ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flickering

F L IH1 K ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flickering-, *flickering*, flicker
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, some other tenants anreported flickering lights.อย่างเช่นมีผู้เช่าบางคนบอกว่าเห็นแสงไฟวูบขึ้นมา The Monster at the End of This Book (2009)
You wanna know who we are, what the ARC is, and what the big flickering thing is behind me.คุณอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใคร ARCคืออะไร และไอ้ที่อยู่ข้างหลังผมคืออะไร Episode #3.1 (2009)
There's the flickering light, ไฟกระพริบ I Haven't Told You Everything (2010)
Of this flickering candle... ♪ Illuminate the night ♪Of this flickering candle... illuminate the night Grilled Cheesus (2010)
You know, no flickering lights, no gust of wind.แบบว่า ไฟกระพริบ ลมกระโชก Bad Moon Rising (2010)
That could explain the lights flickering just before Jack's death.มันอธิบายเรื่องไฟกระพริบ ก่อนที่แจ็คจะตาย Demons (2011)
Like a flickering candle.เหมือนเปลวเทียนริบหรี่ๆ Who Can Say What's True? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flickeringThe candle's flame is flickering in the soft breeze.
flickeringThe picture (on this TV) is no good. It keeps flickering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลบปลาบ(adv) sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai Definition: เปล่งประกายปลาบ
แปลบปลาบ(adv) sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai Definition: เปล่งประกายปลาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวบ[yūap] (adj) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering  FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLICKERING F L IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flickering (v) flˈɪkərɪŋ (f l i1 k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, / ] flickering; sparkling; glistening; glittering, #9,154 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[chirachira (P); chirachira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
チカチカ[chikachika] (adv, vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n, vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P) [Add to Longdo]
微笑の浮かんだ唇[ほほえみのうかんだくちびる, hohoeminoukandakuchibiru] (n) lips with a flickering smile [Add to Longdo]
明滅[めいめつ, meimetsu] (n, vs) flickering; blinking [Add to Longdo]
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flicker \Flick"er\ (fl[i^]k"[~e]r), v. i. [imp. & p. p.
   {Flickered} (fl[i^]k"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Flickering}.]
   [OE. flikeren, flekeren, to flutter, AS. flicerian,
   flicorian, cf. D. flikkeren to sparkle. [root]84. Cf.
   Flacker.]
   1. To flutter; to flap the wings without flying.
    [1913 Webster]
 
       And flickering on her nest made short essays to
       sing.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To waver unsteadily, like a flame in a current of air, or
    when about to expire; as, the flickering light.
    [1913 Webster]
 
       The shadows flicker to fro.      --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flickering
   adj 1: shining unsteadily [syn: {flickering}, {aflicker(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top