ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

going

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -going-, *going*, go
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
going(n) การเคลื่อนไป, See also: การจากไป, การออกไป, Syn. leave-taking, departure, Ant. arrival
going(n) ความก้าวหน้า
goings-on(n) พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. deportment, conduct
going-over(n) การตรวจสอบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การสืบสวน, การวิเคราะห์, Syn. inspection, examination, overhaul
going-over(sl) การตรวจสอบ, See also: การตรวจสภาพ, การเช็คสภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
going(โก'อิง) n. การไป, สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย, ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่, กระฉับกระเฉง, มีชีวิต, ทั่วไป, ตามปกติ, ปัจจุบัน, ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure, ongoing
deep-goingadj. เข้าไปมาก, ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง
easygoingn. สงบและไร้กังวล, ตามสบาย, ไปเรื่อย ๆ , ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
foregoing(ฟอร์โก'อิง) adj. ไปก่อน, ก่อน, ซึ่งอยู่ก่อน, เกี่ยวกับอันก่อน, Syn. preceding
ingoing(อิน'โกอิง) adj. ที่กำลังเข้ามา, ที่เข้ามาใหม่
ongoing(ออน'โกอิง) adj. ไม่หยุดยั้ง, ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย, Syn. progressing, continuing
outgoing(เอาทฺ'โกอิง) adj. ออกไป, จากไป, ออกสังคม, เกี่ยวกับอาหารนอกบ้าน
seagoing(ซี'โกอิง) adj. สำหรับเดินสมุทร, เกี่ยวกับการเดินสมุทร, สู่ทะเล, แล่นในทะเล, ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. seafaring
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่, ไม่อั้น, ถ้วนทั่ว, เต็มที่, โดยตลอด, สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
waygoing(เว'โกอิง) adj., n. (การ) จากไป, ออกเดินทาง, เกี่ยวกับผู้ที่กำลังเดินทางจากไป, Syn. going away

English-Thai: Nontri Dictionary
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป, ซึ่งเคลื่อนที่, มีชีวิต, ปัจจุบัน, ตามปกติ
going(n) การจากไป, การไป
foregoing(adj) มาก่อน, ซึ่งอยู่ก่อน, เกี่ยวกับวันก่อน
outgoing(adj) จากไป, ออกสังคม, นอกบ้าน
outgoing(n) ทางออก, ค่าใช้จ่าย
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน, เต็มที่, ตลอด, ถ้วนทั่ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Going Concernบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น [การแพทย์]
Going public (Securities)การเสนอขายหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's going on?เป็นอะไรไป A Vision's Just a Vision (2008)
Everything's going to be all right.ทุกอย่างเป็นไปได้ถูกต้อง ทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, aren't you going to wash?ก็ไม่ได้คุณจะล้าง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm going to faint.ฉันกำลังหมดสติ The Great Dictator (1940)
Water. Quick, I'm going to faint.ฉันคอแห้งมาก The Great Dictator (1940)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
You can't imagine what was going on.นายไม่อาจรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ The Great Dictator (1940)
He's going to practice on you.ให้เขาลองฝึกกับคุณ The Great Dictator (1940)
How many were going to strike?ผู้ประท้วงมีเท่าไหร่ The Great Dictator (1940)
How long is it going to last?วิธีที่ยาวไกลและไปล่าสุด The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
going600 problems will be tough going.
goingA bad cold is going about now.
goingA heavy rain prevented me from going.
goingA heavy snow kept us from going to school.
goingA heavy snowstorm kept us from going out.
goingAll he has going for him is his reliability.
goingA lot of colds are going around.
goingA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
goingA lot of construction is going on these days.
goingAltogether, things are going well.
goingAm I going to have a false tooth or a crown?
goingAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การรบทัพจับศึก(n) fighting in the war, See also: going to war, making war, fighting a battle, Syn. การสงคราม, การออกศึก, การสู้รบ
การดำเนินเรื่อง(n) continuity, See also: going forward, playing, Example: การดำเนินเรื่องกำลังเข้มข้นขึ้นทุกที
การดูงานต่างประเทศ(n) going abroad on a tour of investigation, See also: making a tour of inspection, visiting, Example: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม, Count Unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิว ชิว = ชิล ชิล[chiu-chiu] (adj) EN: easy-going ; taking things easy  FR: complaisant
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[chūang nī pen yāngrai] (xp) EN: how's it going ?  FR: comment ça va en ce moment ?
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [ m ]
การหนี[kān nī] (n, exp) EN: going back
การรบทัพจับศึก[kān rop thap jap seuk] (v, exp) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (adj) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved  FR: malfaisant ; malveillant
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
ขาออก[khāøk] (adj) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; export  FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
going
going
goings
goings-on
goings-ons

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
going
goings
goings-on
going-over
going-overs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘山[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ,   /  ] going around a mountain #43,619 [Add to Longdo]
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄥˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ,     /    ] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimgang { m }going home [Add to Longdo]
hinabgehendgoing down [Add to Longdo]
hinuntergehendgoing down [Add to Longdo]
mitfahrendgoing with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) #729 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
行き(P);往き[ゆき(P);いき(P), yuki (P); iki (P)] (n-suf) (1) (usu. ゆき) (See 東京行き) bound for ...; (n) (2) going (to); (P) #2,151 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
発呼[はっこ, hakko] outgoing call [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Going \Go"ing\, n.
   1. The act of moving in any manner; traveling; as, the going
    is bad.
    [1913 Webster]
 
   2. Departure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Pregnancy; gestation; childbearing. --Crew.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Course of life; behavior; doings; ways.
    [1913 Webster]
 
       His eyes are upon the ways of man, and he seeth all
       his goings.              --Job xxxiv.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   {Going barrel}. (Horology)
    (a) A barrel containing the mainspring, and having teeth
      on its periphery to drive the train.
    (b) A device for maintaining a force to drive the train
      while the timepiece is being wound up.
 
   {Going forth}. (Script.)
    (a) Outlet; way of exit. "Every going forth of the
      sanctuary." --Ezek. xliv. 5.
    (b) A limit; a border. "The going forth thereof shall be
      from the south to Kadesh-barnea." --Num. xxxiv. 4.
 
   {Going out}, or {Goings out}. (Script.)
    (a) The utmost extremity or limit. "The border shall go
      down to Jordan, and the goings out of it shall be at
      the salt sea." --Num. xxxiv. 12.
    (b) Departure or journeying. "And Moses wrote their goings
      out according to their journeys." --Num. xxxiii. 2.
 
   {Goings on}, behavior; actions; conduct; -- usually in a bad
    sense.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Going \Go"ing\, p. pr. of {Go}. Specif.:
    (a) That goes; in existence; available for present use or
      enjoyment; current; obtainable; also, moving; working;
      in operation; departing; as, he is of the brightest
      men going; going prices or rate.
    (b) Carrying on its ordinary business; conducting
      business, or carried on, with an indefinite prospect
      of continuance; -- chiefly used in the phrases
 
   {a going business},
 
   {concern}, etc.
    (c) Of or pertaining to a going business or concern; as,
      the going value of a company.
      [Webster 1913 Suppl.] Goiter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Go \Go\, v. i. [imp. {Went} (w[e^]nt); p. p. {Gone} (g[o^]n;
   115); p. pr. & vb. n. {Going}. Went comes from the AS,
   wendan. See {Wend}, v. i.] [OE. gan, gon, AS. g[=a]n, akin to
   D. gaan, G. gehn, gehen, OHG. g[=e]n, g[=a]n, SW. g[*a], Dan.
   gaae; cf. Gr. kicha`nai to reach, overtake, Skr. h[=a] to go,
   AS. gangan, and E. gang. The past tense in AS., eode, is from
   the root i to go, as is also Goth. iddja went. [root]47a. Cf.
   {Gang}, v. i., {Wend}.]
   1. To pass from one place to another; to be in motion; to be
    in a state not motionless or at rest; to proceed; to
    advance; to make progress; -- used, in various
    applications, of the movement of both animate and
    inanimate beings, by whatever means, and also of the
    movements of the mind; also figuratively applied.
    [1913 Webster]
 
   2. To move upon the feet, or step by step; to walk; also, to
    walk step by step, or leisurely.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers go is much used as opposed to run, or
      ride. "Whereso I go or ride." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         You know that love
         Will creep in service where it can not go.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thou must run to him; for thou hast staid so long
         that going will scarce serve the turn. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         He fell from running to going, and from going to
         clambering upon his hands and his knees.
                          --Bunyan.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Chaucer go is used frequently with the pronoun in
      the objective used reflexively; as, he goeth him home.
      [1913 Webster]
 
   3. To be passed on fron one to another; to pass; to
    circulate; hence, with for, to have currency; to be taken,
    accepted, or regarded.
    [1913 Webster]
 
       The man went among men for an old man in the days of
       Saul.                 --1 Sa. xvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       [The money] should go according to its true value.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To proceed or happen in a given manner; to fare; to move
    on or be carried on; to have course; to come to an issue
    or result; to succeed; to turn out.
    [1913 Webster]
 
       How goes the night, boy ?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I think, as the world goes, he was a good sort of
       man enough.              --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Whether the cause goes for me or against me, you
       must pay me the reward.        --I Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To proceed or tend toward a result, consequence, or
    product; to tend; to conduce; to be an ingredient; to
    avail; to apply; to contribute; -- often with the
    infinitive; as, this goes to show.
    [1913 Webster]
 
       Against right reason all your counsels go. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To master the foul flend there goeth some complement
       knowledge of theology.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. To apply one's self; to set one's self; to undertake.
    [1913 Webster]
 
       Seeing himself confronted by so many, like a
       resolute orator, he went not to denial, but to
       justify his cruel falsehood.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Note: Go, in this sense, is often used in the present
      participle with the auxiliary verb to be, before an
      infinitive, to express a future of intention, or to
      denote design; as, I was going to say; I am going to
      begin harvest.
      [1913 Webster]
 
   7. To proceed by a mental operation; to pass in mind or by an
    act of the memory or imagination; -- generally with over
    or through.
    [1913 Webster]
 
       By going over all these particulars, you may receive
       some tolerable satisfaction about this great
       subject.               --South.
    [1913 Webster]
 
   8. To be with young; to be pregnant; to gestate.
    [1913 Webster]
 
       The fruit she goes with,
       I pray for heartily, that it may find
       Good time, and live.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To move from the person speaking, or from the point whence
    the action is contemplated; to pass away; to leave; to
    depart; -- in opposition to stay and come.
    [1913 Webster]
 
       I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord
       your God; . . . only ye shall not go very far away.
                          --Ex. viii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   10. To pass away; to depart forever; to be lost or ruined; to
     perish; to decline; to decease; to die.
     [1913 Webster]
 
        By Saint George, he's gone!
        That spear wound hath our master sped. --Sir W.
                          Scott.
     [1913 Webster]
 
   11. To reach; to extend; to lead; as, a line goes across the
     street; his land goes to the river; this road goes to New
     York.
     [1913 Webster]
 
        His amorous expressions go no further than virtue
        may allow.              --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To have recourse; to resort; as, to go to law.
     [1913 Webster]
 
   Note: Go is used, in combination with many prepositions and
      adverbs, to denote motion of the kind indicated by the
      preposition or adverb, in which, and not in the verb,
      lies the principal force of the expression; as, to go
      against to go into, to go out, to go aside, to go
      astray, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Go to}, come; move; go away; -- a phrase of exclamation,
    serious or ironical.
 
   {To go a-begging}, not to be in demand; to be undesired.
 
   {To go about}.
     (a) To set about; to enter upon a scheme of action; to
       undertake. "They went about to slay him." --Acts ix.
       29.
       [1913 Webster]
 
          They never go about . . . to hide or palliate
          their vices.           --Swift.
     (b) (Naut.) To tack; to turn the head of a ship; to wear.
       
 
   {To go abraod}.
     (a) To go to a foreign country.
     (b) To go out of doors.
     (c) To become public; to be published or disclosed; to be
       current.
       [1913 Webster]
 
          Then went this saying abroad among the
          brethren.            --John xxi.
                          23.
 
   {To go against}.
     (a) To march against; to attack.
     (b) To be in opposition to; to be disagreeable to.
 
   {To go ahead}.
     (a) To go in advance.
     (b) To go on; to make progress; to proceed.
 
   {To go and come}. See {To come and go}, under {Come}.
 
   {To go aside}.
     (a) To withdraw; to retire.
       [1913 Webster]
 
          He . . . went aside privately into a desert
          place.              --Luke. ix.
                          10.
     (b) To go from what is right; to err. --Num. v. 29.
 
   {To go back on}.
     (a) To retrace (one's path or footsteps).
     (b) To abandon; to turn against; to betray. [Slang, U.
       S.]
 
   {To go below}
     (Naut), to go below deck.
 
   {To go between}, to interpose or mediate between; to be a
    secret agent between parties; in a bad sense, to pander.
    
 
   {To go beyond}. See under {Beyond}.
 
   {To go by}, to pass away unnoticed; to omit.
 
   {To go by the board} (Naut.), to fall or be carried
    overboard; as, the mast went by the board.
 
   {To go down}.
     (a) To descend.
     (b) To go below the horizon; as, the sun has gone down.
     (c) To sink; to founder; -- said of ships, etc.
     (d) To be swallowed; -- used literally or figuratively.
       [Colloq.]
       [1913 Webster]
 
          Nothing so ridiculous, . . . but it goes down
          whole with him for truth.    --L' Estrange.
 
   {To go far}.
     (a) To go to a distance.
     (b) To have much weight or influence.
 
   {To go for}.
     (a) To go in quest of.
     (b) To represent; to pass for.
     (c) To favor; to advocate.
     (d) To attack; to assault. [Low]
     (e) To sell for; to be parted with for (a price).
 
   {To go for nothing}, to be parted with for no compensation or
    result; to have no value, efficacy, or influence; to count
    for nothing.
 
   {To go forth}.
     (a) To depart from a place.
     (b) To be divulged or made generally known; to emanate.
       [1913 Webster]
 
          The law shall go forth of Zion, and the word of
          the Lord from Jerusalem.     --Micah iv. 2.
 
   {To go hard with}, to trouble, pain, or endanger.
 
   {To go in}, to engage in; to take part. [Colloq.]
 
   {To go in and out}, to do the business of life; to live; to
    have free access. --John x. 9.
 
   {To go in for}. [Colloq.]
     (a) To go for; to favor or advocate (a candidate, a
       measure, etc.).
     (b) To seek to acquire or attain to (wealth, honor,
       preferment, etc.)
     (c) To complete for (a reward, election, etc.).
     (d) To make the object of one's labors, studies, etc.
       [1913 Webster]
 
          He was as ready to go in for statistics as for
          anything else.          --Dickens.
       
 
   {To go in to} or {To go in unto}.
     (a) To enter the presence of. --Esther iv. 16.
     (b) To have sexual intercourse with. [Script.]
 
   {To go into}.
     (a) To speak of, investigate, or discuss (a question,
       subject, etc.).
     (b) To participate in (a war, a business, etc.).
 
   {To go large}.
     (Naut) See under {Large}.
 
   {To go off}.
     (a) To go away; to depart.
       [1913 Webster]
 
          The leaders . . . will not go off until they
          hear you.            --Shak.
     (b) To cease; to intermit; as, this sickness went off.
     (c) To die. --Shak.
     (d) To explode or be discharged; -- said of gunpowder, of
       a gun, a mine, etc.
     (e) To find a purchaser; to be sold or disposed of.
     (f) To pass off; to take place; to be accomplished.
       [1913 Webster]
 
          The wedding went off much as such affairs do.
                          --Mrs.
                          Caskell.
 
   {To go on}.
     (a) To proceed; to advance further; to continue; as, to
       go on reading.
     (b) To be put or drawn on; to fit over; as, the coat will
       not go on.
 
   {To go all fours}, to correspond exactly, point for point.
    [1913 Webster]
 
       It is not easy to make a simile go on all fours.
                          --Macaulay.
 
   {To go out}.
     (a) To issue forth from a place.
     (b) To go abroad; to make an excursion or expedition.
       [1913 Webster]
 
          There are other men fitter to go out than I.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
          What went ye out for to see ?  --Matt. xi. 7,
                          8, 9.
     (c) To become diffused, divulged, or spread abroad, as
       news, fame etc.
     (d) To expire; to die; to cease; to come to an end; as,
       the light has gone out.
       [1913 Webster]
 
          Life itself goes out at thy displeasure.
                          --Addison.
 
   {To go over}.
     (a) To traverse; to cross, as a river, boundary, etc.; to
       change sides.
       [1913 Webster]
 
          I must not go over Jordan.    --Deut. iv.
                          22.
       [1913 Webster]
 
          Let me go over, and see the good land that is
          beyond Jordan.          --Deut. iii.
                          25.
       [1913 Webster]
 
          Ishmael . . . departed to go over to the
          Ammonites.            --Jer. xli.
                          10.
     (b) To read, or study; to examine; to review; as, to go
       over one's accounts.
       [1913 Webster]
 
          If we go over the laws of Christianity, we
          shall find that . . . they enjoin the same
          thing.              --Tillotson.
     (c) To transcend; to surpass.
     (d) To be postponed; as, the bill went over for the
       session.
     (e) (Chem.) To be converted (into a specified substance
       or material); as, monoclinic sulphur goes over into
       orthorhombic, by standing; sucrose goes over into
       dextrose and levulose.
 
   {To go through}.
     (a) To accomplish; as, to go through a work.
     (b) To suffer; to endure to the end; as, to go through a
       surgical operation or a tedious illness.
     (c) To spend completely; to exhaust, as a fortune.
     (d) To strip or despoil (one) of his property. [Slang]
     (e) To botch or bungle a business. [Scot.]
 
   {To go through with}, to perform, as a calculation, to the
    end; to complete.
 
   {To go to ground}.
     (a) To escape into a hole; -- said of a hunted fox.
     (b) To fall in battle.
 
   {To go to naught} (Colloq.), to prove abortive, or
    unavailling.
 
   {To go under}.
     (a) To set; -- said of the sun.
     (b) To be known or recognized by (a name, title, etc.).
     (c) To be overwhelmed, submerged, or defeated; to perish;
       to succumb.
 
   {To go up}, to come to nothing; to prove abortive; to fail.
    [Slang]
 
   {To go upon}, to act upon, as a foundation or hypothesis.
 
   {To go with}.
     (a) To accompany.
     (b) To coincide or agree with.
     (c) To suit; to harmonize with.
 
   {To go well with}, {To go ill with}, {To go hard with}, to
    affect (one) in such manner.
 
   {To go without}, to be, or to remain, destitute of.
 
   {To go wrong}.
     (a) To take a wrong road or direction; to wander or
       stray.
     (b) To depart from virtue.
     (c) To happen unfortunately; to unexpectedly cause a
       mishap or failure.
     (d) To miss success; to fail.
 
   {To let go}, to allow to depart; to quit one's hold; to
    release.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 going
   adj 1: in full operation; "a going concern"
   n 1: the act of departing [syn: {departure}, {going}, {going
      away}, {leaving}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: advancing toward a goal; "persuading him was easy going";
     "the proposal faces tough sledding" [syn: {going},
     {sledding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top