ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frantically

F R AE1 N T AH0 K AH0 L IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frantically-, *frantically*, frantical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frantically[ADV] อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้, See also: อย่างหวาดกลัว, อย่างลนลาน, อย่างกระวนกระวาย, Syn. uncontrollably, Ant. controllably, serenely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She throws herself so frantically in her love lifeเธอทุ่มเทให้กับความรักจนสุดตัว Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
It was less than ten minutes later that the neighbors began arriving, each determined to get a look at the various paramedics and policemen who were all frantically trying to figure out exactly how to bring the body down.และในเวลาไม่ถึง 10 นาทีหลังจากนั้น เพื่อนบ้านก็พากันมาถึง ต่างก็พากันมุงดู The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I thought that if he was left to run around the hospital, he'd cause a lot of damage so I searched frantically for him.ผมคืดว่าถ้าปล่อยให้เค้าวิ่งไปทั่วโรงพยาบาล อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากน่ะ.. ..ผมก็เลยค้นหาเขาอย่างบ้าคลั่ง Episode #1.3 (2009)
Yeah, very funny, mixer. [r2-d2 chirps frantically] Stop messing around.เออน่ะ ขำจริ๊ง มิกเซอร์ อย่าเกะกะสิ Voyage of Temptation (2010)
Then he came home to see his wife, who had been plotting frantically.จากนั้นก็กลับบ้านมาเพื่อมาหาภรรยา ที่เตรียมรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว You Must Meet My Wife (2010)
So Sam gets punched, and soon after, he rushes off to New York, frantically trying to get that property.แซมถูกต่อย หลังจากนั้น เขาก็ไปที่นิวยอร์ค เพื่อพยายามที่จะจัดการเรื่องอาคาร Heartbreak Hotel (2011)
[Breathing frantically][หายใจเมามัน] Tarantella (2012)
They've been frantically breeding their super pigs, and soon the supermarkets will be filled with their flesh and organs.พวกเขาผสมพันธุ์ซูเปอร์หมู เป็นการใหญ่เรื่อยมา ในไม่ช้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะเต็มไปด้วย เนื้อและอวัยวะต่างๆ ของพวกมัน Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franticallyHe is frantically on the make.
franticallyIn the darkness I frantically reach out towards the receding figure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมามัน[ADV] frantically, See also: frenziedly, insanely, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: ผู้กองกระหน่ำยิงใส่ร่างที่ชุ่มเลือดนั้นอย่างเมามัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANTICALLY    F R AE1 N T AH0 K AH0 L IY0
FRANTICALLY    F R AE1 N T AH0 K L IY0
FRANTICALLY    F R AE1 N AH0 K AH0 L IY0
FRANTICALLY    F R AE1 N AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frantically    (a) frˈæntɪkliː (f r a1 n t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction [Add to Longdo]
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frantic \Fran"tic\, a. [OE. frentik, frenetik, F. frentique, L.
   phreneticus, from Gr. ?. See {Frenzy}, and cf. {Frenetic},
   {Phrenetic}.]
   Mad; raving; furious; violent; wild and disorderly;
   distracted.
   [1913 Webster]
 
      Die, frantic wretch, for this accursed deed! --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Torrents of frantic abuse.        --Macaulay.
   -- {Fran"tic*al*ly}, adv. -- {Fran"tic*ly}, adv. --Shak. --
   {Fran"tic*ness}, n. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frantically
   adv 1: in an uncontrolled manner; "she fought back madly" [syn:
       {madly}, {frantically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top