ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabulous

F AE1 B Y AH0 L AH0 S   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabulous-, *fabulous*, fabulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabulous[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous[ADJ] เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabulously[ADV] อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll never get Mr Fabulous.พวกเราไม่มีวันที่จะได้คุณแฟบิวลัส The Blues Brothers (1980)
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul.คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล The Blues Brothers (1980)
You'll never get Matt and Mr Fabulous out of them high-paying gigs.ไม่มีวันที่คุณจะให้ แมท และ คุณแฟบิวลัส ออกจากงานพิเศษ The Blues Brothers (1980)
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ The Blues Brothers (1980)
Tonight only, the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
The fabulous Blues Brothers...ความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
One night only! The fabulous--คืนนี้เท่านั้น ยอดเยี่ยม The Blues Brothers (1980)
Tonight only, from Chicago... the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นจากชิคาโก เยี่ยม บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Fabulous, Lilah.สุดยอด ไลล่าห์ ยอดจริงๆ Punchline (1988)
Oh, and doing a fabulous job.อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย Mannequin: On the Move (1991)
- Really. Your singing is fabulous.- ที่จริง คุณร้องเพลงได้เยี่ยมมาก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabulousA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabulousHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabulousHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabulousThat was fabulous.
fabulousThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabulousWe were charmed by the fabulous suite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาค[N] Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
มงคลหัตถี[N] fabulous elephant, Count unit: เชือก, Thai definition: ชื่อช้างตระกูล 1 ใน 10 ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม
อรหัน[N] fabulous winged animal with two feet and a man-like head, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ในนิยาย มี 2 เท้า มีปีก หัวเหมือนคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
สาง[n.] (sāng) EN: tiger-like fabulous animal   FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABULOUS    F AE1 B Y AH0 L AH0 S
FABULOUSLY    F AE1 B Y UW0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabulous    (j) fˈæbjuləs (f a1 b y u l @ s)
fabulously    (a) fˈæbjuləsliː (f a1 b y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb, #15,229 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabulous \Fab"u*lous\ (f[a^]b"[-u]*l[u^]s), a. [L. fabulosus;
   cf. F. fabuleux. See {Fable}.]
   1. Feigned, as a story or fable; related in fable; devised;
    invented; not real; fictitious; as, a fabulous
    description; a fabulous hero.
    [1913 Webster]
 
       The fabulous birth of Minerva.    --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond belief; exceedingly great; as, a fabulous price.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Exceptionally good; extremely pleasing. [informal]
    [PJC]
 
   {Fabulous age}, that period in the history of a nation of
    which the only accounts are myths and unverified legends;
    as, the fabulous age of Greece and Rome. --
    {Fab"u*lous*ly}, adv. -- {Fab"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabulous
   adj 1: extremely pleasing; "a fabulous vacation" [syn:
       {fabulous}, {fab}]
   2: based on or told of in traditional stories; lacking factual
     basis or historical validity; "mythical centaurs"; "the
     fabulous unicorn" [syn: {fabulous}, {mythic}, {mythical},
     {mythologic}, {mythological}]
   3: barely credible; "the fabulous endurance of a marathon
     runner"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top