Search result for

fabulous

(39 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabulous-, *fabulous*, fabulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabulous[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous[ADJ] เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabulously[ADV] อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are fat and fabulous.คุณอวบอั๋นและเหลือเชื่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Fabulous. Fabulous.เหลือเชื่อ เหลือเชื่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
John, come and have a look out this fabulous picture window.จอห์นมาและมีลักษณะออกไปนอกหน้าต่างภาพนี้นิยาย Revolutionary Road (2008)
Isn't that fabulous?จริงหรอ? Bedtime Stories (2008)
Oh, fabulous. The show is starting soon.โอ้ เยี่ยมค่ะ โชว์จะเริ่มแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก Home (2009)
Parker, this dog is just fabulous!ปาร์คเกอร์ ลูกสุนัขนี้เหลือเชือจริงๆ Hachi: A Dog's Tale (2009)
And doing a fabulous job of it.แล้วก็ทำงานที่มหัศจรรย์ของคุณน่ะหรอ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
- You're fabulous!เจ๋งไปเลย Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, congratulations on having such a fabulous mother.คือ ยินดีด้วยค่ะที่มี คุณแม่ที่มีชื่อเสียง Confessions of a Shopaholic (2009)
Rebecca always had such fabulous taste.รีเบคก้ามีรสนิยมเยี่ยมยอดเสมอ Confessions of a Shopaholic (2009)
That's fabulous.นั้นไม่น่าเชื่อถือเลย Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabulousA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabulousHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabulousHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabulousThat was fabulous.
fabulousThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabulousWe were charmed by the fabulous suite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาค[N] Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
มงคลหัตถี[N] fabulous elephant, Count unit: เชือก, Thai definition: ชื่อช้างตระกูล 1 ใน 10 ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม
อรหัน[N] fabulous winged animal with two feet and a man-like head, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ในนิยาย มี 2 เท้า มีปีก หัวเหมือนคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
สาง[n.] (sāng) EN: tiger-like fabulous animal   FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABULOUS    F AE1 B Y AH0 L AH0 S
FABULOUSLY    F AE1 B Y UW0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabulous    (j) (f a1 b y u l @ s)
fabulously    (a) (f a1 b y u l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabulous \Fab"u*lous\ (f[a^]b"[-u]*l[u^]s), a. [L. fabulosus;
   cf. F. fabuleux. See {Fable}.]
   1. Feigned, as a story or fable; related in fable; devised;
    invented; not real; fictitious; as, a fabulous
    description; a fabulous hero.
    [1913 Webster]
 
       The fabulous birth of Minerva.    --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond belief; exceedingly great; as, a fabulous price.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Exceptionally good; extremely pleasing. [informal]
    [PJC]
 
   {Fabulous age}, that period in the history of a nation of
    which the only accounts are myths and unverified legends;
    as, the fabulous age of Greece and Rome. --
    {Fab"u*lous*ly}, adv. -- {Fab"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabulous
   adj 1: extremely pleasing; "a fabulous vacation" [syn:
       {fabulous}, {fab}]
   2: based on or told of in traditional stories; lacking factual
     basis or historical validity; "mythical centaurs"; "the
     fabulous unicorn" [syn: {fabulous}, {mythic}, {mythical},
     {mythologic}, {mythological}]
   3: barely credible; "the fabulous endurance of a marathon
     runner"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top