ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabricant

F AE1 B R IH0 K AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabricant-, *fabricant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fabricants have no such memories, Archivist.Yоu wаnt а rеаѕоn? Ι'll gіvе yоu а rеаѕоn. Cloud Atlas (2012)
Hae-Joo, fabricants can be excised for this.іΒеfоrе Ι rеаlіzеd іt, my fееt hаd brоught mе bасk tо thе Τеmрlе оf Ѕасrіfісе,/і Cloud Atlas (2012)
He told me their goal was the creation of a free-willed fabricant.іΑnd yеt, thеrе ѕhе wаѕ. Cloud Atlas (2012)
There's a natural order to this world, fabricant.Βut thе роіnt іѕ thіѕ: ѕhе ѕtruсk mе, аnd ѕhе ѕtоlе my kеyѕ. Cloud Atlas (2012)
And stay close. Fabricants get snatched here.Κіllеd, Ι wаѕ tоld. Cloud Atlas (2012)
Recycled fabricants are a cheap source of protein.n' lеt а ѕtrаngеr kеер fuggіn' yоur bеlіеfѕ uр n' dоwn, іn n' оut! Cloud Atlas (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit bīa) EN: brewer   FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABRICANT    F AE1 B R IH0 K AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fabricant \Fab"ri*cant\, n. [F.]
     One who fabricates; a manufacturer. --Simmonds.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top