ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardy-, *hardy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardy(adj) ใจกล้า, See also: เด็ดเดี่ยว
hardy(adj) ทรหด, See also: อดทน, Syn. robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, ลำบาก, ยาก, กล้าหาญ, บ้าระห่ำ, Syn. enduring
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, มุทะลุ, สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash

English-Thai: Nontri Dictionary
hardy(adj) กล้าหาญ, ทรหด, แข็งแกร่ง, อดทน, บึกบึน, ทนทาน
foolhardy(adj) บ้าบิ่น, มุทะลุ, บ้าระห่ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First our benediction will be delivered by Reverend Phillip Hardy of the First Presbyterian Church of Iowa Rapids.ก่อนอื่นท่านสาธุคุณฟิลลิป ฮาร์ตี.. จากโบสถ์ไอโอว่า แรพปิดส์ จะอำนวยพร.. The Bodyguard (1992)
- Well, he mailed it to Hardy at Cambridge.เขาส่งไปรษณีย์มาให้ฮาร์ดี้ ใช่ ที่เคมบริคจ์ Good Will Hunting (1997)
- Yeah, Cambridge. Yeah. And Hardy immediately recognized the brilliance of his work...ใช่ พอฮาร์ดี้รู้ในความฉลาดของ นายคนนั้นเท่านั้นแหละ Good Will Hunting (1997)
This is Hardy Greaves, sir.ผมฮาร์ดี้ กรีฟส์ครับ The Legend of Bagger Vance (2000)
Uh, Hardy. Hardy Greaves.ฮาร์ดี้ กรีฟส์ฮะ The Legend of Bagger Vance (2000)
What brings you here, Hardy ?มาที่นี่ทำไม The Legend of Bagger Vance (2000)
Hardy ! Hardy Greaves, you come back here.ฮาร์ดี้ กรีฟส์ กลับมานี่ The Legend of Bagger Vance (2000)
Oh, yes. Greatest game there is. - Right, Hardy ?ใช่เลย กีฬายิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา จริงมั้ย ฮาร์ดี้ The Legend of Bagger Vance (2000)
What do you think, Hardy ?เอาไงดี ฮาร์ดี้ The Legend of Bagger Vance (2000)
He used to stay up late reading Hardy Boys stories under the cover.เขาชอบอ่านหนังสือฮาร์ดี บอยซ์จนดึกดื่น จากการสนับสนุน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Hardy har-har.ฮ่าฮ่า Photo Finish (2007)
Well, I told dr. Hardy you're moving to oakdale.คือ ฉันบอก ดร.ฮาร์ดี้ \ คุณย้ายมาที่ oakdale. Home Is the Place (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardyHardy young people like mountaineering.
hardyThe English are a hardy people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
บัวฝรั่ง[būa Farang] (n, exp) EN: Hardy water-lily

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARDY
HARDY'S
HARDYMON

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈迪[Hǎ dí, ㄏㄚˇ ㄉㄧˊ,  ] Hardy or Hardie (name) #89,183 [Add to Longdo]
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ,   /  ] hardy; able to resist hardship #100,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kühn; unerschrocken { adj } | kühner | am kühnstenhardy | hardier | hardiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トチュウ科;杜仲科[トチュウか(トチュウ科);とちゅうか(杜仲科), tochuu ka ( tochuu ka ); tochuuka ( mori naka ka )] (n) (See 杜仲) Eucommiaceae (monotypic plant family containing only the hardy rubber tree) [Add to Longdo]
ハーディーワインベルクの法則[ハーディーワインベルクのほうそく, ha-dei-wainberuku nohousoku] (n) Hardy-Weinberg principle [Add to Longdo]
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine [Add to Longdo]
寒菊[かんぎく, kangiku] (n) Chinese aster (hardy variety of chrysanthemum); Chrysanthemum indicum; Chrysanthemum morifolium [Add to Longdo]
救荒作物[きゅうこうさくもつ, kyuukousakumotsu] (n) hardy plants [Add to Longdo]
秋海棠[しゅうかいどう;シュウカイドウ, shuukaidou ; shuukaidou] (n) (uk) hardy begonia (Begonia grandis) [Add to Longdo]
臭橘[しゅうきつ, shuukitsu] (n) (See 枸橘) trifoliate orange (Poncirus trifoliata); hardy orange [Add to Longdo]
猪突猛進[ちょとつもうしん, chototsumoushin] (n, vs, adj-no) headlong; foolhardy; reckless [Add to Longdo]
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur [Add to Longdo]
杜仲[とちゅう;トチュウ, tochuu ; tochuu] (n) (uk) (See トチュウ科) hardy rubber tree (near-threatened species often used in Chinese medicine, Eucommia ulmoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardy \Har"dy\, n.
   A blacksmith's fuller or chisel, having a square shank for
   insertion into a square hole in an anvil, called the hardy
   hole.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardy \Har"dy\ (h[aum]r"d[y^]), a. [Compar. {Hardier}
   (-d[i^]*[~e]r); superl. {Hardiest}.] [F. hardi, p. p. fr. OF.
   hardir to make bold; of German origin, cf. OHG. hertan to
   harden, G. h[aum]rten. See {Hard}, a.]
   1. Bold; brave; stout; daring; resolute; intrepid.
    [1913 Webster]
 
       Hap helpeth hardy man alway.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Confident; full of assurance; in a bad sense, morally
    hardened; shameless.
    [1913 Webster]
 
   3. Strong; firm; compact.
    [1913 Webster]
 
       [A] blast may shake in pieces his hardy fabric.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Inured to fatigue or hardships; strong; capable of
    endurance; as, a hardy veteran; a hardy mariner.
    [1913 Webster]
 
   5. Able to withstand the cold of winter.
    [1913 Webster]
 
   Note: Plants which are hardy in Virginia may perish in New
      England. Half-hardy plants are those which are able to
      withstand mild winters or moderate frosts.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardy
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: able to survive under unfavorable weather conditions;
     "strawberries are hardy and easy to grow"; "camels are tough
     and hardy creatures"
   3: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   n 1: United States slapstick comedian who played the pompous and
      overbearing member of the Laurel and Hardy duo who made
      many films (1892-1957) [syn: {Hardy}, {Oliver Hardy}]
   2: English novelist and poet (1840-1928) [syn: {Hardy}, {Thomas
     Hardy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top