ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleeful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleeful-, *gleeful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gleeful(adj) ร่าเริง, See also: ยินดี, เป็นสุข, Syn. happy, joyful, Ant. depressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gleeful(กลี'ฟูล) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง.

English-Thai: Nontri Dictionary
gleeful(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, ยินดี, รื่นเริง, ดีใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This show is supposed to be gleeful and bright and fun, and you can let me do that, or there can be another bus crash!การแสดงนี้มันสมควรจะ สุขสันต์ร่าเริงและสนุกสนาน และคุณต้องให้ผมทำอย่างงั้น Regional Holiday Music (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่[yim nøi yim yai] (v, exp) EN: be gleeful ; smile gleefully

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gleeful
gleefully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleeful
gleefully

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na, int, n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t, adv-to) gleeful; joyful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleeful \Glee"ful\, a.
   Merry; gay; joyous. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gleeful
   adj 1: full of high-spirited delight; "a joyful heart" [syn:
       {elated}, {gleeful}, {joyful}, {jubilant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top