ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

façon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -façon-, *façon*
Possible hiragana form: ふぁおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


French-Thai: Longdo Dictionary
façon[ฟาซง] (n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What good is Latin anyway?Wozu soll Latein überhaupt gut sein? À quoi sert le latin, de toute façon? Mia Madre (2015)
Tell me after the break when we return on "Our Very Own Art".Sagen Sie es mir nach der Pause. Wir sind gleich wieder da, bei Ganz nach unserer Façon. El Candidato (2016)
I may be in trouble but I'm not out of shape!Aus der Façon, aber nicht aus der Form! Face of the Frog (1959)
If it be that I am indulging my self-consciousness in justifying myself or if it be...Zeit für mich, nun auf meine eigene Façon glücklich zu werden. Oh, bitte! Da wünscht man, du wärst tot! Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[dangnī] (adv) EN: as follows ; thus ; therefore ; so  FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
เจียระไน[jīaranai] (v) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish  FR: tailler ; façonner
การปลอมเงิน[kān pløm ngoen] (n, exp) EN: counterfeit  FR: contrefaçon [ f ]
ของเก๊[khøng kē] (n, exp) EN: counterfeit ; imitation ; forgery  FR: faux [ m ] ; imitation [ f ] ; contefaçon [ f ]
ของปลอม[khøng pløm] (n) EN: countefeiting ; fake  FR: imitation [ f ] ; faux [ m ] ; contrefaçon [ f ]
กลึง[kleung] (v) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe  FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ลำลอง[lamløng] (x) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual  FR: simplement ; sans façon ; informel
เล่นตัว[lentūa] (v) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish  FR: faire des façons
ไม่ใช่อย่างนี้[mai chai yāng nī] (xp) FR: pas comme ça ; pas de cette façon
ในทาง[nai thāng] (x) EN: in  FR: d'une façon ; d'une manière
ในทางที่[nai thāng thī] (x) FR: de façon ; de manière
เพื่อให้[pheūa hai] (conj) EN: in order that ; in order to  FR: pour que ; de façon à
พล่อย[phlǿi] (adv) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly  FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พลอย[phløi] (adv) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of  FR: de la même façon
พอประมาณ[phøpramān] (adv) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate  FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พูดจาหยาบโลน[phūtjā yāp lōn] (v, exp) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue  FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
สินค้าเก๊[sinkhā kē] (n, exp) EN: imitation ; fake  FR: faux [ m ] ; imitation [ f ] ; contrefaçon [ f ]
ตาม[tām] (prep) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in the light of  FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; à la lumière de
ตามควร[tām khūan] (adv) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably  FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ตามไปด้วย[tām pai dūay] (adv) EN: in the same way  FR: de la même façon
ต่างหาก[tānghāk] (adv) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart  FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ติเพื่อก่อ[ti pheūa kø] (v, exp) EN: criticize constructively  FR: critiquer de manière constructive ; critiquer de façon constructive
ติเพื่อทำลาย[ti pheūa thamlāi] (v, exp) EN: criticize negatively  FR: critiquer de manière négative ; critiquer de façon négative
วางก้าม[wāngkām] (v) EN: put on airs ; swagger  FR: se conduire de façon arrogante
วิธี[withī] (n) EN: method ; way ; means ; procedure ; process ; fashion ; mode ; form ; manner  FR: méthode [ f ] ; moyen [ m ] ; mode [ m ] ; solution [ f ] ; façon [ f ] ; pratique [ f ] ; manière [ f ] ; procédure [ f ] ; approche [ f ]
วิธีดำเนิน[withī damnoēn] (n, exp) FR: façon de procéder [ f ] ; consigne [ f ]
วิถีแห่งชีวิต[withī haeng chīwit] (n, exp) EN: way of life  FR: mode de vie [ m ] ; façon de vivre [ f ]
วิธีการ[withīkān] (n) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique  FR: procédure [ f ] ; façon [ f ] ; méthode [ f ] ; procédé [ m ] ; processus [ m ] ; méthodologie [ f ] ; approche [ f ] ; manière [ f ] ; mode [ m ]
วิธีการปรุงอาหาร[withīkān prung āhān] (n, exp) EN: manner of cooking  FR: façon de cuisiner [ f ] : mode de cuisson [ m ]
วิธีพูด[withī phūt] (n, exp) FR: façon de s'exprimer [ f ]
วิธีทำ[withī tham] (n, exp) EN: how to do (it) ; directions ; solution ; preparation  FR: manière de faire [ f ] ; façon d'opérer [ f ] ; procédure [ f ] ; mode opératoire [ m ] ; solution [ f ] ; recette [ f ] ; préparation [ f ] ; marche à suivre [ f ]
อย่าง[yāng] (n) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; façon [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; guise [ f ] ; manière [ f ]
อย่าง[yāng] (adv) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus  FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่าง-[yāng- (+n.)] (adv) EN: -like ; in the manner of  FR: comme ; à la façon de
อย่างใดอย่างหนึ่ง[yāng dai yāng neung] (x) EN: either...or... ; one or the other  FR: de toute façon
อย่างอื่น[yāng eūn] (x) FR: autrement ; d'une autre manière ; d'une autre façon
อย่างนั้น[yāng nan] (x) EN: so ; like that ; in that manner ; that ; such  FR: ainsi ; pareillement ; tel ; alors ; de cette façon
อย่างไร[yāngrai] (x) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything  FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit
อย่างไรก็ได้[yāngraikødāi] (x) EN: whatever ; anything is all right  FR: de toute façon ; quoii que

French-Thai: Longdo Dictionary
façon[ฟาซง] (n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top