Search result for

inert

(81 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inert-, *inert*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Inertial system (n ) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inert[ADJ] เฉื่อยชา, See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา, Syn. still, unresponsive, lifeless, Ant. energetic
inertia[N] ความเฉื่อย, See also: แรงเฉื่อย, Syn. inactivity, immobility, apathy, Ant. activity, movement
inertly[ADV] อย่างเชื่องช้า, See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด, Syn. slowly, inactively
inert gas[N] ก๊าซเฉื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inertเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inert gasแก๊สเฉื่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inert pigmentสารเพิ่มเนื้อสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inert-gas consumable electrode spot welding; MIG spot weldingการเชื่อมจุดมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inert-gas tungsten-arc spot welding; IG spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inertia forceแรงเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inertiniteอิเนอร์ทิไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inertเฉื่อย, เฉื่อยชา [การแพทย์]
Inert Fillers, Solidสารเฉื่อยของแข็ง [การแพทย์]
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
inert gas [noble gas]แก๊สเฉื่อย, แก๊สมีตระกูล, ธาตุที่อยู่ในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีความไวในการเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุอื่นเพราะการจัดตัวของอิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยอยู่ในสภาพเสถียร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inert Gasesก๊าซเฉื่อย [การแพทย์]
Inert, Chemicallyไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือด่าง [การแพทย์]
Inert, Physiologicallyเฉื่อยทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inertiaแรงเฉื่อย, ภาวะเฉื่อย, ความเฉื่อย, อิเนอร์เซีย [การแพทย์]
inertial frame of referenceกรอบอ้างอิงเฉื่อย, กรอบอ้างอิงซึ่งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย Ben 10: Alien Swarm (2009)
They're completely inert.ภาวะเฉื่อยสมบูรณ์ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง Star Trek (2009)
It's inert.ส่วนนี้ไม่ทำปฏิกิริยา The Bishop Revival (2010)
So, basically, with no inertia, I can make it to that door, whereas Mr. Obama has a lot of inertia, a lot of mass.ดังนั้นนี่สนามฮิกส์ มีผลต่อหนึ่งอนุภาค มากไปกว่าอนุภาคอื่น จะต้องสามารถที่จะ เกิดขึ้นกับมากขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Any number of toxic or inert gases.อาจเป็นก๊าซพิษ หรือก๊าซเฉื่อย Fallen (2010)
The other one inert. Like the brain waves of a long, dreamless sleep.ส่วนอีกอันนั้นไม่แอคทีฟ คลื่นสมองเหมือนกับกำลังหลับลึกอยู่ Stowaway (2011)
- Inertia? - Yeah.- ช้าเป็นเต่าล้านปีใช่ไหม Gliding Over All (2012)
Inertia.ช้าเป็นเต่าล้านปี Gliding Over All (2012)
Yes, but that should -- should catalyze a reaction between the powder and the nitrogen in the air and render the toxin inert.ใช่ แต่นั่นควรจะ -- เร่งปฏิกิริยา ระหว่างผงเคมี กับไนโตรเจนในอากาศ Cain and Gabriel (2014)
The Omega's inert without its counterpart.ให้คนที่ให้ราคาสูงสุด โอเมก้าไม่ทำงานถ้าขาดอีกส่วนนึง The Return (2015)
It's possible it's not inert.เป็นไปได้ที่มันจะยังเกิดปฎิกริยาได้อีก A Wanted (Inhu)Man (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงเฉื่อย[N] inertia, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อย ซึ่งก็เร็วพอที่จะเกิดแรงยกสำหรับหัวอ่าน
แบะแฉะ[ADV] inertly, See also: indolently, Syn. แฉะแบะ, Example: แกจะออกมานั่งแบะแฉะที่ม้าหินหน้าบ้านทุกวันอย่างหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่นั่งเฉื่อยชาอยู่นานๆ
เฉื่อย[ADJ] slow, See also: inert, gently, Example: เครื่องบินทอดตัวให้ล้อแปะที่พื้นปลายทาง วิ่งพอดีด้วยแรงเฉื่อยที่เหลืออยู่
แฉะแบะ[ADV] inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
ก๊าซเฉื่อย[N] inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count unit: ก๊าซ
แก๊สเฉื่อย[N] inert gas, See also: noble gas, rare gas, Syn. ก๊าซเฉื่อย, Thai definition: ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน
ความเฉื่อย[N] inertia, See also: torpor, inaction, laziness, Ant. ความเร่ง, Example: การใช้เครื่องจักรกลจะถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ, Thai definition: สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ก๊าซเฉื่อย[n. exp.] (kāt cheūay) EN: inert gas ; noble gas   FR: gaz inerte [m]
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
มวลเฉื่อย[n. exp.] (mūan cheūay) EN: inertial mass   
แรงเฉื่อย[n. exp.] (raēng cheūay) EN: inertia ; momentum   FR: force d'inertie [f]
สิ่งไม่มีชีวิต[n. exp.] (sing mai mī chīwit) EN: non-living thing ; inanimation ; lifeless things   FR: chose inerte [f] ; objet inanimé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INERT    IH2 N ER1 T
INERTIA    IH2 N ER1 SH AH0
INERTIAL    IH2 N ER1 SH AH0 L
INERTNESS    IH2 N ER1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inert    (j) (i1 n @@1 t)
inertia    (n) (i1 n @@1 sh @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelgas {n}inert gas [Add to Longdo]
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference [Add to Longdo]
inert; neutral [chem.]inert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣性[かんせい, kansei] (n) inertia [Add to Longdo]
慣性の法則[かんせいのほうそく, kanseinohousoku] (n) law of inertia [Add to Longdo]
慣性モーメント[かんせいモーメント, kansei mo-mento] (n) moment of inertia [Add to Longdo]
慣性系[かんせいけい, kanseikei] (n) inertial system [Add to Longdo]
慣性航法[かんせいこうほう, kanseikouhou] (n) inertial navigation system [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]
貴ガス[きガス, ki gasu] (n) inert gas; noble gas [Add to Longdo]
組織の硬直化[そしきのこうちょくか, soshikinokouchokuka] (n,vs) organizational inertia; organisational inertia [Add to Longdo]
惰性[だせい, dasei] (n) inertia; habit; momentum; (P) [Add to Longdo]
惰力;堕力[だりょく, daryoku] (n) (1) inertia; momentum; (2) force of habit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惯性[guàn xìng, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] inertia, #13,173 [Add to Longdo]
惰性[duò xìng, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, ] inert, #26,046 [Add to Longdo]
惯量[guàn liàng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] inertia (mechanics), #147,484 [Add to Longdo]
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] inertial system; inertial frame (mechanics) [Add to Longdo]
无生命[wú shēng mìng, ˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] inert; lifeless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inert \In*ert"\, a. [L. iners, inertis, unskilled, idle; pref.
   in- + ars art: cf. F. inerte. See {Art}.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of the power of moving itself, or of active
    resistance to motion; as, matter is inert.
    [1913 Webster]
 
   2. Indisposed to move or act; very slow to act; sluggish;
    dull; inactive; indolent; lifeless.
    [1913 Webster]
 
       The inert and desponding party of the court.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       It present becomes extravagant, then imbecile, and
       at length utterly inert.       --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Not having or manifesting active properties; not affecting
    other substances when brought in contact with them;
    powerless for an expected or desired effect; as, the noble
    gases are chemically inert.
 
   Syn: Inactive; dull; passive; indolent; sluggish; slothful;
     lazy; lifeless; irresolute; stupid; senseless;
     insensible.
 
   Usage: {Inert}, {Inactive}, {Sluggish}. A man may be inactive
      from mere lack of stimulus to effort; but one who is
      inert has something in his constitution or his habits
      which operates like a weight holding him back from
      exertion. Sluggish is still stronger, implying some
      defect of temperament which directly impedes action.
      Inert and inactive are negative, sluggish is positive.
      [1913 Webster]
 
         Even the favored isles . . .
         Can boast but little virtue; and, inert
         Through plenty, lose in morals what they gain
         In manners -- victims of luxurious ease.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         Doomed to lose four months in inactive
         obscurity.            --Johnson.
      [1913 Webster]
 
         Sluggish Idleness, the nurse of sin,
         Upon a slothful ass he chose to ride. --Spenser.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inert
   adj 1: unable to move or resist motion
   2: having only a limited ability to react chemically; chemically
     inactive; "inert matter"; "an indifferent chemical in a
     reaction" [syn: {inert}, {indifferent}, {neutral}]
   3: slow and apathetic; "she was fat and inert"; "a sluggish
     worker"; "a mind grown torpid in old age" [syn: {inert},
     {sluggish}, {soggy}, {torpid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top