ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heroic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heroic-, *heroic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heroic(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless
heroic(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroics(n) ความกล้าหาญ
heroical(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก, หรูหรา, โอ่อ่า, สง่างาม,

English-Thai: Nontri Dictionary
heroic(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic lineบาทวีรกรรม, บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic quatrainบทสี่บาทวีรกรรม, บทสี่บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic stanzaบทวีรกรรม, บทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic verseบทร้อยกรองวีรกรรม, บทร้อยกรองฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
A heroic thought, Barley.ความคิดที่กล้าหาญ, ข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
When I was a kid, I thought I was gonna be this fantastic, heroic human being.เค้าก้อยังคงเป็นเสมือนเพื่อนคนนึงของผม ผมก้อค่อนข้างเป็นห่วง Hero (1992)
Assuming because something heroic was done, a white man done it.แล้ว คุณลุงขวานคู่ไปไหนสะล่ะ ห๊ะ Hero (1992)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
No heroics now, okay?ไม่มีความกล้าหาญตอนนี้โอเค? Dante's Peak (1997)
To regale our group with your heroic tale.เล่าความกล้าหาญให้พวกเราฟัง Titanic (1997)
The story of "The Three Heroic Girls" was a vivid lesson.เรื่องราวของสามวีรสตรี ถือเป็นบทเรียนที่เปี่ยมไปด้วยพลัง The Red Violin (1998)
Now, this is only an initial report but at this time, it's believed that during this heroic raid the terrorist was shot and killed.นี่เป็นรายงานล่าสุด... ...แต่ขณะนี้ เราเชื่อว่า ขณะที่ทำการจับกุม... ...ผู้ก่อการร้ายได้ถูกยิงเสียชีวิต. V for Vendetta (2005)
I did something dangerous and heroic and-ฉันทำสิ่งที่อันตราย และกล้าหาญ และ.. Happily N'Ever After (2006)
It's your heroic journey.มันคือการเดินทางของนาย Chapter Six 'Better Halves' (2006)
It's our heroic journey.มันคือการเดินทางของเรา Chapter Six 'Better Halves' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroicIt was heroic of them to oppose the enemy.
heroicWhat I looked up to in Shota was not his 'strength'. It was his heroic courage to put his life on the line to carry out his convictions.
heroicWho can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรชน(n) hero, See also: heroic person, Example: พวกเขาน่ะกล้าหาญสมเป็นวีรชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรชน[wīrachon] (n) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
heroic
heroics
heroically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroic
heroics
heroically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] heroic; male #5,868 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent #14,901 [Add to Longdo]
英雄式[yīng xióng shì, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ,   ] heroic #96,394 [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ,      /     ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heldentat { f } | Heldentaten { pl }heroic deed | heroic deeds [Add to Longdo]
heldenhaft { adj } | heldenhafter | am heldenhaftestenheroic | more heroic | most heroic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄[えいゆう, eiyuu] (n) (1) hero; heroine; great person; (2) Eroica Symphony (Beethoven, 1804); (3) (abbr) Heroic Polonaise (Chopin); (P) #2,886 [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) #18,093 [Add to Longdo]
ヒロイック[hiroikku] (adj-na, n) heroic [Add to Longdo]
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
英雄的[えいゆうてき, eiyuuteki] (adj-na) heroic [Add to Longdo]
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
英雄譚[えいゆうたん, eiyuutan] (n) epic; heroic tale [Add to Longdo]
義挙[ぎきょ, gikyo] (n) noble undertaking; heroic deed [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na, n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heroic \He*ro"ic\, a. [F. h['e]ro["i]que, L. hero["i]cus, Gr.
   "hrwi:ko`s.]
   1. Of or pertaining to, or like, a hero; of the nature of
    heroes; distinguished by the existence of heroes; as, the
    heroic age; an heroic people; heroic valor.
    [1913 Webster]
 
   2. Worthy of a hero; bold; daring; brave; illustrious; as,
    heroic action; heroic enterprises.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sculpture & Painting) Larger than life size, but smaller
    than colossal; -- said of the representation of a human
    figure.
    [1913 Webster]
 
   {Heroic Age}, the age when the heroes, or those called the
    children of the gods, are supposed to have lived.
 
   {Heroic poetry}, that which celebrates the deeds of a hero;
    epic poetry.
 
   {Heroic treatment} or {Heroic remedies} (Med.), treatment or
    remedies of a severe character, suited to a desperate
    case.
 
   {Heroic verse} (Pros.), the verse of heroic or epic poetry,
    being in English, German, and Italian the iambic of ten
    syllables; in French the iambic of twelve syllables; and
    in classic poetry the hexameter.
 
   Syn: Brave; intrepid; courageous; daring; valiant; bold;
     gallant; fearless; enterprising; noble; magnanimous;
     illustrious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heroic
   adj 1: very imposing or impressive; surpassing the ordinary
       (especially in size or scale); "an epic voyage"; "of
       heroic proportions"; "heroic sculpture" [syn: {epic},
       {heroic}, {larger-than-life}]
   2: relating to or characteristic of heroes of antiquity; "heroic
     legends"; "the heroic age"
   3: having or displaying qualities appropriate for heroes; "the
     heroic attack on the beaches of Normandy"; "heroic explorers"
     [syn: {heroic}, {heroical}]
   4: of behavior that is impressive and ambitious in scale or
     scope; "an expansive lifestyle"; "in the grand manner";
     "collecting on a grand scale"; "heroic undertakings" [syn:
     {expansive}, {grand}, {heroic}]
   5: showing extreme courage; especially of actions courageously
     undertaken in desperation as a last resort; "made a last
     desperate attempt to reach the climber"; "the desperate
     gallantry of our naval task forces marked the turning point
     in the Pacific war"- G.C.Marshall; "they took heroic measures
     to save his life" [syn: {desperate}, {heroic}]
   n 1: a verse form suited to the treatment of heroic or elevated
      themes; dactylic hexameter or iambic pentameter [syn:
      {heroic verse}, {heroic meter}, {heroic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top