ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gauche

G OW1 SH   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gauche-, *gauche*
Possible hiragana form: がうちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gauche[ADJ] เงอะงะ, See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง, Syn. awkward, graceless, clumsy, Ant. graceful
gauchely[ADV] อย่างเงอะงะ, See also: อย่างเปิ่นๆ, อย่างเชยๆ, อย่างซุ่มซ่าม, Syn. awkwardly
gaucherie[N] ความเปิ่นเชย, See also: ควมมซุ่มซ่าม, ความงุ่มง่าม, Syn. clumsiness, boorishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaucher's Cellsเซลล์ของกอเชอร์ [การแพทย์]
Gaucher's Diseaseโกเชอร์, โรค; [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
But third time out, i dropped 200 bucks at la rive gauche,แต่พอรอบสาม ต้องเสียเงิน 200 เหรียญที่ ลา ริฟ กูเช่ Lovely (2010)
- Hi. The birthday girl wants to be shopping the second the stores open, and have lunch at Rive Gauche.ฉันอยากไปช็อปปิ้ง ทันทีที่ห้างเปิด และทานมื้อเที่ยงที่ รีฟโกช Keep Your Friends Close (2010)
Did I say lunch? My bad. It's dinner at Rive Gauche.หนูพูดผิด ที่จริงมื้อค่ำค่ะ Keep Your Friends Close (2010)
What are you doing? Do you realize how gauche it isเธอกำลังทำอะไรน่ะ เธอรู้สึกว่ามันเก้งก้าง While You Weren't Sleeping (2011)
The phrase "Mom's pussy" seems gauche.ใช้คำว่า "น้องหนูของแม่" มันไม่ตรงความหมาย August: Osage County (2013)
Don't be gauche, Jonathan.อย่าทำตัวเปิ่นไปหน่อยเลย โจนาธาน The Blood Is the Life (2013)
N-nothing too gauche.N-nothing too gaucheBrown Shag Carpet (2015)
Nothing too gauche.Nothing too gaucheBrown Shag Carpet (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
ด้านซ้าย[n. exp.] (dān sāi) FR: côté gauche [m]
ด้านซ้ายมือ[prep.] (dān sāimēu) FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
หัวใจห้องบนซ้าย[n. exp.] (hūajai hǿng bon sāi) FR: oreillette gauche [f]
หัวใจห้องล่างซ้าย [n. exp.] (hūajai hǿng lāng sāi) EN: left ventricle   FR: ventricule gauche [m]
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly   FR: dégingandé ; gauche
ข้างซ้าย[n. exp.] (khāng sāi) EN: on the left side   FR: à gauche ; sur la gauche ; du côté gauche
เคอะ[X] (khe) FR: maladroit ; gauche

CMU English Pronouncing Dictionary
GAUCHE    G OW1 SH
GAUCHER    G OW1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gauche    (j) gˈouʃ (g ou1 sh)
gaucherie    (n) gˈouʃəriː (g ou1 sh @ r ii)
gaucheries    (n) gˈouʃərɪz (g ou1 sh @ r i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, See also: A. droite,
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauche \Gauche\ (g[=o]sh), n. [F.]
   1. Left handed; hence, awkward; clumsy.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) Winding; twisted; warped; -- applied to curves and
    surfaces.
    [1913 Webster]
 
   3. Lacking grace and perceptivity in social situations;
    crude; tactless; socially inept.
 
   Syn: graceless; unsophisticated.
     [PJC]
 
   4. (Chem.) Not planar; -- of molecules or molecular
    conformations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gauche
   adj 1: lacking social polish; "too gauche to leave the room when
       the conversation became intimate"; "their excellent
       manners always made me feel gauche" [syn: {gauche},
       {graceless}, {unpolished}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gauche /goʃ/ 
  left

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top