ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hour

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hour-, *hour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hour(n) ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง, See also: ช่วงเวลาสั้นๆ
hour(n) ชั่วโมง, See also: เวลา
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง, See also: ในแต่ละชั่วโมง
hourglass(n) นาฬิกาทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hour(เอา'เออะ) n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน, ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
hour glassนาฬิกาทราย, แก้วบรรจุทรายบอกชั่วโมง
hour handเข็มนาฬิกา
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
hourly(เอา'เออรี) adj. ทุกชั่วโมง, บ่อย, ต่อเนื่องกัน. adv. ทุกชั่วโมง, แต่ละชั่วโมง, บ่อย, ต่อเนื่องกัน, Syn. frequently
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3, 600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
man-hour(แมน'เอาเออะ, แมน'เอาร์) n. ชั่วโมงการทำงานโดยคนหนึ่งคนเป็นหน่วยเวลาการทำงานในอุตสาหกรรมใช้อักษรว่า"man-hr"
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน, ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
quarter-hour(ควอร์'เทอะเอา'เออะ) n. 1/4 ชั่วโมง, 15 นาท'
rush hourn. ระยะเวลาที่มีผู้คนมากมายที่เดินไปมา, See also: rush-hour adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hour(n) ชั่วโมง, ยาม, คราว, เวลา
hourglass(n) นาฬิกาทราย
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง, บ่อย, ต่อเนื่องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hour angleมุมชั่วโมง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
hour(n) a period of time equal to 1/24th of a day, Syn. 60 minutes, hr
hour(n) clock time, Syn. time of day
hour(n) a special and memorable period
hour(n) distance measured by the time taken to cover it, Syn. minute
hourglass(n) a sandglass that runs for sixty minutes
hourglass-shaped(adj) shaped in the form of an hourglass
houri(n) (Islam) one of the dark-eyed virgins of perfect beauty believed to live with the blessed in Paradise
hourlong(adj) lasting for an hour
hourly(adj) occurring every hour or payable by the hour
hourly(adv) every hour; by the hour

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hour

n. [ OE. hour, our, hore, ure, OF. hore, ore, ure, F. heure, L. hora, fr. Gr. &unr_;, orig., a definite space of time, fixed by natural laws; hence, a season, the time of the day, an hour. See Year, and cf. Horologe, Horoscope. ] 1. The twenty-fourth part of a day; sixty minutes. [ 1913 Webster ]

2. The time of the day, as expressed in hours and minutes, and indicated by a timepiece; as, what is the hour? At what hour shall we meet? [ 1913 Webster ]

3. Fixed or appointed time; conjuncture; a particular time or occasion; as, the hour of greatest peril; the man for the hour. [ 1913 Webster ]

Woman, . . . mine hour is not yet come. John ii. 4. [ 1913 Webster ]

This is your hour, and the power of darkness. Luke xxii. 53. [ 1913 Webster ]

4. pl. (R. C. Ch.) Certain prayers to be repeated at stated times of the day, as matins and vespers. [ 1913 Webster ]

5. A measure of distance traveled. [ 1913 Webster ]

Vilvoorden, three hours from Brussels. J. P. Peters. [ 1913 Webster ]


After hours, after the time appointed for one's regular labor. --
Canonical hours. See under Canonical. --
Hour angle (Astron.), the angle between the hour circle passing through a given body, and the meridian of a place. --
Hour circle. (Astron.) (a) Any circle of the sphere passing through the two poles of the equator; esp., one of the circles drawn on an artificial globe through the poles, and dividing the equator into spaces of 15°, or one hour, each. (b) A circle upon an equatorial telescope lying parallel to the plane of the earth's equator, and graduated in hours and subdivisions of hours of right ascension. (c) A small brass circle attached to the north pole of an artificial globe, and divided into twenty-four parts or hours. It is used to mark differences of time in working problems on the globe. --
Hour hand, the hand or index which shows the hour on a timepiece. --
Hour line. (a) (Astron.) A line indicating the hour. (b) (Dialing) A line on which the shadow falls at a given hour; the intersection of an hour circle which the face of the dial. --
Hour plate, the plate of a timepiece on which the hours are marked; the dial. Locke. --
Sidereal hour, the twenty-fourth part of a sidereal day. --
Solar hour, the twenty-fourth part of a solar day. --
The small hours, the early hours of the morning, as one o'clock, two o'clock, etc. --
To keep good hours, to be regular in going to bed early.
[ 1913 Webster ]

Hourglass

n. An instrument for measuring time, especially the interval of an hour. It consists of a glass vessel having two compartments, from the uppermost of which a quantity of sand, water, or mercury occupies an hour in running through a small aperture unto the lower. [ 1913 Webster ]

☞ A similar instrument measuring any other interval of time takes its name from the interval measured; as, a half-hour glass, a half-minute glass. A three-minute glass is sometimes called an egg-glass, from being used to time the boiling of eggs. [ 1913 Webster ]

Houri

n.; pl. Houris [ Per. hūrī, hūrā, hūr; akin to Ar. hūr, pl. of ahwar beautiful-eyed, black-eyed. ] A nymph of paradise; -- so called by the Muslims. [ 1913 Webster ]

Hourly

a. Happening or done every hour; occurring hour by hour; frequent; often repeated; renewed hour by hour; continual. [ 1913 Webster ]

In hourly expectation of a martyrdom. Sharp. [ 1913 Webster ]

Hourly

adv. Every hour; frequently; continually. [ 1913 Webster ]

Great was their strife, which hourly was renewed. Dryden. [ 1913 Webster ]

Hours

n. pl. [ A translation of L. Horae (Gr. &unr_;). See Hour. ] (Myth.) Goddess of the seasons, or of the hours of the day. [ 1913 Webster ]

Lo! where the rosy-blosomed Hours,
Fair Venus' train, appear. Gray. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were having sex at 100 miles an hour?คุณมีเซ็กส์ ที่ความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมงงั้นเหรอ? Basic Instinct (1992)
I fucked him for hours.ฉันมีเซ็กซ์กับเขาเป็นชั่วโมงๆ Basic Instinct (1992)
Two hours strolling around Clerkenwell and nobody saw her, so....2 ชั่วโมงเดินเล่นอยู่รอบๆเคิร์คเคนเวล และไม่มีใครเห็นเธอ ดังนั้น... Basic Instinct (1992)
Forty-eight hours. You know the deal.กักได้แค่ 48 ชั่วโมง คุณก็รู้ The Bodyguard (1992)
Three hours is old, man.ดูเหมือนว่าพวกคุณเพิ่งจะดื่มมากันนะครับ Hero (1992)
You have me scheduled on a flight back an hour after the ceremony.แล้วก้อขอบคุณสำหรับนี่ด้วยค่ะ คราวหน้าชั้นเลี้ยงคุณนะ โอเค Hero (1992)
A few hours ago, I was standing on a ledge 60 stories above the street interviewing a man who subsequently jumped to his death.ทำไมซังชุลถึงจะมาตามหาผมล่ะ อะไรนะ ซ.. Hero (1992)
-He waited for hours.เข้าใจแล้วๆ กินเข้าไปเถอะ Hero (1992)
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง.. The Lawnmower Man (1992)
My plane leaves in an hour.เครื่องจะออกในอีกชั่วโมง The Lawnmower Man (1992)
Mother of God, pray for us sinners... now and at the hour of our death.พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยเราผู้ผิดบาป The Lawnmower Man (1992)
He absorbed Latin yesterday in less than two hours.เมื่อวานเขารับภาษาละตินเข้าไป ใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงซะอีก The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hour5 dollars and 65 cents an hour.
hourAbout an hour's walk brought us to the lake.
hourA day has twenty-four hours.
hourA fast walker can walk six km in an hour.
hourA few hours nap will do you good.
hourAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
hourAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
hourAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
hourAfter supper he studies his lessons for three hours.
hourAfter three hours of discussion we got nowhere.
hourAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
hourAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชม.(clas) hour, Syn. ชั่วโมง
โมง(n) o'clock, See also: hour, Syn. นาฬิกา
โมง(n) hour, See also: o'clock, Example: ไกด์นัดเจอลูกทัวร์เวลา 7 โมงเช้าที่ลอบบี้ของโรงแรม, Thai Definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน
ชั่วโมง(clas) hour, Example: การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปขอนแก่นโดยรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง, Thai Definition: ชั่วระยะเวลา 60 นาที
ชั่วโมง(n) hour, Example: ชั่วโมงต่อไปเป็นวิชาสัทศาสตร์, Thai Definition: ชั่วระยะเวลา 60 นาที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วโมง[chūamōng] (n) EN: hour  FR: heure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hour
hour
hours
hours
hour's
hourly
hours'
hourigan
hourihan
hourlong

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hour
houri
hours
houris
hourly
hourglass
hourglasses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小时[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ,   /  ] hour #480 [Add to Longdo]
钟头[zhōng tóu, ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ,   /  ] hour #19,013 [Add to Longdo]
钟点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] hour; specified time #48,368 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtsstunde { f }hour of birth; birth; natal hour [Add to Longdo]
Sanduhr { f }hour glass; hourglass [Add to Longdo]
Sterbestunde { f }hour of death [Add to Longdo]
Stunde { f } | Stunden { pl } | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel { m }hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler { m }hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger { m }hour hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf, adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... #101 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv, n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) #101 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
時間[じかん, jikan] (n-adv, n) (1) time; (ctr) (2) hours; (P) #229 [Add to Longdo]
節;浬[のっと;ノット, notto ; notto] (n) (uk) knot (nautical mile per hour) #501 [Add to Longdo]
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n, vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P) #983 [Add to Longdo]
法律[ほうりつ, houritsu] (n, adj-no) law; (P) #1,333 [Add to Longdo]
町立[ちょうりつ, chouritsu] (n, adj-no) established by the town #2,115 [Add to Longdo]
一時(P);ひと時[ひととき(P);いっとき(一時), hitotoki (P); ittoki ( ichiji )] (n-t, n-adv) (1) moment; a (short) time; a while; (2) (ひととき only) former times; (3) (arch) two-hour period; (P) #2,343 [Add to Longdo]
将来[しょうらい, shourai] (n-adv, n-t) future (usually near); prospects; (P) #3,108 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算記号省略[えんざんきごうしょうりゃく, enzankigoushouryaku] asyndetic [Add to Longdo]
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
[じ, ji] hour [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] abstract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法律[ほうりつ, houritsu] Gesetz, Recht [Add to Longdo]
法隆寺[ほうりゅうじ, houryuuji] (Tempel in Nara) [Add to Longdo]
豊漁[ほうりょう, houryou] guter_Fischfang [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top