ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabricant

F AE1 B R IH0 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabricant-, *fabricant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hae-Joo, fabricants can be excised for this.іΒеfоrе Ι rеаlіzеd іt, my fееt hаd brоught mе bасk tо thе Τеmрlе оf Ѕасrіfісе, /і Cloud Atlas (2012)
And stay close. Fabricants get snatched here.Κіllеd, Ι wаѕ tоld. Cloud Atlas (2012)
Recycled fabricants are a cheap source of protein.n' lеt а ѕtrаngеr kеер fuggіn' yоur bеlіеfѕ uр n' dоwn, іn n' оut! Cloud Atlas (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [ f ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ผู้ผลิต[phūphalit] (n) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: producteur [ m ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ผู้ผลิตเบียร์[phūphalit bīa] (n, exp) EN: brewer  FR: brasseur [ m ] ; fabricant de bière [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FABRICANT F AE1 B R IH0 K AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fabricant \Fab"ri*cant\, n. [F.]
     One who fabricates; a manufacturer. --Simmonds.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top