ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logar

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logar-, *logar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logarithm(n) คณิตศาสตร์ลอการิทึม, Syn. log

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logarithm(ลอ'กะริธเธิม) n. เลขกำลังของฐาน (base) ที่ทำให้ฐานมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดให้เช่นลอกของฐาน 10 ให้เป็น 100 คือ 323 ใช้อักษรย่อว่า"log"
logarithmic(ลอกะริธ'มิค) adj. เกี่ยวกับ logarithm (ดู), Syn. logarithmical
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
common logarithmn. ลอกที่มีฐาน10

English-Thai: Nontri Dictionary
logarithm(n) ลอการิทึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logarithmลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic differentiationการหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic graphกราฟลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logarithmic scaleมาตราส่วนเชิงลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logarithmค่าลบล็อค [การแพทย์]
Logarithm Convertionการเปลี่ยนค่าเป็นล็อก [การแพทย์]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึม, ฟังก์ชันที่เขียนในรูป y = logax เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกและ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เท่ากับ 1   logax อ่านว่า ลอการิทึมของเอกซ์ฐานเอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Logarithmic Scaleแบบล๊อค [การแพทย์]
Logarithmic velocity profileรูปแบบของความเร็วลม ในแนวยืนเป็นค่าล๊อกกะริซึม [อุตุนิยมวิทยา]
Logarithmsลอการิทึมส์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอการิทึม(n) logarithm, Thai Definition: ลอการิทึมของจำนวนใดจำนวนหนึ่งบนฐานที่กำหนดให้ คือ จำนวนที่บ่งแสดงกำลังของฐาน ซึ่งเมื่อฐานยกกำลังด้วยจำนวนนี้แล้วย่อมมีค่าเท่ากับจำนวนที่กำหนดนั้น, Notes: (อังกฤษ)
เลขยกกำลัง(n) logarithm, Example: ครูสอนให้นักเรียนฝึกคำนวณเลขยกกำลัง, Thai Definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง
เลขยกกำลัง(n) logarithm, Example: ครูสอนให้นักเรียนฝึกคำนวณเลขยกกำลัง, Thai Definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม[aēntiløkāritheum] (n) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [ m ]
ฟังก์ชันลอการิทึม[fangchan løkāritheum] (n, exp) FR: fonction logarithmique [ f ]
เลขยกกำลัง[lēk yok kamlang] (n, exp) EN: power ; logarithm  FR: puisance [ f ] ; logarithme [ m ]
ลอการิทึม[løkāritheum] (n) EN: logarithm  FR: logarithme [ m ]
ลอการิทึมสามัญ[løkāritheum sāman] (n, exp) EN: common logarithm
ลอการิทึมธรรมชาติ[løkāritheum thammachāt] (n, exp) EN: natural logarithm  FR: logarithme naturel [ m ] ; logarithme népérien [ m ]
ลอการิทึมฐานสอง[løkāritheum thān søng] (n, exp) EN: log2   FR: logarithme de base 2 [ m ]
สูตร(ของ)ลอการิทึม[sūt (khøng) løkāritheum] (n, exp) EN: logarithm tables  FR: table de logarithmes [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logar
logarithm
logarithms
logarithmic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logarithm
logarithms
logarithmic
logarithmically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对数[duì shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ,   /  ] logarithm #29,700 [Add to Longdo]
对数函数[duì shù hán shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ,     /    ] logarithmic function [Add to Longdo]
真数[zhēn shù, ㄓㄣ ㄕㄨˋ,   /  ] logarithm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logarithmus { m } [ math. ]logarithm [Add to Longdo]
Logarithmusrechnung { f }logarithmic calculation [Add to Longdo]
logarithmischlogarithmic [Add to Longdo]
logarithmisch { adv }logarithmically [Add to Longdo]
logarithmischelogarithmical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree #5,288 [Add to Longdo]
ロガリズム[rogarizumu] (n) logarithm [Add to Longdo]
ログBのX[ログビーのエックス, rogubi-no ekkusu] (n) logarithm (base B) [Add to Longdo]
仮数[かすう, kasuu] (n) mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
自然対数[しぜんたいすう, shizentaisuu] (n) natural logarithm; logarithm [Add to Longdo]
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] (n) logarithm (base 10); common logarithm [Add to Longdo]
数表[すうひょう, suuhyou] (n) table (of logarithms) [Add to Longdo]
対数[たいすう, taisuu] (n) logarithm [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] (n) { comp } characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
対数をとる[たいすうをとる, taisuuwotoru] (exp, v5r) { comp } take the logarithim of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm [Add to Longdo]
対数[たいすう, taisuu] logarithm [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
対数的[たいすうてき, taisuuteki] logarithmic [Add to Longdo]
対数をとる[たいすうをとる, taisuuwotoru] take the logarithim of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top