ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evaluat

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaluat-, *evaluat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evaluate(vt) ประเมินผล, See also: ประเมินค่า, Syn. appraise, assess, judge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า, หาค่า, ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
devaluate(ดีแวล'ลิวเอท) vt. ลดค่าเงินตรา
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่, ประเมินราคาใหม่, , See also: revaluation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
evaluate(vt) ประเมินค่า, ตีราคา, หาค่า, คิดราคา

WordNet (3.0)
evaluate(v) form a critical opinion of, Syn. judge, pass judgment
evaluation(n) act of ascertaining or fixing the value or worth of, Syn. rating
evaluation(n) an appraisal of the value of something, Syn. rating, valuation
evaluator(n) an authority who is able to estimate worth or quality, Syn. judge

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Evaluate

v. t. [ See Evaluation. ] To fix the value of; to rate; to appraise. [ 1913 Webster ]

Evaluation

n. [ Cf. F. évaluation, LL. evaluatio. ] Valuation; appraisement. J. S. Mill. [ 1913 Webster ]

evaluative

adj. exercising or involving careful analytical evaluations.
Syn. -- analytical, appraising(prenominal). [ WordNet 1.5 ]

evaluator

n. an authority who is able to estimate worth or quality; an appraiser.
Syn. -- judge; appraiser. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaluatEvaluate the assets of a company.
evaluatHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.
evaluatIt's difficult to evaluate his ability.
evaluatThere are many things which we cannot evaluate in terms of money.
evaluatThe teacher had to evaluate all the students.
evaluatWe will evaluate them and send you the results of our findings as soon as we can.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
evaluate
evaluate
evaluated
evaluated
evaluates
evaluates
evaluating
evaluating
evaluation
evaluation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evaluate
evaluated
evaluates
evaluating
evaluation
evaluative
evaluations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ,   /  ] evaluation; to investigate and evaluate #14,287 [Add to Longdo]
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] evaluation committee; review board [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evaluation { f }; Evaluierung { f }; fachgerechte Bewertung { f }evaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) #865 [Add to Longdo]
エバチップ[ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エバリュエーション[ebaryue-shon] (n) evaluation [Add to Longdo]
エバリュエータ[ebaryue-ta] (n) evaluator [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) { comp } test plan; system test and evaluation plan [Add to Longdo]
デバリュエーション[debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
リバリュエーション[ribaryue-shon] (n) revaluation [Add to Longdo]
官能検査[かんのうけんさ, kannoukensa] (n) sensory evaluation [Add to Longdo]
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating [Add to Longdo]
激辛[げきから, gekikara] (n, adj-na, adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top