ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genehmigen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genehmigen-, *genehmigen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genehmigen; anerkennento homologate [Add to Longdo]
genehmigen | genehmigend | genehmigtto okay | okaying | okays [Add to Longdo]
Antrag { m }; Anmeldung { f } | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ ugs. ]to get one down oneself [Add to Longdo]
etw. billigen; etw. genehmigen | billigend; genehmigend | gebilligt; genehmigt | er/sie billigt; er/sie genehmigt | ich/er/sie billigte; ich/er/sie genehmigte | er/sie hat/hatte gebilligt; er/sie hat/hatte genehmigtto approve sth. | approving | approved | he/she approves | I/he/she approved | he/she has/had approved [Add to Longdo]
sich etw. gönnen; sich etw. genehmigen; sündigento indulge in sth. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Shall we have a drink, Henry?- Genehmigen wir uns einen Drink, Henry? The Barbarian and the Geisha (1958)
He just went over to the pub to have a little one.Der ist gerade in die Wirtschaft rüber, sich einen Kleinen genehmigen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Now, shall we have a little nightcap before we go to bed?Sollen wir uns noch einen Schlummertrunk genehmigen, bevor wir ins Bett gehen? Out There - Darkness (1959)
I move the committee report be accepted as read.Ich beantrage den Bericht wie gelesen zu genehmigen. It Happened to Jane (1959)
I move that the town meeting accept the report of the parking meter committee. - Second.Ich beantrage hiermit den verlesenen Bericht... über die Einnahmen der Parkuhren zu genehmigen. It Happened to Jane (1959)
Motion made and seconded report of parking meter committee be accepted.Es wurde beantragt und unterstützt, den Bericht... über die Einnahmen der Parkuhren zu genehmigen. It Happened to Jane (1959)
- We have to route her, huh?- Wir müssen es also genehmigen, hm? It Happened to Jane (1959)
Thís means we can't get presídentíal approval of my plan.Das heißt, der Präsident kann meinen Plan nicht genehmigen. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Do you approve?Genehmigen Sie das? How the West Was Won (1962)
Hand guns have to clear records with the police.Die Polizei muss den Waffenverkauf genehmigen. Panic in Year Zero (1962)
You're so lucky. He can give dispensations for anything...So ein Glück, er kann alles genehmigen, selbst meine Scheidung in Mexiko. 8½ (1963)
Would you do me the honor of accepting a modest sip?Darf ich Euer Exzellenz ergebenst bitten, ein Gläschen zu genehmigen? The Leopard (1963)
Let her have fun.Genehmigen wir uns noch einen Schluck? - Nein. The Troops of St. Tropez (1964)
I'm going to have a lovely hot soak in a nice warm bath, and I will plan out my strategy.Ich werde mir jetzt ein heißes Bad genehmigen und meine Strategie planen. A Shot in the Dark (1964)
You'll have to clear that with the captain.Das muss der Captain genehmigen. The Bedford Incident (1965)
Think the Wright Brothers would approve?Würden es die Gebrüder Wright genehmigen? The Flight of the Phoenix (1965)
Yes. And I wondered if you'd care to celebrate by giving us two extra hours of electric light in the barracks.Ich wollte fragen, ob Sie uns zur Feier zwei Stunden extra Licht genehmigen. Happy Birthday, Adolf (1966)
Sir Thomas, it states in the preamble that the King's former marriage to the Lady Catherine was unlawful she being his brother's widow and the Pope having no authority to sanction it.Es steht in der Präambel, dass die frühere Ehe des Königs... mit Katharina null und nichtig war, weil sie die Witwe seines Bruders gewesen ist und der Papst keine Vollmacht hatte, die Ehe zu genehmigen. A Man for All Seasons (1966)
Dr. Bellows isn't about to okay a couple of astronauts who has genies hanging around.Dr. Bellows wird keine Astronauten genehmigen, die sich mit Flaschengeistern herumtreiben. Richest Astronaut in the World (1966)
No, thanks, sir. Well, don't mind if I do.Ich werde mir einen Drink genehmigen. D-Day at Stalag 13 (1967)
There aren't too many genies who feel that way.- Er hat einen Artikel geschrieben... ohne ihn vorher genehmigen zu lassen. There Goes the Best Genie I Ever Had (1967)
Now, don't you think that'd drive a man to taking' a few drinks?Ist das nicht Grund genug, sich einen zu genehmigen? In the Heat of the Night (1967)
I don't know what they'll think of us coming so late, people may say we are indecent, but use certain manners and they'll approve...Ich weiß nicht, was sie werden von uns denken, so spät komme, sagen die Menschen wir sind unanständig, sondern nutzen bestimmte Sitten und sie werden zu genehmigen... The Oldest Profession (1967)
Kinda hoped that my last drink'd be a big one. Bottle's in front of you.Ich komme her, weil ich mir mit Ihnen ein paar genehmigen wollte. The War Wagon (1967)
I cannot give my approval to a film I have only seen once clearly.Ich kann keinen Film genehmigen, den ich nur einmal klar sah. Action! (1967)
Will you grant it or not?Genehmigen Sie ihn oder nicht? Amok Time (1967)
You will join me for something to refresh yourselves?Sie werden sich mit mir ein paar Erfrischungen genehmigen. Catspaw (1967)
Authorise shore leave for all off-duty personnel.Allen, die dienstfrei haben, Landurlaub genehmigen. The Trouble with Tribbles (1967)
Hedley, isn't it just a matter of you issuing a permit? When a reserve animal becomes a man-eater?Hedley, Sie sind doch befugt, einen Abschuss zu genehmigen, wenn ein Tier hier zum Menschenfresser wird? License to Kill (1968)
Unless these are registered, recognized, licensed charities... these deductions cannot be allowed.Wenn es sich nicht um anerkannte Wohltätigkeitseinrichtungen handelt, können wir diese Abzüge nicht genehmigen. Speedway (1968)
And then what? Then we go get us a cold beer.Wir genehmigen uns dann ein eiskaltes Bier. House of Cards (1968)
I'll just ask Klink. NEWKIRK:- Wird er es genehmigen? Standing Room Only (1970)
-The manager's got to clear it.- Der Verwalter muss es genehmigen. The Anderson Tapes (1971)
Well, now you can take that shower that you were promised.Jetzt dürfen Sie sich die versprochene Dusche genehmigen. Frogs (1972)
Help me get these offGenehmigen wir uns ein Gläschen Champagner. A Gorgeous Girl Like Me (1972)
Could you take me home?Vorher genehmigen wir uns noch einen. A Gorgeous Girl Like Me (1972)
They are waiting for the King's authorization.Der König muss sie erst genehmigen. Ludwig (1973)
I'm afraid you'll have to have Lord Summerisle's authority.- Das muss Lord Summerisle genehmigen. The Wicker Man (1973)
That's why I asked you to authorize a further investigation of the case.Deshalb habe ich Sie darum gebeten mir die weitere Untersuchung des Falles zu genehmigen. What Have They Done to Your Daughters? (1974)
We'll have a little one for the road.Wir genehmigen uns einen für die Fahrt. Hustle (1975)
We want you to approve the sequences.Wir möchten, daß Sie die Szenen genehmigen. Rollerball (1975)
You're the one that's supposed to be on the diet and you can either stand and watch, or you can sit down, like a man and choose whatever your blond heart desires.Du bist der, der eine Diät macht... und du kannst entweder dastehen und zuschauen, oder dich hinsetzen... und dir genehmigen, was dein Herz begehrt. Silence (1976)
You granted subsidies to sociologists who don't work for the production.Sie genehmigen auch die Prämien für die Soziologen, obwohl sie nicht in der Produktion arbeiten. The Scar (1976)
And maybe take in a picture show and some popcorn.Und genehmigen sich vielleicht einen Film und etwas Popcorn. The Quilting (1976)
Don't you think we could have just one more little drink?Könnten wir uns noch einen kleinen genehmigen? The Duchess and the Dirtwater Fox (1976)
How about a drink, guys?Jungs, wollen wir uns nicht einen genehmigen? Aty-baty, shli soldaty... (1977)
- It'll never be approved.- Das wird man uns nie genehmigen. MacArthur (1977)
Regulations state, sir, that in the absence of bacon, ham, et cetera the acting catering officer, that's you, sir shall authorize once per week, the issue of offal.Die Vorschriften besagen, dass bei Mangel an Schinken und Speck... der Versorgungsoffizier vom Dienst, das sind Sie, Sir... einmal wöchentlich die Ausgabe von Fleischabfällen genehmigen soll. Force 10 from Navarone (1978)
I can't allow a shuttle to carry prisoners without precaution.Ich kann eine Gefangenenverlegung nicht ohne Sicherheitsmaßnahmen genehmigen. Baltar's Escape (1979)
The Council won't approve letting them go.Der Rat wird nicht genehmigen, dass sie gehen. Greetings from Earth (1979)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
認める[みとめる, mitomeru] sehen, bemerken, anerkennen, genehmigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  genehmigen /gəneːmigən/
   approve; homologate; to approve

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top