ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hour

AW1 ER0   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hour-, *hour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hour[N] ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง, See also: ช่วงเวลาสั้นๆ
hour[N] ชั่วโมง, See also: เวลา
hourly[ADJ] ทุกๆชั่วโมง, See also: ในแต่ละชั่วโมง
hourglass[N] นาฬิกาทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hour(เอา'เออะ) n. ชั่วโมง,60นาที,เวลาหนึ่งเวลาใด,ปัจจุบัน,เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
hour glassนาฬิกาทราย,แก้วบรรจุทรายบอกชั่วโมง
hour handเข็มนาฬิกา
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
hourly(เอา'เออรี) adj. ทุกชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน. adv. ทุกชั่วโมง,แต่ละชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน, Syn. frequently
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
man-hour(แมน'เอาเออะ,แมน'เอาร์) n. ชั่วโมงการทำงานโดยคนหนึ่งคนเป็นหน่วยเวลาการทำงานในอุตสาหกรรมใช้อักษรว่า"man-hr"
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
quarter-hour(ควอร์'เทอะเอา'เออะ) n. 1/4 ชั่วโมง,15 นาท'
rush hourn. ระยะเวลาที่มีผู้คนมากมายที่เดินไปมา, See also: rush-hour adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา
hourglass(n) นาฬิกาทราย
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hour angleมุมชั่วโมง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
hours clauseข้อกำหนดจำนวนชั่วโมง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hours of labourชั่วโมงทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hours, officeเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hours of laborเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Hours of labor, Flexibleระบบยืดหยุ่นเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Hours of labor, Staggeredระบบเหลื่อมเวลาทำงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peter Quillin will have two hours to lose 1.4 pounds.ปีเตอร์ ควิลลินจะมีเวลาสองชั่วโมง ที่จะลดอีกครึ่งกิโลกรัม CounterPunch (2017)
Nat's baby-sitting Robbie so I've still got several hours of making up to enjoy.แนตกำลังดูแลร็อบบี้อยู่ ฉันยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมง ที่จะคืนดีกันให้สนุก The Secret of Sales (2017)
I need some guidelines. Half an hour after a shag?โอเค เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งกันก่อน คุณต้องไม่เอ่ยชื่อแซม The Widow Maker (2017)
Come on, we're outside of business hours now, you don't have to keep the guard up.ไม่เป็นไรหรอก เราไม่ได้อยู่ในเวลาทำงานแล้ว คุณไม่ต้องระวังตัวแล้ว Close Encounters (2017)
Before you rush to judge, I'd just sat through three hours of Andrew fucking Lloyd Webber.ก่อนที่คุณจะตัดสินผม ผมเพิ่งนั่งทนอยู่สามชั่วโมง ดูละครเพลงแอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์ ผมควรได้รับรางวัลบ้าง Close Encounters (2017)
After an hour of some fairly horrific flirting, the Widow Maker finally worked up the bottle to ask the Elf on a date.มันเรียกว่าการด้นสด ฉันกำลังขับรถเมล์อยู่ คนขับรถเมล์ แบบนี้สิ เซ็กซี่เอลฟ์ที่ผมชอบ The Widow Maker (2017)
I'll say this for Fitzpatrick, he was putting the hours in designing his sexy roller-coaster.นายควรเอาถุงอ้วกมาด้วย - ทำไมล่ะ Sexy Rollercoasters (2017)
But before he gets his breeches up, his lady of the hour pops a tiny spoon of that into his mouth.แต่ก่อนที่เขา จะสวมกางเกงขึ้น นางโลมก็หยอดเจ้านี่ เข้าปากไปหนึ่งช้อน Eastwatch (2017)
Every hour of every day?ทุกชั่วโมง ทุกวัน Dragonstone (2017)
Two hours, maybe an hour and 45.2 ชม. อาจจะ 1 ชม. 45 ไม่รู้สิ Life (2017)
This will take about... 4 hours to vent all oxygen.- ใช้เวลา 4 ชม.ไล่ออกซิเจนออกหมด Life (2017)
Until six hours ago.จนมาถึงเมื่อหกชั่วโมงที่แล้ว Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hour5 dollars and 65 cents an hour.
hourAbout an hour's walk brought us to the lake.
hourA day has twenty-four hours.
hourA fast walker can walk six km in an hour.
hourA few hours nap will do you good.
hourAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
hourAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
hourAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
hourAfter supper he studies his lessons for three hours.
hourAfter three hours of discussion we got nowhere.
hourAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
hourAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชม.[CLAS] hour, Syn. ชั่วโมง
เข็มชั่วโมง[N] hour hand
โมง[N] o'clock, See also: hour, Syn. นาฬิกา
โมง[N] hour, See also: o'clock, Example: ไกด์นัดเจอลูกทัวร์เวลา 7 โมงเช้าที่ลอบบี้ของโรงแรม, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน
ยาม[N] time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
นาฬิกาทราย[N] sandglass, See also: hourglass, egg timer, Example: ฉันได้นาฬิกาทรายเป็นของขวัญวันเกิด, Count unit: อัน, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดเวลา ประกอบด้วยกระเปาะแก้ว 2 กระเปาะที่มีรูเล็กๆ ทะลุถึงกัน ข้างในบรรจุทรายที่จะไหลจากกระเปาะหนึ่งไปยังอีกกระเปาะหนึ่งได้หมดพอดีในเวลาที่กำหนดไว้
ชั่วโมง[CLAS] hour, Example: การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปขอนแก่นโดยรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง, Thai definition: ชั่วระยะเวลา 60 นาที
ชั่วโมง[N] hour, Example: ชั่วโมงต่อไปเป็นวิชาสัทศาสตร์, Thai definition: ชั่วระยะเวลา 60 นาที
ทุ่ม[CLAS] hour (counting from 6 P.M.), Count unit: ทุ่ม, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีสำหรับ 6 ชั่วโมงแรกของกลางคืน ตั้งแต่ 19 นาฬิกา ถึง 24 นาฬิกา เรียกว่า 1 ทุ่ม ถึง 6 ทุ่ม
เข็มสั้น[N] hour hand, Ant. เข็มยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurrah   FR: hourra ! ; bravo !
ชั่วโมง[n.] (chūamōng) EN: hour   FR: heure [f]
ชั่วโมงละ[n. exp.] (chūamōng la) EN: per hour ; an hour   FR: de l'heure ; par heure
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la røi kilōmēt) EN: 100 kilometers an hour   FR: cent kilomètres à l'heure
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
ค่าจ้างรายชั่วโมง[n. exp.] (khājāng rāichūamōng) EN: hourly wage   FR: salaire horaire [m]
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on   FR: commencer le travail ; débuter le travail

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUR    AW1 ER0
HOUR    AW1 R
HOURS    AW1 ER0 Z
HOURS    AW1 R Z
HOURS'    AW1 R Z
HOURLY    AW1 R L IY0
HOUR'S    AW1 ER0 Z
HOURIHAN    AW0 R IY1 HH AA0 N
HOURLONG    AW1 R L AO2 NG
HOURIGAN    AW1 R IH0 G AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hour    (n) ˈauər (au1 @ r)
houri    (n) hˈuəʳriː (h u@1 r ii)
hours    (n) ˈauəz (au1 @ z)
houris    (n) hˈuəʳrɪz (h u@1 r i z)
hourly    (j) ˈauəliː (au1 @ l ii)
hourglass    (n) ˈauəglaːs (au1 @ g l aa s)
hourglasses    (n) ˈauəglaːsɪz (au1 @ g l aa s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小时[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] hour, #480 [Add to Longdo]
钟头[zhōng tóu, ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] hour, #19,013 [Add to Longdo]
钟点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] hour; specified time, #48,368 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
法律[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtsstunde {f}hour of birth; birth; natal hour [Add to Longdo]
Sanduhr {f}hour glass; hourglass [Add to Longdo]
Sterbestunde {f}hour of death [Add to Longdo]
Stunde {f} | Stunden {pl} | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel {m}hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler {m}hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger {m}hour hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours [Add to Longdo]
アワー(P);アウア[, awa-(P); aua] (n) hour; (P) [Add to Longdo]
アンコールアワー[, anko-ruawa-] (n) encore hour [Add to Longdo]
アンペア時[アンペアじ, anpea ji] (n) ampere hour [Add to Longdo]
オフィスアワー[, ofisuawa-] (n) office hours; working day [Add to Longdo]
キロワット時[キロワットじ, kirowatto ji] (n) kWh; kilowatt hour [Add to Longdo]
ショールーム(P);ショウルーム[, sho-ru-mu (P); shouru-mu] (n) showroom; (P) [Add to Longdo]
ダム放流[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算記号省略[えんざんきごうしょうりゃく, enzankigoushouryaku] asyndetic [Add to Longdo]
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
[じ, ji] hour [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] abstract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法律[ほうりつ, houritsu] Gesetz, Recht [Add to Longdo]
法隆寺[ほうりゅうじ, houryuuji] (Tempel in Nara) [Add to Longdo]
豊漁[ほうりょう, houryou] guter_Fischfang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hour \Hour\, n. [OE. hour, our, hore, ure, OF. hore, ore, ure,
   F. heure, L. hora, fr. Gr. ?, orig., a definite space of
   time, fixed by natural laws; hence, a season, the time of the
   day, an hour. See {Year}, and cf. {Horologe}, {Horoscope}.]
   1. The twenty-fourth part of a day; sixty minutes.
    [1913 Webster]
 
   2. The time of the day, as expressed in hours and minutes,
    and indicated by a timepiece; as, what is the hour? At
    what hour shall we meet?
    [1913 Webster]
 
   3. Fixed or appointed time; conjuncture; a particular time or
    occasion; as, the hour of greatest peril; the man for the
    hour.
    [1913 Webster]
 
       Woman, . . . mine hour is not yet come. --John ii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       This is your hour, and the power of darkness. --Luke
                          xxii. 53.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (R. C. Ch.) Certain prayers to be repeated at stated
    times of the day, as matins and vespers.
    [1913 Webster]
 
   5. A measure of distance traveled.
    [1913 Webster]
 
       Vilvoorden, three hours from Brussels. --J. P.
                          Peters.
    [1913 Webster]
 
   {After hours}, after the time appointed for one's regular
    labor.
 
   {Canonical hours}. See under {Canonical}.
 
   {Hour angle} (Astron.), the angle between the hour circle
    passing through a given body, and the meridian of a place.
    
 
   {Hour circle}. (Astron.)
    (a) Any circle of the sphere passing through the two poles
      of the equator; esp., one of the circles drawn on an
      artificial globe through the poles, and dividing the
      equator into spaces of 15[deg], or one hour, each.
    (b) A circle upon an equatorial telescope lying parallel
      to the plane of the earth's equator, and graduated in
      hours and subdivisions of hours of right ascension.
    (c) A small brass circle attached to the north pole of an
      artificial globe, and divided into twenty-four parts
      or hours. It is used to mark differences of time in
      working problems on the globe.
 
   {Hour hand}, the hand or index which shows the hour on a
    timepiece.
 
   {Hour line}.
    (a) (Astron.) A line indicating the hour.
    (b) (Dialing) A line on which the shadow falls at a given
      hour; the intersection of an hour circle which the
      face of the dial.
 
   {Hour plate}, the plate of a timepiece on which the hours are
    marked; the dial. --Locke.
 
   {Sidereal hour}, the twenty-fourth part of a sidereal day.
 
   {Solar hour}, the twenty-fourth part of a solar day.
 
   {The small hours}, the early hours of the morning, as one
    o'clock, two o'clock, etc.
 
   {To keep good hours}, to be regular in going to bed early.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hour
   n 1: a period of time equal to 1/24th of a day; "the job will
      take more than an hour" [syn: {hour}, {hr}, {60 minutes}]
   2: clock time; "the hour is getting late" [syn: {hour}, {time of
     day}]
   3: a special and memorable period; "it was their finest hour"
   4: distance measured by the time taken to cover it; "we live an
     hour from the airport"; "its just 10 minutes away" [syn:
     {hour}, {minute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top