ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isn't

IH1 Z AH0 N T   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isn't-, *isn't*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isn't[ABBR] คำย่อของ is not

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isn't(อิส'เซินทฺ) abbr. is not

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let him go. It isn't a serious case.ปล่อยเขาไปเถอะ เขาก็แค่ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)
- Epstein? He's a Jew, isn't he?- เอฟสตินเหรอ มันเป็นยิว The Great Dictator (1940)
Isn't that foolish of me?แล้วผมโกนเคราให้คุณทำไม The Great Dictator (1940)
Isn't it beautiful!มันไม่เหลือแม้ความสวย The Great Dictator (1940)
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ The Great Dictator (1940)
This isn't like you.ท่านไม่เคยเป็นเช่นนี้ The Great Dictator (1940)
She's my little water baby. Isn't she cute?เธอเป็นทารกน้ำของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอไม่ได้เป็นที่น่ารัก? Pinocchio (1940)
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น Pinocchio (1940)
There isn't a fish left.ที่มีอยู่ไม่ซ้ายปลา Pinocchio (1940)
- There isn't any answer.- ไม่มีคนรับสายครับ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isn'tActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
isn'tAdvice isn't much good to me. I need money.
isn'tA faultless plan is stifling, isn't it.
isn'tA fox isn't caught twice the same snare.
isn't"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
isn'tAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
isn'tAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
isn'tA new model isn't necessarily any better than the older one.
isn'tA nice day, isn't it? How about going for a swim?
isn'tA nice day, isn't it? Why not go out for a walk?
isn'tA nice room, isn't it?
isn'tBeautiful day, isn't it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรือ[END] isn't it, Syn. ใช่ไหม, หรือไม่, ไม่ใช่หรือ, Example: งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ, Thai definition: คำประกอบกับประโยคคำถาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อแม่น[xp] (bø maen) EN: no, it isn't !   FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
แม่นบ๊อ[v. exp.] (maen bǿ ) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
ไม่ใช่[v. exp.] (mai chai = mai chāi) EN: no, it isn't !   FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ใช่หรือ[xp] (mai chai reū) EN: isn't it ?   
ไม่ใช่หรอก[xp] (mai chai røk) EN: no, it isn't !   FR: pas du tout !
รึ[X] (reu) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]   FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
หรือ[X] (reū) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]   FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
เหรอ[X] (roē) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?   FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISN'T IH1 Z AH0 N T
ISN'T IH0 Z AH0 N T
ISN'T(2) IH1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isn't (v) ˈɪznt (i1 z n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
そうですね[, soudesune] (exp) that's so, isn't it; (P) [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
よね[, yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top