ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grati

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grati-, *grati*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratis(adj) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. free, gratuitous
gratis(adv) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. freely, gratuitously
gratify(vi) พอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
gratify(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
grating(n) ลูกกรง
grating(adj) ขัดเคือง, See also: ไม่พอใจ
gratitude(n) ความรู้สึกขอบคุณ, See also: ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ, Syn. appreciation, thankfulness, Ant. ingratitude
gratifying(adj) น่าพอใจ, See also: น่าปลื้มใจ
gratification(n) ความพึงพอใจ, See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, รางวัล, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction, comfort
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ, ทำให้พอใจ, ทำให้ยินดี, ทำให้สำเร็จความใคร่, ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
gratis(เกร'ทิส) adj. ไม่จ่ายเงิน, ฟรี. adj. ฟรี, ให้เปล่า, Syn. complimentary, free
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thanks
conflagration(คอนฟละเกร'เชิน) n. เพลิงขนาดใหญ่, อัคคีภัย, See also: conflagrative adj. ดูconflagration
emigration(เอมมะเกร'เชิน) n. การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น, กลุ่มผู้อพยพ, การย้ายถิ่น
immigration(อิมมะเกร'เชิน) n. การอพยพ (จากต่างประเทศ) , การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่, กลุ่มผู้อพยพ., See also: immigrational, immigratory adj.
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน, ทำให้ถูกใจ, เอาใจ, ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม, การผสมกัน, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, สหศึกษา, การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification, Ant. separation

English-Thai: Nontri Dictionary
gratification(n) การทำให้พอใจ, ความอิ่มเอมใจ, การทำให้ถูกใจ, รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ทำให้อิ่มใจ, ทำให้ยินดี, ให้รางวัล
grating(n) ลูกกรงเหล็ก, ตะราง, รั้ว, ตะแกรง, ตาข่าย
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า, ให้เปล่า, ฟรี
gratitude(n) ความกตัญญู, ความรู้คุณ, การขอบคุณ
conflagration(n) เพลิงไหม้, อัคคีภัย, การลุกฮือ, ความโกลาหล
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ, การสลายตัว, การแตกสลาย, การสึกกร่อน
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน, การอพยพโยกย้าย, การย้ายถิ่น
immigration(n) การเข้าเมือง, การอพยพ
ingratiate(vt) ทำให้คนชอบ, ประจบสอพลอ, เอาใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ยกเว้นค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graticulesแผ่นแกรทิคูล [การแพทย์]
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Gratification, Psychicการได้รับความพึงพอใจ [การแพทย์]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5, 300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratingเสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratiHe gave a tip as a sign of gratitude.
gratiHe gave me this doll in token of his gratitude.
gratiHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.
gratiHe offered me some money in token of gratitude.
gratiHer heart flowed with gratitude.
gratiHe showed no gratitude for the offer.
gratiI'd like to express my gratitude.
gratiI have no words to express my gratitude.
gratiI owe him a debt of gratitude for what he did.
gratiI would like to express my gratitude to her.
gratiI would like to express to you my deepest gratitude for having been a guest at your party.
gratiMusic gratifies the ears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นคุณค่า(v) appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai Definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความอิ่มใจ(n) contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
อิฏฐารมณ์(n) satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai Definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
สาแก่ใจ(v) satisfy, See also: gratify, Syn. สาใจ, สมใจ, สะใจ, สาสมใจ, Example: วิทย์รู้สึกสาแก่ใจที่เห็นสีหน้าม้านอย่างคนหน้าแตกของหล่อน, Thai Definition: รู้สึกหนำใจหรือสมใจอยากที่ได้เห็นได้ทำเช่นนั้น
บำรุงบำเรอ(v) indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai Definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
ปฏิการะ(n) gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา(n) gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai Definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กราก(adv) grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ
ความกตัญญู(n) gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [ f ]
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
ใบต่างด้าว[bai tāngdāo] (n, exp) EN: alien identification card  FR: carte d'immigration [ f ]
บัตรขาเข้า[bat khākhao] (n, exp) EN: (immigration) arrival card  FR: carte d'arrivée [ f ] ; volet arrivée de la carte d'immigration [ m ]
บัตรขาออก[bat khā-øk] (n, exp) EN: (immigration) departure card  FR: carte de départ [ f ] ; volet départ de la carte d'immigration [ m ]
บูรณา[būranā] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[būranā kān yønklap (thāng sētthakit)] (n, exp) EN: backward integration
ชอบใจ[chøpjai] (v) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like  FR: être content ; être satisfait

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gratis
gratify
grating
gratified
gratifies
gratitude
gratifying
gratification

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratis
gratify
grating
gratings
gratified
gratifies
gratingly
gratitude
gratifying
gratification

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic #10,674 [Add to Longdo]
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ,   /  ] gratitude; thanks #24,649 [Add to Longdo]
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ,   /  ] gratitude; thankful; sincerely grateful #104,381 [Add to Longdo]
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ,  ] gratitude for good treatment; to sigh; to lament #167,896 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces) #285,621 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gratifikation { f } | Gratifikationen { pl }; Sonderzulagen { pl }bonus | bonuses [Add to Longdo]
Gratisexemplar { n } | Gratisexemplare { pl }free copy | free copies [Add to Longdo]
gratis { adv }gratis; free of charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) #254 [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] (n, vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) #641 [Add to Longdo]
統合[とうごう, tougou] (n, vs) (1) integration; unification; synthesis; (adj-no) (2) integrated; built-in; (P) #714 [Add to Longdo]
移行[いこう, ikou] (n, vs) switching over to; migration; transition; (P) #1,513 [Add to Longdo]
感謝[かんしゃ, kansha] (adj-na, n, vs) thanks; gratitude; (P) #2,598 [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n, vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) #3,011 [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n, vs, adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) #3,495 [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
移住[いじゅう, ijuu] (n, vs, adj-no) migration; immigration; (P) #4,143 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (See お礼) thanking; expression of gratitude; (P) #4,209 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムインテグレーション[しすてむいんてぐれーしょん, shisutemuintegure-shon] system integration [Add to Longdo]
システム統合[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration [Add to Longdo]
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration [Add to Longdo]
移行[いこう, ikou] switching over (vs), migration [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] integration test [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
統合化[とうごうか, tougouka] integration [Add to Longdo]
統合試験[とうごうしけん, tougoushiken] integration test [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top