ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grinding

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grinding-, *grinding*, grind
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grinding wheelล้อฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
grinding-inการกรอแก้ไข [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grindingการลดขนาดอนุภาค, [การแพทย์]
Grinding and polishingการลับคมและการขัดมัน [TU Subject Heading]
Grinding machinesเครื่องขัด [TU Subject Heading]
Grinding wheelsหินเจีย [TU Subject Heading]
Grinding, Wetการลดขนาดอนุภาคแบบเปียก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Machine Grinding ]เป็นไง หลวงพ่อ หลวงพ่อ Schindler's List (1993)
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ... Wrong Turn (2003)
All that grinding and stirring, eh?ทั้งบดสี แล้วก็ผสมสี ใช่ไหม? Girl with a Pearl Earring (2003)
We're not using the appendix anymore, or grinding bone with our wisdom teeth.เราไม่ได้ใช้ไส้ติ่งอีกต่อไปแล้ว, หรือขบกระดูกด้วยเขี้ยวแห่งความรู้ของเรา Chapter Two 'Lizards' (2007)
These 22s, I don't want you grinding them. No.แมกซ์ 22 เดี๋ยวเธอทำเป็นรอยน่ะ Transformers (2007)
And you've been grinding your teeth the whole way home.แถมยังขบเขี้ยวเคี้ยวฟันมาตลอดทางเลยด้วย Easy as Pie (2008)
The bank is on my back, the IRS is grinding me down to a nub.หนี้สินทางธนาคารของผม กรมสรรพากรจ้องเก็บเงินภาษาผมย้อนหลัง Mandala (2009)
The grinding noise!เสียงเสียดสีดังมาก ! Light (2009)
Come on, you're not still grinding on the kite thing, are you?ไม่เอาน่า คงไม่ได้ยัวะฉันเรื่องว่าวอยู่ ใช่ไหม The Cornhusker Vortex (2009)
I keep grinding my teeth, and i want to kiss everybody.ผมเอาแต่กัดฟันและรู้สึกอยากจูบทุกคนเลย Introduction to Statistics (2009)
Stop grinding on the women's studies department.หยุดแต๊ะอั๋งผู้หญิงที่นี่ซะที Introduction to Statistics (2009)
Your voice is grinding in my ear nobsเสียงแกมัน\ ทิ่มแทงในหูฉัน Monsters vs. Aliens (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสี(n) hulling, See also: grinding, husking, milling, Syn. การขัด, Example: ปัจจุบันการสีข้าวใช้เครื่องสีเป็นส่วนใหญ่
หินลับมีด(n) whetstone, See also: grinding stone

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินลับมีด[hin lap mīt] (n, exp) EN: hone ; whetstone ; grinding stone  FR: pierre à aiguiser [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grinding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grinding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] grinding wheel; emery wheel #46,079 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mahlstein { m }; Schleifstein { m }grinding stone [Add to Longdo]
Schleifbank { f }grinding lathe [Add to Longdo]
Schleifdorn { m }grinding mandrel [Add to Longdo]
Schleifmaschine { f }grinding machine [Add to Longdo]
Schleifpulver { n }grinding powder [Add to Longdo]
Schleifrad { n }grinding wheel [Add to Longdo]
Schleifscheibe { f }grinding disk; grinding wheel [Add to Longdo]
Schleifwerkzeug { n }grinding tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[girigiri (P); girigiri] (adj-na, adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ガーッ;がーっ[ga-tsu ; ga-tsu] (n) with a grinding noise [Add to Longdo]
グリグリ[guriguri] (adv, n, vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound [Add to Longdo]
ラッピング[rappingu] (n, vs) (1) wrapping; (2) lapping (i.e. grinding, polishing); (P) [Add to Longdo]
リペレット[riperetto] (n, vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na, n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening [Add to Longdo]
研削[けんさく, kensaku] (n, vs) grinding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grind \Grind\, v. t. [imp. & p. p. {Ground}; p. pr. & vb. n.
   {Grinding}.] [AS. grindan; perh. akin to L. frendere to
   gnash, grind. Cf. {Grist}.]
   1. To reduce to powder by friction, as in a mill, or with the
    teeth; to crush into small fragments; to produce as by the
    action of millstones.
    [1913 Webster]
 
       Take the millstones, and grind meal. --Is. xivii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear down, polish, or sharpen, by friction; to make
    smooth, sharp, or pointed; to whet, as a knife or drill;
    to rub against one another, as teeth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To oppress by severe exactions; to harass.
    [1913 Webster]
 
       To grind the subject or defraud the prince.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To study hard for examination; -- commonly used with away;
    as, to grind away at one's studies. [College Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grinding \Grind"ing\, a. & n.
   from Grind.
   [1913 Webster]
 
   {Grinding frame}, an English name for a cotton spinning
    machine.
 
   {Grinding mill}.
   (a) A mill for grinding grain.
   (b) A lapidary's lathe.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grinding
   n 1: material resulting from the process of grinding; "vegetable
      grindings clogged the drain"
   2: a harsh and strident sound (as of the grinding of gears)
   3: the wearing down of rock particles by friction due to water
     or wind or ice [syn: {grinding}, {abrasion}, {attrition},
     {detrition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top