ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headway

HH EH1 D W EY2   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headway-, *headway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headway[N] ความคืบหน้า, See also: ความก้าวหน้า, Syn. advance, progress, progression, Ant. regression, retrogression, setback

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญก้าวหน้า,ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They made headway in the last few days.สองสามวันนี้ทำได้เยอะเลยละ Red Eye (2005)
Yeah, well, whatever the case, regarding your brother, I have managed to make a little headway.ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับไมเคิล ผมได้ลองเดินเรื่องให้เขาแล้ว Orientación (2007)
Hostage negotiators say they are making headway with the sect's leadershipนักเจรจาตัวประกันแจ้งว่า พวกเขามีความคืบหน้ากับผู้นำ Minimal Loss (2008)
Tyno, Michvanilly We've made such headway with your treatments that now it's time we talked about sealing the deal.unwell เรารักษาคุณมีความคืบหน้าไปอย่างมาก แต่ครั้งนี้เราจะคุยกันเรื่อง ร่วมผนึกกำลังการมีส่วนร่วม Mandala (2009)
- not if you're making headway on trinity.ถ้าคุณไม่มุ่งเป้าไปยังทรีนิตี้ Road Kill (2009)
What about D. Gibbons? Have we made any headway with the name?เรื่องของ ดี.กิบบอนส์ นายตามเรื่องได้คืบหน้า แค่ไหนแล้ว? White to Play (2009)
Hey. Has Walter made any headway on the body?เฮ วอลเตอร์ได้ความคืบหน้าอะไร กับซากนั่นบ้างหรือยัง? Earthling (2009)
Have you made any headway?คุณมีัความคืบหน้า อะไรบ้างมั้ย? Of Human Action (2009)
Rorschach and I have made headway on the gang problem by working together.รอร์แชคกับฉันร่วมมือกัน ยังลดปัญหาแก๊งค์โจรไปได้เยอะ Watchmen (2009)
blair is upstairs. I hope you can make some headway with her.แบลร์อยู่ข้างบน ฉันหวังว่าคุณจะทำให้เธอดีขึ้นบ้างนะ The Unblairable Lightness of Being (2010)
I thought I could make some headway, but the reality is this is a venezuelan neighborhood.ฉันคิดว่า ฉันจะทำให้มันคืบหน้าบ้าง แต่ในความเป็นจริง พื้นที่นี้ใกล้เคียงกับแถบเวเนซุเอลามาก Practically Perfect (2010)
Are we making any headway?นี่เรามีความคืบหน้าอะไรบ้างมั้ย? Just Let Go (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway   FR: avancer ; progresser

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADWAY    HH EH1 D W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headway    (n) hˈɛdwɛɪ (h e1 d w ei)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headway \Head"way`\ (-w[^u]rk`), n.
   1. The progress made by a ship in motion; hence, progress or
    success of any kind.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Clear space under an arch, girder, and the like,
    sufficient to allow of easy passing underneath; clearance;
    headroom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headway
   n 1: vertical space available to allow easy passage under
      something [syn: {headroom}, {headway}, {clearance}]
   2: forward movement; "the ship made little headway against the
     gale" [syn: {headway}, {head}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top