ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

losing

L UW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -losing-, *losing*, los
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
losing(adj) แพ้
losing(n) สิ่งที่สูญเสียไป
losing streak(sl) คราวโชคร้าย (ในการเล่นพนัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
losing(ลู'ซิง) adj. ทำให้สูญเสีย, ทำให้แพ้, แพ้, See also: losings n., pl. สิ่งที่สูญเสียไป, การเล่นเสีย.
closingn. การสิ้นสุด, การปิด adj. สิ้นสุด, ยุติ, หมดเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
losing(adj) แพ้, เสียไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
losing stream; influent streamธารให้น้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they are losing the war.แต่พวกเขาได้พ่ายแพ้ Night and Fog (1956)
Don't tell me you believe that phoney story about losing the knife and about being at the movies.Don't tell me you believe that phoney story about losing the knife and about being at the movies. 12 Angry Men (1957)
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ Help! (1965)
- Losing by neglect, sir.การสูญเสียจากการถูกทอดทิ้ง ครับ How I Won the War (1967)
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก How I Won the War (1967)
The Glove is losing his touch.! ถุงมือจะสูญเสียสัมผัสของเขา Yellow Submarine (1968)
When I get older, losing my hairเมื่อฉันได้รับเก่าที่สูญเสียผม Yellow Submarine (1968)
By all the sea nymphets, we're losing power.โดยทั้งหมดทะเล นางเทพธิดา เรา กำลังสูญเสียอำนาจ Yellow Submarine (1968)
- Losing altitude!กำลังสูญเสียความสูง The Little Prince (1974)
Throttle back. You're losing a cleat.ถอยหลังหน่อย พุกจะหลุดเเล้ว Jaws (1975)
It seems to be losing its chemical strength.มันดูเหมือนว่าจะมีการสูญเสีย ความแข็งแรงทางเคมีของมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Dr. Logan, we are losing the cooperation of the men.- ดร.โลแกน พวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้ว Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
losingAfter losing his job he went through a very difficult time.
losingAre we losing a day on the way to America?
losingAre you losing your mind?
losingBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.
losingDietary fibre is good for losing weight.
losingHe came close to losing an eye.
losingHe cannot argue without losing his temper.
losingHe is always losing his umbrella.
losingHe is having a hard time losing weight.
losingHe is in danger of losing his position unless he works harder.
losingHe is losing ground in his company.
losingHe is worried about losing his job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลดน้ำหนัก(n) losing weight, See also: reducing one's weight, Syn. การลดความอ้วน, Example: การลดน้ำหนักควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
การตกงาน(n) unemployment, See also: losing a job, Syn. การว่างงาน, Example: เพราะการตกงานของเขาทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน
การตกเลือด(n) bleeding, See also: losing blood, having a hemorrhage, Example: อันตรายจากพลังงานทางกลศาสตร์อาจเกิดมีการฉีกขาดหรือการแตกและการตกเลือดของอวัยวะในช่องกะโหลกศีรษะช่องอกและช่องท้องได้, Thai Definition: การที่เลือดออกผิดธรรมดา
สิ่งเสียหาย(n) loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย
การขาดทุน(n) loss, See also: losing, losing one's capital, losing in business, Ant. การได้กำไร, Example: บริษัทของเราประสบกับภาวะการขาดทุนมาตลอด 3 ไตรมาส
สิ่งเสียหาย(n) loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดทุน[kānkhāt thun] (n, exp) EN: loss ; losing ; losing one's capital ; losing in business
การลดน้ำหนัก[kān lot nāmnak] (n, exp) EN: losing weight ; reducing one's weight  FR: perte de poids [ f ]
การแสดงเจตนา[kān sadaēng jettanā] (n, exp) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation  FR: déclaration d'intention [ f ]
คำกล่าวปิดท้าย[khamklāo pitthāi] (n, exp) EN: closing speech
ขนมจีบ[khanom jīp] (n, exp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed  FR: bouchée de porc à la vapeur [ f ]
กลัวแพ้[klūa phaē] (v, exp) EN: be afraid of losing  FR: avoir peur de perdre
หลับใน[lap nai] (v) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded  FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
ปัจฉิม[patchim] (adj) EN: last ; concluding ; closing  FR: dernier ; final
พิธีปิด[phithī pit] (n, exp) EN: closing ceremony  FR: cérémonie de clôture [ f ]
ราคาปิด[rākhā pit] (n, exp) EN: closing price ; closing quote

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOSING L UW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
losing (v) lˈuːzɪŋ (l uu1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
げっそり[gessori] (adv, n, vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv, vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ガクリ;ガクッ[gakuri ; gakutsu] (adv, adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping [Add to Longdo]
ガン切れ[ガンぎれ;ガンギレ, gan gire ; gangire] (n, vs) (sl) (See キレる) losing one's cool; blowing one's top [Add to Longdo]
ダイエット[daietto] (n, vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P) [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[puttsun ; puttsun] (n, vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
ペットロス[pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket ( ]) [Add to Longdo]
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace ( }) [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lose \Lose\ (l[=oo]z), v. t. [imp. & p. p. {Lost} (l[o^]st; 115)
   p. pr. & vb. n. {Losing} (l[=oo]z"[i^]ng).] [OE. losien to
   loose, be lost, lose, AS. losian to become loose; akin to OE.
   leosen to lose, p. p. loren, lorn, AS. le['i]san, p. p. loren
   (in comp.), D. verliezen, G. verlieren, Dan. forlise, Sw.
   f["o]rlisa, f["o]rlora, Goth. fraliusan, also to E. loose, a
   & v., L. luere to loose, Gr. ly`ein, Skr. l[=u] to cut.
   [root]127. Cf. {Analysis}, {Palsy}, {Solve}, {Forlorn},
   {Leasing}, {Loose}, {Loss}.]
   [1913 Webster]
   1. To part with unintentionally or unwillingly, as by
    accident, misfortune, negligence, penalty, forfeit, etc.;
    to be deprived of; as, to lose money from one's purse or
    pocket, or in business or gaming; to lose an arm or a leg
    by amputation; to lose men in battle.
    [1913 Webster]
 
       Fair Venus wept the sad disaster
       Of having lost her favorite dove.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to have; to possess no longer; to suffer
    diminution of; as, to lose one's relish for anything; to
    lose one's health.
    [1913 Webster]
 
       If the salt hath lost his savor, wherewith shall it
       be salted?              --Matt. v. 13.
    [1913 Webster]
 
   3. Not to employ; to employ ineffectually; to throw away; to
    waste; to squander; as, to lose a day; to lose the
    benefits of instruction.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy have but hours, and these they lose.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To wander from; to miss, so as not to be able to and; to
    go astray from; as, to lose one's way.
    [1913 Webster]
 
       He hath lost his fellows.       --Shak
    [1913 Webster]
 
   5. To ruin; to destroy; as destroy; as, the ship was lost on
    the ledge.
    [1913 Webster]
 
       The woman that deliberates is lost.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To be deprived of the view of; to cease to see or know the
    whereabouts of; as, he lost his companion in the crowd.
    [1913 Webster]
 
       Like following life thro' creatures you dissect,
       You lose it in the moment you detect. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. To fail to obtain or enjoy; to fail to gain or win; hence,
    to fail to catch with the mind or senses; to miss; as, I
    lost a part of what he said.
    [1913 Webster]
 
       He shall in no wise lose his reward. --Matt. x. 42.
    [1913 Webster]
 
       I fought the battle bravely which I lost,
       And lost it but to Macedonians.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause to part with; to deprive of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       How should you go about to lose him a wife he loves
       with so much passion?         --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. To prevent from gaining or obtaining.
    [1913 Webster]
 
       O false heart! thou hadst almost betrayed me to
       eternal flames, and lost me this glory. --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   {To lose ground}, to fall behind; to suffer gradual loss or
    disadvantage.
 
   {To lose heart}, to lose courage; to become timid. "The
    mutineers lost heart." --Macaulay.
 
   {To lose one's head}, to be thrown off one's balance; to lose
    the use of one's good sense or judgment, through fear,
    anger, or other emotion.
    [1913 Webster]
 
       In the excitement of such a discovery, many scholars
       lost their heads.           --Whitney.
 
   {To lose one's self}.
    (a) To forget or mistake the bearing of surrounding
      objects; as, to lose one's self in a great city.
    (b) To have the perceptive and rational power temporarily
      suspended; as, we lose ourselves in sleep.
 
   {To lose sight of}.
    (a) To cease to see; as, to lose sight of the land.
    (b) To overlook; to forget; to fail to perceive; as, he
      lost sight of the issue.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Losing \Lo"sing\, a. [See {Losenger}.]
   Given to flattery or deceit; flattering; cozening. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Amongst the many simoniacal that swarmed in the land,
      Herbert, Bishop of Thetford, must not be forgotten;
      nick-named Losing, that is, the Flatterer. --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Losing \Los"ing\, a. [See {Lose}, v. t.]
   Causing or likely to cause a loss; as, a losing game or
   business; a losing strategy.
   [1913 Webster]
 
      Who strive to sit out losing hands are lost. --Herbert.
   [1913 Webster]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 losing
  adj.
 
   Said of anything that is or causes a {lose} or {lossage}. ?The compiler is
   losing badly when I try to use templates.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top