Search result for

hardy

(43 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardy-, *hardy*
English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardy[ADJ] ใจกล้า, See also: เด็ดเดี่ยว
hardy[ADJ] ทรหด, See also: อดทน, Syn. robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash

English-Thai: Nontri Dictionary
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, for the love of Thomas Hardy.นี่เรื่องจริงหรือนิยายเนี่ย Inkheart (2008)
Well, I told dr. Hardy you're moving to oakdale.คือ ฉันบอก ดร.ฮาร์ดี้ \ คุณย้ายมาที่ oakdale. Home Is the Place (2009)
Oh, hi, principal hardy. What's up?โอ้ อาจารย์ใหญ่.ฮาดดี้ มีอะไรคะ? Bargaining (2009)
So... the hardy boys finally found me.หนุ่มใจกล้าเจอฉันจนได้ Abandon All Hope (2009)
We're not exactly the judge hardy family.ยังไงเราก็ไม่ใช่ครอบครัวสุขสันต์ Melbourne (2010)
Oh, Aria. Hardy.- อาเรียค่ะ Reality Bites Me (2010)
Hardy-- ezra, she's cute.- ฮาร์ดี้... Reality Bites Me (2010)
Did Hardy say something...ฮาร์ดี้ พูดอะไรรึเปล่า... Reality Bites Me (2010)
I mean, is this Hardy's problem, or is it yours?ปัญหาของฮาร์ดี้ หรือตัวคุณ? Reality Bites Me (2010)
No, Hardy noticed.ไม่ ฮาร์ดี้คิด Reality Bites Me (2010)
So let's put the Hardy boys here with the bickersons.ให้หมอนี่ไปกับพวก บิคเกอร์สัน As You Were (2010)
So, I guess what Hardy's doing is aligning his point of view not with an all-seeing God but with an insect, the tiniest, humblest creature in nature.- นั่งด้วยกันสิ - ดี เธอรู้จักวิลกับโซอี้, ใช่มั้ย? The Art of Getting By (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardyHardy young people like mountaineering.
hardyThe English are a hardy people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บัวฝรั่ง [n. exp.] (būa Farang) EN: Hardy water-lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDY    HH AA1 R D IY0
HARDY'S    HH AA1 R D IY0 Z
HARDYMON    HH AA1 R D IY0 M AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardy    (j) (h aa1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈迪[Hǎ dí, ㄏㄚˇ ㄉㄧˊ, ] Hardy or Hardie (name), #89,183 [Add to Longdo]
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, / ] hardy; able to resist hardship, #100,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kühn; unerschrocken {adj} | kühner | am kühnstenhardy | hardier | hardiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トチュウ科;杜仲科[トチュウか(トチュウ科);とちゅうか(杜仲科), tochuu ka ( tochuu ka ); tochuuka ( mori naka ka )] (n) (See 杜仲) Eucommiaceae (monotypic plant family containing only the hardy rubber tree) [Add to Longdo]
ハーディーワインベルクの法則[ハーディーワインベルクのほうそく, ha-dei-wainberuku nohousoku] (n) Hardy-Weinberg principle [Add to Longdo]
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine [Add to Longdo]
寒菊[かんぎく, kangiku] (n) Chinese aster (hardy variety of chrysanthemum); Chrysanthemum indicum; Chrysanthemum morifolium [Add to Longdo]
救荒作物[きゅうこうさくもつ, kyuukousakumotsu] (n) hardy plants [Add to Longdo]
秋海棠[しゅうかいどう;シュウカイドウ, shuukaidou ; shuukaidou] (n) (uk) hardy begonia (Begonia grandis) [Add to Longdo]
臭橘[しゅうきつ, shuukitsu] (n) (See 枸橘) trifoliate orange (Poncirus trifoliata); hardy orange [Add to Longdo]
猪突猛進[ちょとつもうしん, chototsumoushin] (n,vs,adj-no) headlong; foolhardy; reckless [Add to Longdo]
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur [Add to Longdo]
杜仲[とちゅう;トチュウ, tochuu ; tochuu] (n) (uk) (See トチュウ科) hardy rubber tree (near-threatened species often used in Chinese medicine, Eucommia ulmoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardy \Har"dy\, n.
   A blacksmith's fuller or chisel, having a square shank for
   insertion into a square hole in an anvil, called the hardy
   hole.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardy \Har"dy\ (h[aum]r"d[y^]), a. [Compar. {Hardier}
   (-d[i^]*[~e]r); superl. {Hardiest}.] [F. hardi, p. p. fr. OF.
   hardir to make bold; of German origin, cf. OHG. hertan to
   harden, G. h[aum]rten. See {Hard}, a.]
   1. Bold; brave; stout; daring; resolute; intrepid.
    [1913 Webster]
 
       Hap helpeth hardy man alway.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Confident; full of assurance; in a bad sense, morally
    hardened; shameless.
    [1913 Webster]
 
   3. Strong; firm; compact.
    [1913 Webster]
 
       [A] blast may shake in pieces his hardy fabric.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Inured to fatigue or hardships; strong; capable of
    endurance; as, a hardy veteran; a hardy mariner.
    [1913 Webster]
 
   5. Able to withstand the cold of winter.
    [1913 Webster]
 
   Note: Plants which are hardy in Virginia may perish in New
      England. Half-hardy plants are those which are able to
      withstand mild winters or moderate frosts.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardy
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: able to survive under unfavorable weather conditions;
     "strawberries are hardy and easy to grow"; "camels are tough
     and hardy creatures"
   3: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   n 1: United States slapstick comedian who played the pompous and
      overbearing member of the Laurel and Hardy duo who made
      many films (1892-1957) [syn: {Hardy}, {Oliver Hardy}]
   2: English novelist and poet (1840-1928) [syn: {Hardy}, {Thomas
     Hardy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top