ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knacken

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knacken-, *knacken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
knacken(vt) |knackte, hat geknackt, etw.(A)| ถอดรหัส, เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เช่น Die Passwörter wie 'Kitty' und 'Tokyo' kann man sich zwar leicht merken, sie sind aber eben auch genauso einfach zu knacken.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knacken; krachen; brechen | knackend; krachend; brechend | geknackt; gekracht; gebrochen | knackt; kracht; bricht | knackte; krachte; brachto crack | cracking | cracked | cracks | cracked [Add to Longdo]
Nuss { f }; Nuß { f } [ alt ] | Nüsse { pl } | Nüsse knackennut | nuts | to crack nuts [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
yeah.(Knacken) Innocent Blood (1992)
Some file-decoding emergency at a law firm.Ich sollte einen Code einer Anwaltskanzlei knacken. Blood (2014)
We tried to crack Lester, but he wouldn't flinch, so the plan is, now we're gonna use him as bait.Wir haben versucht, Lester zu knacken, aber er wird nicht weich, also ist der Plan jetzt, ihn als Köder einzusetzen. Morton's Fork (2014)
One, two, three.(KNACKEN) (EARL SCHREIT) Stuck (2014)
Wait, now you wanna crack the safe?- Moment, Sie wollen den Safe knacken? Most Likely to... (2014)
Then we crack the safe.Dann knacken wir den Safe. Most Likely to... (2014)
Good luck cracking that safe.Viel Glück beim Knacken des Safes. Most Likely to... (2014)
I just... can't crack it.- Ich kann ihn... nur nicht knacken. Disgrace (2014)
(Reid) Jackson, this strongbox... its contents are a primary concern. [ Whistles ]Könnte ich Safes knacken wie Sie Walnüsse mit ihrem bloßen Schädel, säße ich auf einem Luxusdampfer in Richtung Yokohama. Live Free, Live True (2014)
So... Let's bag some Graysons.Dann... verknacken wir mal ein paar Graysons. Impetus (2014)
- (cracking) - (he's frightened)- (Knacken) - (er erschrickt) Der kleine Drache Kokosnuss (2014)
- (cracking)- (Knacken) Der kleine Drache Kokosnuss (2014)
- (cracking) - huh?- (Knacken) - Hä? Der kleine Drache Kokosnuss (2014)
- (cracking)- (Knacken) Der kleine Drache Kokosnuss (2014)
And I'd crack it.Und ihn knacken. Sunny (2014)
Now go get changed, and let's get ready to crank some nuts.Zieh dich um und lass uns ein paar Nüsse knacken. Piece of Plastic (2014)
He'll give you the code, we'll crack it, get the chips, and him.Er gibt Ihnen den Code, wir knacken ihn, erhalten die Chips und ihn. Orange Blossom Ice Cream (2014)
And what if they can't crack it? What are you thinking?- Und wenn sie es nicht knacken können? Orange Blossom Ice Cream (2014)
We get the message to John Paul, we follow him to the location, we grab him and the passport chips, even if he can't crack the code.Wir geben John Paul die Nachricht, folgen ihm zum Versteck und wir schnappen uns ihn und die Passchips, selbst wenn er den Code nicht knacken kann. Orange Blossom Ice Cream (2014)
They can't crack it.Sie können ihn nicht knacken. Orange Blossom Ice Cream (2014)
Taught how to crack safes, got out, Started taking down scores.Brachte ihm bei, Tresore zu knacken, kam raus, fing an, krumme Dinger zu drehen. Rogue (2014)
My ears don't pop for like a week after I fly, and if this is like that, that's gonna drive me bonkers. Am I yelling?Nach einem Flug knacken meine Ohren eine Woche lang nicht, und wenn das so ist, wird mich das irre machen. Demons (2014)
What do you hear? The key to break the code.- Den Schlüssel, um den Code zu knacken. I.E.D. (2014)
So, uh, we get the safe, come back, grab you, crack it on the road.Also... wir holen den Safe, kommen zurück, holen dich, knacken ihn unterwegs. Rodef (2014)
Well, Ryan's still trying to get in touch with his employer, Greenblatt Insurance, and Tory's in there trying to crack his electronics.Ryan versucht immer noch, seinen Arbeitgeber zu erreichen, Greenblatt Versicherung. Und Tory versucht, seinen Laptop zu knacken. Clear & Present Danger (2014)
Code cracking.Code knacken. Nautilus (2014)
If Miss Mahoney is half as smart as she seems, this hard drive is gonna be difficult to crack.Wenn Miss Mahoney nur halb so schlau ist, wie es scheint, wird diese Festplatte schwer zu knacken sein. Nautilus (2014)
Just about managed to crack the encryption code that she wrote.Ich habe es gerade geschafft, den Entschlüsselungscode, den sie geschrieben, hat zu knacken. Nautilus (2014)
She'll walk right out in traffic to break a code.Sie hat sich in den Verkehr gestellt, um einen Code zu knacken. Nautilus (2014)
Thanks for cracking that code.Danke fürs Knacken dieses Codes. Oh, M.G. (2014)
- Must be another target that's hard to crack.- Das Ziel muss schwer zu knacken sein. Harvey Dent (2014)
Can you get past the lock?- Kannst du das Schloss knacken? Risky Business (2014)
Why did you make me pick a lock to get in here?Warum hast du mich ein Schloss knacken lassen, um hier reinzukommen? Bella (2014)
Never been able to crack that firewall.Ich war nie in der Lage, deren Firewall zu knacken. The Mombasa Cartel (No. 114) (2014)
If the buyers can get past the encryption code, U.S. Security would be immediately threatened.Wenn der Käufer die Verschlüsselung knacken kann, ist unsere nationale Sicherheit bedroht. Talismans (2014)
I thought you'd pick the lock. After all, you're a Turk.Ich dachte, du würdest das Schloss knacken, immerhin bist du Türke. Männerhort (2014)
Now I just need your super computer virus to crack the firewall.Jetzt brauche ich nur noch deinen Super-Computer-Virus, um die Firewall zu knacken. The Secret Origin of Felicity Smoak (2014)
Maybe I should hire that guy to take the casino.Vielleicht sollte ich das Casino von dem Typen knacken lassen. Viper (2014)
That we couldn't crack the cloaking device.Sie genießen sicher die Tatsache, dass wir das Tarngerät nicht knacken konnten. Heavy Is the Head (2014)
I can crack it, but it's going to take some time.- Ich kann sie knacken, aber das braucht Zeit. Draw Back Your Bow (2014)
Felicity can crack the encryption.Felicity kann die Verschlüsselung knacken. The Brave and the Bold (2014)
But I'm sure I can crack the code, given enough time.Aber ich bin mir sicher, wenn ich genug Zeit habe, kann ich den Code knacken. The Frustrating Thing About Psychopaths (2014)
It's not gonna be easy to crack this guy.Es wird nicht leicht, den Kerl zu knacken. Revenge (2014)
These, um, scratches in the first few drawers, it looks like someone's tried to pick the locks.Diese... Kratzer bei den ersten paar Schubladen, sieht aus, als ob jemand versuchte, die Schlösser zu knacken. Terra Pericolosa (2014)
Oh, I think I heard something pop.Ich denke, ich habe etwas knacken gehört. Arrest in Transit (2014)
We've done well for the world here... whether or not we crack the equation before I kick the bucket.Wir haben Gutes für die Welt getan. Ob wir nun die Gleichung knacken können, bevor ich den Löffel abgebe, oder nicht. Interstellar (2014)
Can't crack it, John.Ich kann es nicht knacken, John. Terminator Genisys (2015)
[ BONES CRACK THEN MAN SCREAMS ](KNOCHEN KNACKEN UND MANN SCHREIT) Mad Max: Fury Road (2015)
What, is there a Lockpicking Badge I'm unaware of?Gibt es ein Schlossknacken-Abzeichen? Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)
They got it locked up good, do they?Der ist schwer zu knacken. The Ridiculous 6 (2015)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top