ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabulous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabulous-, *fabulous*, fabulou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabulous(adj) เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous(adj) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabulously(adv) อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย, ซึ่งคิดขึ้น, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul.คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล The Blues Brothers (1980)
You'll never get Matt and Mr Fabulous out of them high-paying gigs.ไม่มีวันที่คุณจะให้ แมท และ คุณแฟบิวลัส ออกจากงานพิเศษ The Blues Brothers (1980)
Tonight only, the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
The fabulous Blues Brothers...ความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Tonight only, from Chicago... the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นจากชิคาโก เยี่ยม บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, and doing a fabulous job.อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย Mannequin: On the Move (1991)
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด The Nightmare Before Christmas (1993)
She was sort of fabulous about it.แกชอบเรื่องนี้มาก As Good as It Gets (1997)
Louis xvi wore a fabulous stone called the Blue Diamond of the Crown.หลุยส์ที่ 16 ทรงเครื่องเพชรซึ่งมีชื่อว่า บลูไดมอนด์ประดับมงกุฎ Titanic (1997)
Yep, either right here on this fabulous leather couch... or I'll take them with a coffee into the courtyard... like a regular movie star.ใช่ค่ะ ถ้าไม่บนโซฟาหนัง ที่สวยงามตัวนี้ หนูก็จะเอาพวกมัน ไปที่ลานพร้อมกับกาแฟ เหมือนกับดาราหนังทั่วไป Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabulousA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabulousHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabulousHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabulousThat was fabulous.
fabulousThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabulousWe were charmed by the fabulous suite.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fabulous
fabulously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabulous
fabulously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ,   /  ] fabulous; superb #15,229 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
märchenhaft; sagenhaft { adj } | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabulous \Fab"u*lous\ (f[a^]b"[-u]*l[u^]s), a. [L. fabulosus;
   cf. F. fabuleux. See {Fable}.]
   1. Feigned, as a story or fable; related in fable; devised;
    invented; not real; fictitious; as, a fabulous
    description; a fabulous hero.
    [1913 Webster]
 
       The fabulous birth of Minerva.    --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond belief; exceedingly great; as, a fabulous price.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Exceptionally good; extremely pleasing. [informal]
    [PJC]
 
   {Fabulous age}, that period in the history of a nation of
    which the only accounts are myths and unverified legends;
    as, the fabulous age of Greece and Rome. --
    {Fab"u*lous*ly}, adv. -- {Fab"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabulous
   adj 1: extremely pleasing; "a fabulous vacation" [syn:
       {fabulous}, {fab}]
   2: based on or told of in traditional stories; lacking factual
     basis or historical validity; "mythical centaurs"; "the
     fabulous unicorn" [syn: {fabulous}, {mythic}, {mythical},
     {mythologic}, {mythological}]
   3: barely credible; "the fabulous endurance of a marathon
     runner"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top