ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genehmigen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genehmigen-, *genehmigen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genehmigen; anerkennento homologate [Add to Longdo]
genehmigen | genehmigend | genehmigtto okay | okaying | okays [Add to Longdo]
Antrag { m }; Anmeldung { f } | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ ugs. ]to get one down oneself [Add to Longdo]
etw. billigen; etw. genehmigen | billigend; genehmigend | gebilligt; genehmigt | er/sie billigt; er/sie genehmigt | ich/er/sie billigte; ich/er/sie genehmigte | er/sie hat/hatte gebilligt; er/sie hat/hatte genehmigtto approve sth. | approving | approved | he/she approves | I/he/she approved | he/she has/had approved [Add to Longdo]
sich etw. gönnen; sich etw. genehmigen; sündigento indulge in sth. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to ask the leader of the free world to approve another domestic surveillance program when people are still learning the dirty little secrets of the old one?Sie wollen, dass ich den Führer der freien Welt bitte, ein weiteres Überwachungssystem zu genehmigen, während die Leute gerade alle schmutzige Geheimnisse des alten erfahren? A House Divided (2014)
Modem's solid.Hast du dir das genehmigen lassen? 1984 (2014)
Should you and I maybe have a drink to wash it down?Wollen wir uns einen Drink genehmigen, um ihn runterzuspülen? The Understudy (2014)
We're just gonna grab a drink right now.Wir wollen uns erstmal einen Drink genehmigen. Poor Little Lambs (2014)
We're just gonna grab a drink right now.Wir wollen uns erstmal einen Drink genehmigen. Some Strange Eruption (2014)
Mexican brethren to the fence, and make sure the other Kings at least give it a trial run.Mexikanischen Brüdern vortragen, und dafür Sorgen, das die Könige mindestens einen Probelauf genehmigen. Red Rose (2014)
- They'll never approve this. - Well, they have to.- Das werden sie nie genehmigen. Episode #1.3 (2014)
In December of 2007, he said, quote, "The president does not have the power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation."Im Dezember 2007 sagte er: "Der Präsident ist laut Verfassung nicht befugt, einen Militärschlag zu genehmigen, wenn das Land nicht unmittelbar bedroht ist." Citizenfour (2014)
But to conduct that kind of... of collection in the United States, it would have to go through a court order, and the court would have to authorize it.Für solche Abhöraktionen innerhalb der USA ist ein Gerichtsbeschluss nötig. Das Gericht muss es genehmigen. Citizenfour (2014)
We'll have... we'll have a couple of drinks.Wir werden .. wir werden uns ein paar Drinks genehmigen. This Is Rome (2014)
The president requires daily proof of life to authorize the release.Der Präsident fordert den täglichen Beweis eines Lebenszeichens, um die Freilassung zu genehmigen. Halfway to a Donut (2014)
I will take your tempting eye.Dann werde ich mir heute deinen köstlichen Augapfel genehmigen. Mai-chan's Daily Life: The Movie (2014)
I can't authorize a military response based off a video that looks like it was made by a couple high school kids.Ich kann kein militärisches Eingreifen genehmigen, aufgrund eines Videos, das aussieht wie von ein paar Highschool-Kids. Pixels (2015)
Bullshit, come on, you can have one drink, right?Ach, Bullshit. Komme schon. Du kannst dir doch einen Drink genehmigen, oder? Bleeding Heart (2015)
I cannot approve this.Ich kann das nicht genehmigen. Bajirao Mastani (2015)
We got a better chance of Noonan authorizing a divining rod.Eher würde uns Noonan den Einsatz von Wünschelruten genehmigen. La Catedral (2015)
I need you to authorize my satellite time.Sie müssen mir Satellitenzeit genehmigen. The Martian (2015)
I will get the grill approved retroactively at the next meeting.Ich werde den Grill beim nächsten Meeting genehmigen lassen. The Kalamazoo (2015)
I was just gonna go and, uh... get myself a perky cup of coffee in the break room.Ich wollte mir gerade eine nasse Tasse Kaffee im Pausenraum genehmigen. Fake It Till You Fake It Some More (2015)
But at the end of the day, they won't let you put in a landing strip.Aber letztendlich wird man Ihnen diese Landebahn nicht genehmigen. Part 4 (2015)
Why don't we get Loo to authorize a surveillance team?Warum lassen wir Loo nicht eine Überwachung genehmigen? Part 9 (2015)
This is a manhunt. Now, approve the extra personnel and the overtime, and you do it now.Jetzt genehmigen Sie das Zusatzpersonal und die Überstunden, und zwar sofort! Public Enemy (2015)
We should grab a drink or some food and just... be us for a while.Wir sollten uns einen Drink oder was zu essen genehmigen. Wir sollten für eine Weile wir selbst sein. The Keys (2015)
I just don't think my husband is going to approve of me helping you.Ich denke nur nicht, dass mein Mann mir genehmigen wird Euch zu helfen. Forbidden (2015)
He asked for copies of certain documents, checked the work of our product-development heads, and reviewed resource allocation on our projects.Er forderte zudem Kopien von bestimmten Dokumenten, bestand darauf, Arbeiten der Projektmanager abzuzeichnen und die finanziellen Mittel für die Projekte zu genehmigen. Les heures souterraines (2015)
You haven't approved them.Sie müssen es genehmigen. Les heures souterraines (2015)
Yeah, I'll get one of those chair massages.Ja, ich werde mir eine von diesen Sesselmassagen genehmigen. The Silence of the Cicadas (2015)
Because everyone knows that they sign off on every trade.Weil alle wissen, dass sie jedes Geschäft genehmigen. Privilege (2015)
I was hoping you had good news, but you're not pouring that drink because we have a deal.Ich hatte gehofft, dass Sie gute Neuigkeiten hätten, aber... Sie genehmigen sich kein Glas, weil wir einen Abschluss haben. No Puedo Hacerlo (2015)
Joe has no authority to approve this.Joe ist nicht befugt, das zu genehmigen. To the Victor Belong the Spoils (2015)
Gentlemen, I don't like granting tros without a good reason.Gentlemen, ich mag es nicht, einstweilige Verfügungen ohne guten Grund zu genehmigen. Toe to Toe (2015)
And you can argue that at trial, But we have laws protecting minors for a reason, And I'm not granting a tro.Und damit können Sie im Verfahren argumentieren, aber wir haben aus gutem Grund Gesetze, die Minderjährige beschützen... und ich werde die einstweilige Verfügung nicht genehmigen. Toe to Toe (2015)
Let's take this to Adler, get him to authorize search teams.Geben wir das an Adler weiter, er soll Suchteams genehmigen. New Normal (2015)
Why don't we go back to our place and have some drinks, and we can talk?Warum gehen wir nicht zurück in unsere Wohnung, genehmigen uns einen Drink und reden? Legends of Today (2015)
We all go out, have a few drinks, kill some carolers.Wir gehen alle aus, genehmigen uns ein paar Drinks, töten ein paar Sternsinger. Running to Stand Still (2015)
I just don't see any judge granting you a TRO given that your option has expired.Ich kenne nur keinen Richter, der eine einstweilige Verfügung genehmigen wird, in Anbetracht der Tatsache, dass Ihr Option abgelaufen ist. Mea Culpa (2015)
Only the Bureau of Prisons can approve a transfer.Nur das Bundesamt für Gefängnisse kann eine Verlegung genehmigen. Uninvited Guests (2015)
In his absence, would the board approve of the buyout?Würde der Vorstand den Kauf genehmigen, wenn er auf der Sitzung fehlt? The Djinn (No. 43) (2015)
Due to the threat to the lives of the hostages, the government has decided to agree to the kidnappers' demands and get them out of the country.In Anbetracht der lebensbedrohlichen Situation der Geiseln hat die Regierung beschlossen, den Bedingungen der Geiselnehmer Folge zu leisten und die Ausreise zu genehmigen. Cien años de perdón (2016)
When I said "help yourself to a nightcap", I meant one.Äh, als ich sagte, "Genehmigen Sie sich einen Schlummertrunk", meinte ich auch einen! Florence Foster Jenkins (2016)
Those political connections were just freaky old men she blackmailed to push the paperwork through.Diese politischen Verbindungen waren irre alte Männer, die sie erpresste, die Papiere zu genehmigen. Who's Gonna Take the Weight? (2016)
I hope they know what they're authorizing.Hoffentlich wissen die, was sie genehmigen. Now You're Mine (2016)
- I'm going to have a glass of wine.Ich werde mir ein Glas Wein genehmigen. Toro (2016)
Great. I'll get approval for the mission.Ich lasse die Mission genehmigen. The Mortal Cup (2016)
Ah, and if we're brisk, we could make it to Colonial Times for their Early Burr special.Und wenn wir uns ranhalten... schaffen wir es vorher zur Colonial Times und genehmigen uns ihr Early-Burr-Spezial. Kindred Spirits (2016)
I'm gonna have myself a fresh, cold, 1944 beer.Ich werde mir ein frisches, kaltes 1944er Bier genehmigen. Emergence (2016)
I'd have some myself if I wasn't so full of cake.Ich würde mir auch einen Schluck genehmigen, wenn ich nicht so voll mit Kuchen wäre. Anne of Green Gables (2016)
You know, we'll probably have a drink or two in the Officer's Lounge. Nothing like 12-year-old Scotch after a day of killing your own men.Wir werden uns einen alten Scotch genehmigen und auf seine Männer anstoßen, die er umgebracht hat. Beast of Times, Worst of Times (2016)
If I could manage that, we'd be sharing a drink right now, not a care in the world and four good eyes between us.Wenn ich das könnte, würden wir uns jetzt einen Drink genehmigen, keine Sorge auf der Welt und vier funktionierende Augen zwischen uns. Es tut mir leid. The Source of Magic (2016)
If you authorize the mission, we won't get our court ruling.Wenn Sie das genehmigen, ist unser Urteil dahin. Chapter 46 (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrag { m }; Anmeldung { f } | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ ugs. ]to get one down oneself [Add to Longdo]
etw. billigen; etw. genehmigen | billigend; genehmigend | gebilligt; genehmigt | er/sie billigt; er/sie genehmigt | ich/er/sie billigte; ich/er/sie genehmigte | er/sie hat/hatte gebilligt; er/sie hat/hatte genehmigtto approve sth. | approving | approved | he/she approves | I/he/she approved | he/she has/had approved [Add to Longdo]
genehmigen; anerkennento homologate [Add to Longdo]
genehmigen | genehmigend | genehmigtto okay | okaying | okays [Add to Longdo]
sich etw. gönnen; sich etw. genehmigen; sündigento indulge in sth. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
認める[みとめる, mitomeru] sehen, bemerken, anerkennen, genehmigen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top