Search result for

lane

(104 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lane-, *lane*
English-Thai: Longdo Dictionary
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lane[N] ช่องทางเดินรถ, See also: ทาง, เลน, ช่องทาง, Syn. way, passage
lane[N] ซอย, See also: ตรอก, ทางเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
bylane(บาย'เลน) n. ซอยเล็ก,ตรอกเล็ก
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
deplane(ดีเพลน') vi. ลงจากเครื่องบิน
emplane(เอมเพลน') vi. นั่งเครื่องบิน,ขึ้นเครื่องบิน
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง

English-Thai: Nontri Dictionary
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง
aeroplane(n) เครื่องบิน
airplane(n) เครื่องบิน
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
monoplane(n) เครื่องบินปีกชั้นเดียว
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ
plane(vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ
planet(n) ดาวเคราะห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena's walk down memory lane has her heading out the door.ดูเหมือนเซเรน่ากำลังเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆ ที่ทำให้เธอต้องเดินออกจากประตูอีกแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Ladies and gentlemen, my name is Lois Lane.หลายท่านรู้จักฉันในฐานะลูกพี่ลูกน้องของโคลอี้, Committed (2008)
I have been so looking forward to meeting the intrepid reporter Lois Lane.ฉันคอยสอดส่อง พวกนักข่าวที่กล้าหาญอย่างคุณ โลอิส เลน Odyssey (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
Please escort Miss Lane out.ช่วยพาคุณเลนออกไปที Odyssey (2008)
Looks like we're gonna be neighbors, Lane.ดูเหมือนเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันนะ เลน Odyssey (2008)
We have reports of gunfire in the 1500 block of Columbus Lane.เราได้รับรายงานการยิงปืน/Nที่บล็อค 1500 โคลัมบัส เลน And How Does That Make You Kill? (2008)
"Roy Given of Marylebone Lane police station.""รอย กิฟเวน จากสถานีตำรวจตรอกมาร์ลีโบน" The Bank Job (2008)
- Franklin Lane?- แฟรงคลิน เลน ? Pilot (2008)
I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104.อยู่บ้านเลขที่ 308 เนย์กรา อาร์โรโย่ เลน อัลบูเคอร์กี้ นิวเม็กซิโก 87104 Pilot (2008)
- What the f...? - That guy was in my fucking lane.อะไรนี่ มันอยู่ในเลนของผมนะ Pathology (2008)
You promptly wired all 25 k to maricruz delgado in chicago at 123 please don't hurt me lane.คุณโอนเงินทั้งหมดที่ได้ ไปให้กับ มารีครูซ เดลกาโด้ ชิคาโก้ 123 ถนนอย่าทำร้ายฉันเลย Dirt Nap (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laneWe came to a place where the road branched into two lanes.
laneIt is a long lane that has no turning.
laneLeaves lay thick in the lane.
laneLiving life in the fast lane is like burning the candle at both ends.
laneThe town has many narrow lanes.
laneA bulldozer was employed for leveling the lane.
laneIn Japan almost all roads are single lane.
laneThe rightmost lane is now under construction.
laneI walked along a lane bordered with hedgerows.
laneIt's a long lane that has no turning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกซอย[N] lane, See also: alley, footway, Syn. ตรอก, ซอย, Example: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
ซอย[N] lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count unit: ซอย, Thai definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่
ช่องจราจร[N] lane, Syn. ช่องการจราจร, ช่องเดินรถ, ช่องทางจราจร, Example: การทางมีโครงการที่จะเพิ่มช่องจราจรบนถนนรังสิต-นครนายก
ช่องถนน[N] lane, See also: road way
ตรอก[N] lane, See also: alley, narrow path, Syn. ซอย, ทางผ่าน, ทางเดิน, เส้นทาง, ทาง, ทางแคบ, Example: บ้านของเธอต้องเดินเข้าไปในตรอก, Count unit: ตรอก, Thai definition: ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
ช่องเดินรถ[n. exp.] (chǿng doēnrot) EN: lane   
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng jarājøn) EN: lane   
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng kān jarājøn) EN: lane   
ช่องทางจราจร[n. exp.] (chǿngthāng jarājøn) EN: lane   
ช่องถนน[n. exp.] (chǿng thanon) EN: lane   

CMU English Pronouncing Dictionary
LANE    L EY1 N
LANES    L EY1 N Z
LANEY    L EY1 N IY0
LANE'S    L EY1 N Z
LANESE    L AA0 N EY1 Z IY0
LANETE    L AH0 N IY1 T
LANEVE    L AH0 N IY1 V
LANEHART    L EY1 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lane    (n) (l ei1 n)
lanes    (n) (l ei1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน , See also: vorhaben
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrspur {f}; Spur {f} | die Spur wechseln | in der linken Spur fahrenlane | to change lanes | to drive in the left-hand lane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane [Add to Longdo]
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora) [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
コースロープ[, ko-suro-pu] (n) lane marks (wasei [Add to Longdo]
シーレン(P);シーレーン[, shi-ren (P); shi-re-n] (n) sea-lane; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小路[xiǎo lù, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨˋ, ] lane [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] lane; alley [Add to Longdo]
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, ] lane; alley [Add to Longdo]
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] lane [Add to Longdo]
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, ] lane; alley [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] lane [Add to Longdo]
胡同[hú tòng, ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] lane; alley [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane [Add to Longdo]
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane [Add to Longdo]
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lane \Lane\ (l[=a]n), a. [See {Lone}.]
   Alone. [Scot.]
   [1913 Webster]
 
   {His lane}, by himself; himself alone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lane \Lane\ (l[=a]n), n. [OE. lane, lone, AS. lone, lone; akin
   to D. laan, OFries. lana, lona.]
   A passageway between fences or hedges which is not traveled
   as a highroad; an alley between buildings; a narrow way among
   trees, rocks, and other natural obstructions; hence, in a
   general sense, a narrow passageway; as, a lane between lines
   of men, or through a field of ice.
   [1913 Webster]
 
      It is become a turn-again lane unto them which they can
      not go through.             --Tyndale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lane
   n 1: a narrow way or road
   2: a well-defined track or path; for e.g. swimmers or lines of
     traffic

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LANE
     Local Area Network Emulation [over ATM specification] (ATM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top