ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loudly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loudly-, *loudly*, loud
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loudly(adv) อย่างเสียงดัง, See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง, Syn. aloud, Ant. quietly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Groans Loudly ] - [ Gunshots ]- [ ครางเสียงดัง ] - [ Gunshots ] Pulp Fiction (1994)
- Yes, and it's ringing loudly too!- ใช่, และมันก็ดังมากด้วย! Namastey London (2007)
I have you on speed-dial, and I can scream very loudly when the occasion demands.ฉันมีเบอร์โทรฉุกเฉินของคุณ และฉันก็จะกรี๊ดดังๆก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
It doesn't matter how loudly you scream.มีเรื่องอะไร ทำไมต้องเสียงดังขนาดนี้ Episode #1.5 (2009)
[ speaks Italian ] Maybe if we all clap loudly she'll wrap it up.บางทีถ้าเราทุกคนช่วยกันปรบมือให้ดังกึกก้อง เธอก็จะกล่าวจบครับ When in Rome (2010)
I'm instating a new policy whereby we play Madonna's greatest hits... over the P.A. System quite loudly throughout the entire school day.ฉันออกกฏใหม่ ให้เปิดเพลงมาดอนน่า ให้ดังไปทั่วโรงเรียน The Power of Madonna (2010)
[ "rock 'n' roll never forgets" plays loudly ]ไม่เอาน่า เบาเสียงที Swap Meat (2010)
- Louder! - I'm saying it as loudly as I can.พูดดังๆ มันก็ดังได้เท่านี้แหละ Episode #1.3 (2010)
(PEOPLE LOUDLY CHATTERING)(PEOPLE LOUDLY CHATTERING) Tower Heist (2011)
This punk shouts loudly for anything...เจ้าบ้านี่ แกจะตะโกนอะไรอีก Episode #1.5 (2011)
speaking really loudly to be intense.(ตะโกน) พูดดังๆ (หัวเราะ) ใหญ่โตมาก Big Brother (2012)
Who spoke too loudly of things she should not have.ที่พูดเสียงดังเกินไป สิ่งที่เธอไม่ควรจะมี Sacramentum (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loudlyCrying loudly, the little girl hurried to the door.
loudlyHe laughed loudly, which behavior seemed inappropriate.
loudlyHe spoke very loudly.
loudlyHe was snoring loudly while he slept.
loudlyI called his name loudly, but he didn't even look back.
loudlyI felt like singing loudly when the exam was over.
loudlyI spoke loudly so that everyone could hear me.
loudlyI spoke so loudly as to be heard by everyone.
loudlyIt rang loudly.
loudlyJohn was beating the drums loudly.
loudlyPlease speak more loudly so that everybody can hear you.
loudlyShe cursed loudly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้งเล้ง(adv) loudly, See also: boisterously, noisily, Syn. ดัง, โหวกเหวก, Example: คนจีนส่งเสียงคุยกันล้งเล้งไปหมด, Thai Definition: ขึ้นเสียงเอ็ดอึงราวกับทะเลาะวิวาทกัน
โฮ(adv) loudly, Example: ความที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เธอถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้โฮ, Thai Definition: อาการที่ร้องไห้ดังๆ
ลั่น(adv) loudly, See also: in a high voice, noisily, Syn. ดังลั่น, Example: วัยรุ่นหน้าตาคมเข้มตะโกนลั่นแทรกเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่ม, Thai Definition: อย่างเสียงดัง
สะท้าน(adv) loudly, See also: noisily, vigorously, vociferously, uproariously, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: เขาส่งเสียงร้องดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย
เอ็ด(adv) loudly, See also: noisily, Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง, Ant. เงียบสงบ, Example: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
เกรียว(adv) unanimously, See also: loudly, Example: การบูชาพระศิวะด้วยพระอัคนีของชาวทมิฬทั้งภาพและเสียงทำให้ขนลุกเกรียว, Thai Definition: ลักษณะอาการที่เป็นอย่างเดียวพร้อมๆ กัน
โขมง(adv) loudly, See also: noisily, Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง, Ant. เงียบ, Example: พวกนักเลงคุยโขมงไปทั่วซอยไม่เกรงใจชาวบ้านกันบ้างเลย, Thai Definition: อย่างเสียงดังเอ็ดอึงไปทั่ว
โผง(adv) boastfully, See also: loudly, Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง, Example: เขาเปิดประตูโผงออกไปด้วยความโมโห, Thai Definition: ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
โผง(adv) loudly, Example: เขาทุบโต๊ะหนังสือเสียงดังโผง, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
มี่ฉาว(adv) loudly, See also: noisily, boisterously, Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: แม่ค้าในตลาดทะเลาะกันมี่ฉาวไปหมด, Thai Definition: เสียงดังซึ่งเกิดจากคนจำนวนมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
loudly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loudly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大声[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ,   /  ] loudly; loud #3,711 [Add to Longdo]
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ,   /  ] loudly; with a loud bang; a loud rumble #21,707 [Add to Longdo]
纵声[zòng shēng, ㄗㄨㄥˋ ㄕㄥ,   /  ] loudly; in a loud voice #54,986 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
あはは[ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
はたたく[hatataku] (v5k, vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]
ばりッと[bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
改革を叫ぶ[かいかくをさけぶ, kaikakuwosakebu] (exp, v5b) to cry loudly for a reform [Add to Longdo]
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp, vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n, adj-t, adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to, adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loudly \Loud"ly\, adv.
   In a loud manner. --Denham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loudly
   adv 1: with relatively high volume; "the band played loudly";
       "she spoke loudly and angrily"; "he spoke loud enough for
       those at the back of the room to hear him"; "cried aloud
       for help" [syn: {loudly}, {loud}, {aloud}] [ant:
       {quietly}, {softly}]
   2: in manner that attracts attention; "obstreperously, he
     demanded to get service" [syn: {obstreperously}, {loudly},
     {clamorously}]
   3: used as a direction in music; to be played relatively loudly
     [syn: {forte}, {loudly}] [ant: {piano}, {softly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top