ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interlope

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interlope-, *interlope*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interlope(vi) บุกรุก, See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, Syn. intrude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต, รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, พูดสอดขึ้น, ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass

English-Thai: Nontri Dictionary
interloper(n) ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำ, ผีซ้ำด้ามพลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใต้ดิน[tāidin] (adj) EN: clandestine ; secret ; surreptitious  FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERLOPER IH1 N T ER0 L OW2 P ER0
INTERLOPERS IH1 N T ER0 L OW2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interloper (n) ˈɪntəloupər (i1 n t @ l ou p @ r)
interlopers (n) ˈɪntəloupəz (i1 n t @ l ou p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interlope \In`ter*lope"\, v. i. [imp. & p. p. {Interloped}; p.
   pr. & vb. n. {Interloping}.] [See {Interloper}.]
   To run between parties and intercept without right the
   advantage that one should gain from the other; to traffic
   without a proper license; to intrude; to forestall others; to
   intermeddle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interlope
   v 1: encroach on the rights of others, as in trading without a
      proper license

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top