ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fashionable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fashionable-, *fashionable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fashionable(adj) ทันสมัย, See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย, Syn. popular, up-to-date, stylish, Ant. old-fashioned, outdated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fashionableadj. ทันสมัย, ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish, -A. outdated

English-Thai: Nontri Dictionary
fashionable(adj) ตามแฟชั่น, ทันสมัย, ตามสมัยนิยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น The Corporation (2003)
Yes, a vastly fashionable pastime in London.ที่ลอนดอนคงนิยม เล่นกันมากสินะ Becoming Jane (2007)
In fact, right now I'm tempted to sell your scalp on the black market as a tiny, full-length shearling coat for only the most fashionable of premature babies.อันที่จริง ตอนนี้ฉันอยากจะเอาหนังหัวนายไปขาย ในตลาดมืด เหมือนพวกเสื้อโค้ชขนสัตว์ตัวเล็ก ที่มีไว้สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเท่านั้น The Substitute (2010)
Mrs. Heck, you're looking fashionable this afternoon.คุณนายเฮค บ่ายนี้คุณสวยมากครับ The Prom (2011)
There's simply nothing off the rack that is suitable for the young fashionable man in Ohio.ไม่มีอะไรมาก/Nก็แค่เลือกชุดจากชั้นวาง ของหนุ่มๆที่รักแฟชั่นในโอไฮโอ้ Prom Queen (2011)
I will wear my most fashionable toe shoes.ผมจะใส่รองเท้าที่ทันสมัยที่สุดของผม Damien Darko (2011)
Mental illness is the fashionable explanation for sin.อาการป่วยทางจิตเป็น คำอธิบายที่ทันสมัยของคำว่า บาป Welcome to Briarcliff (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fashionableIt is fashionable to have leather chairs.
fashionableLately it's not so fashionable to measure success by how far you climb up the corporate ladder.
fashionableShe altered her old clothes to make them look more fashionable.
fashionableShe's fashionable.
fashionableThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.
fashionableThus, internationalization has become a fashionable slogan for the Japanese.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
นำสมัย[namsamai] (adj) EN: modern ; up-to-date ; fashionable  FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
เป็นที่นิยม[pen thī niyom] (adj) EN: popular ; fashionable
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic
ติดตลาด[tittalāt] (v) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable
ตกกระแส[tok krasaē] (v, exp) EN: be out of vogue ; do what is unfashionable ; be out of step
ยอดนิยม[yøt niyom] (adj) EN: highly popular ; highly fashionable  FR: en vogue ; à la mode ; très populaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fashionable
fashionable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fashionable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风靡[fēng mǐ, ㄈㄥ ㄇㄧˇ,   /  ] fashionable #14,630 [Add to Longdo]
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ,   /  ] fashionable; popular #48,104 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modeartikel { m }fashionable article [Add to Longdo]
modisch { adj } | modischer | am modischstenfashionable | more fashionable | most fashionable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger #6,335 [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
もっさい[mossai] (adj-i) (sl) unfashionable [Add to Longdo]
もっさり[mossari] (adv, vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow [Add to Longdo]
ガンクロ[gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ハイカラ[haikara] (adj-na, n, adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
ファッショナブル[fasshonaburu] (adj-na) fashionable; (P) [Add to Longdo]
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex [Add to Longdo]
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses [Add to Longdo]
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na, adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fashionable \Fash"ion*a*ble\, a.
   1. Conforming to the fashion or established mode; according
    with the prevailing form or style; as, a fashionable
    dress.
    [1913 Webster]
 
   2. Established or favored by custom or use; current;
    prevailing at a particular time; as, the fashionable
    philosophy; fashionable opinions.
    [1913 Webster]
 
   3. Observant of the fashion or customary mode; dressing or
    behaving according to the prevailing fashion; as, a
    fashionable man.
    [1913 Webster]
 
   4. Genteel; well-bred; as, fashionable society.
    [1913 Webster]
 
       Time is like a fashionable host
       That slightly shakes his parting guest by the hand.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fashionable \Fash"ion*a*ble\, n.
   A person who conforms to the fashions; -- used chiefly in the
   plural.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fashionable
   adj 1: being or in accordance with current social fashions;
       "fashionable clothing"; "the fashionable side of town";
       "a fashionable cafe" [syn: {fashionable}, {stylish}]
       [ant: {unfashionable}, {unstylish}]
   2: having elegance or taste or refinement in manners or dress;
     "a little less posh but every bit as stylish as Lord Peter
     Wimsey"; "the stylish resort of Gstadd" [syn: {stylish},
     {fashionable}] [ant: {styleless}, {unstylish}]
   3: patronized by

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top