ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grist

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grist-, *grist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grist(n) ปลายข้าว, See also: เมล็ดข้าวที่จะบด, Syn. seed
gristle(n) กระดูกอ่อน, Syn. cartilage
gristly(adj) เหมือนกระดูกอ่อน, Syn. cartilaginous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grist(กริสทฺ) n. เมล็ดข้าวที่จะบด, ข้าวบด, จำนวนข้าวบด, จำนวน, ปริมาณ
gristly(กรีสทฺ'ลี) adj. คล้ายกระดูกอ่อน., See also: gristliness n., Syn. cartilaginous
gristmill(กริสท'มิล) n. โรงโม่, โรงโม่แป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
grist(n) ปลายข้าว, ข้าวบด
gristle(n) เยื่อเหนียว, กระดูกอ่อน
gristly(adj) มีเยื่อเหนียว, ที่เป็นกระดูกอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gristle; cartilageกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can take the research team to get more grist for the mill.เดี๋ยวนายเอาทีมวิจัยไปจัดการเรื่องปลายข้าวเข้าโรงสีนะ Say the Word (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gristAll's grist that comes to his mill. [ Proverb ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grist
gristle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grist
gristle

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] gristle; cartilage #29,048 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.) [Add to Longdo]
転んでも只は起きぬ[ころんでもただはおきぬ, korondemotadahaokinu] (exp) (id) All's grist that comes to his mill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grist \Grist\, n. [AS. grist, fr. grindan. See {Grind}.]
   [1913 Webster]
   1. Ground corn; that which is ground at one time; as much
    grain as is carried to the mill at one time, or the meal
    it produces.
    [1913 Webster]
 
       Get grist to the mill to have plenty in store.
                          --Tusser. Q.
    [1913 Webster]
 
   2. Supply; provision. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. In rope making, a given size of rope, common grist being a
    rope three inches in circumference, with twenty yarns in
    each of the three strands. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {All is grist that comes to his mill}, all that he has
    anything to do with is a source of profit. [Colloq.]
 
   {To bring grist to the maill}, to bring profitable business
    into one's hands; to be a source of profit. [Colloq.]
    --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grist
   n 1: grain intended to be or that has been ground

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top