Search result for

juggle

(54 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juggle-, *juggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggle[VT] จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
juggle[VT] ตบตา, See also: ใช้อุบายหลอกลวง, Syn. manipulate, alter manoeuvre
juggle[VT] โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่
juggler[N] ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือ, See also: นักเล่นกล, Syn. entertainer
jugglery[N] การเล่นกล, See also: การเล่นโยนรับของหลายชิ้นด้วยมือ
juggle with[PHRV] เล่นโยนสิ่งของ (หนึ่งหรือมากกว่า) สลับกัน2มือ, See also: เล่นกล
juggle with[PHRV] จัดการเพื่อตบตาหรือหลอกลวง, See also: จัดการ(บางสิ่ง)เพื่อโกง
juggle about[PHRV] สลับหรือย้ายที่
juggle around[PHRV] สลับหรือย้ายที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception,manipulate
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา

English-Thai: Nontri Dictionary
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
Otherwise, I'll be forced to cancel our Juggle Night.ไม่งั้นข้าคงจำเป็นต้องยกเลิกงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
You know how much I look forward to Juggle Night. Lock them up.แกก็รู้ว่าข้าตั้งตารองานฉลองนั่นอยู่ เอาพวกมันไปขัง Inkheart (2008)
I had no idea you could juggle like that. - Yeah, well...ใช่ ไม่นึกเลยว่า คุณจะเล่นกายกรรมได้ขนาดนั้น Made of Honor (2008)
I'm a juggler.ผมเป็นคนโยนของ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
A juggler?โยนของ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
He turned you from a juggler into an assassin.เขาเปลี่ยนนายจากคนโยนของ มาเป็นนักฆ่า Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
I can juggle.ผมเล่นกลได้ Love & Other Drugs (2010)
Which one of them knows which juggler to slice on a five-headed Hydra?-หัวกลางละมั้ง Clash of the Titans (2010)
City College is trying to destroy Greendale, and they're an unstoppable juggle knob.วิทยาลัยซิตี้กำลังพยายามทำลายกรีนเดล และพวกเขาคือจักเกอร์น็อบที่จะไม่ยอมหยุด For a Few Paintballs More (2011)
Looks like he juggles clubs on the beach.ดูเหมือนเขาเป็นพวกนักกายกรรม แถวชายหาดเลย Kryptonite (2011)
You've got dancers, jugglers and acrobats to entertain you.มีนักเต้น เล่นกล แล้วก็กายกรรมมาให้ดูเต็มเลย The Wicked Day (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
เล่นกล[V] play tricks, See also: juggle, conjure, play magic, Example: ชายคนนั้นจะมาเล่นกลง่ายๆ ให้เด็กๆ ดูที่หัวมุมถนนเป็นประจำ, Thai definition: เล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling   FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric   FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle   FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGLE    JH AH1 G AH0 L
JUGGLED    JH AH1 G AH0 L D
JUGGLER    JH AH1 G AH0 L ER0
JUGGLES    JH AH1 G AH0 L Z
JUGGLERS    JH AH1 G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggle    (v) (jh uh1 g l)
juggled    (v) (jh uh1 g l d)
juggler    (n) (jh uh1 g l @ r)
juggles    (v) (jh uh1 g l z)
jugglers    (n) (jh uh1 g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャグラー[, jagura-] (n) juggler [Add to Longdo]
ジャッグル[, jagguru] (n,vs) juggle [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
手品師[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggle \Jug"gle\, n.
   1. A trick by sleight of hand.
    [1913 Webster]
 
   2. An imposture; a deception. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A juggle of state to cozen the people. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. A block of timber cut to a length, either in the round or
    split. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggle \Jug"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Juggled}; p. pr. & vb. n.
   {Juggling}.] [OE. juglen; cf. OF. jogler, jugler, F. jongler.
   See {Juggler}.]
   [1913 Webster]
   1. To play tricks by sleight of hand; to cause amusement and
    sport by tricks of skill; to conjure; especially, to
    maintian several objects in the air at one time by tossing
    them up with one hand, catching them with the other hand,
    and passing them from the catching to the tossing hand.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To practice artifice or imposture.
    [1913 Webster]
 
       Be these juggling fiends no more believed. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggle \Jug"gle\, v. t.
   1. To deceive by trick or artifice.
    [1913 Webster]
 
       Is't possible the spells of France should juggle
       Men into such strange mysteries?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To maintain (several objects) in continuous motion in the
    air at one time by tossing them up with one hand, catching
    them with the other hand, and passing them from the
    catching to the tossing hand; variations on this basic
    motion are also used. Also used figuratively: see senses 3
    and 4.
    [PJC]
 
   3. To alter (financial records) secretly for the purpose of
    theft or deception; as, to juggle the accounts. [Colloq.]
    [PJC]
 
   4. To arrange the performance two tasks or responsibilities
    at alternate times, so as to be able to do both; as, to
    juggle the responsibilities of a job and a mother
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggle
   n 1: the act of rearranging things to give a misleading
      impression [syn: {juggle}, {juggling}]
   2: throwing and catching several objects simultaneously [syn:
     {juggle}, {juggling}]
   v 1: influence by slyness [syn: {juggle}, {beguile}, {hoodwink}]
   2: manipulate by or as if by moving around components; "juggle
     an account so as to hide a deficit"
   3: deal with simultaneously; "She had to juggle her job and her
     children"
   4: throw, catch, and keep in the air several things
     simultaneously
   5: hold with difficulty and balance insecurely; "the player
     juggled the ball"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top