ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etymology

EH2 T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etymology-, *etymology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etymology(n) นิรุกติศาสตร์, See also: วิชาที่ว่าด้วยกำเนิดและการพัฒนาของคำ
etymology(n) ประวัติของคำ, See also: แหล่งกำเนิดคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etymology(เอททะมอล'โลจี) n. นิรุกติศาสตร์, เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำ., See also: etymological adj. ดูetymology

English-Thai: Nontri Dictionary
etymology(n) นิรุกติศาสตร์, วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etymologyนิรุกติศาสตร์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ETYMOLOGY EH2 T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0
ETYMOLOGY EH2 T IH0 M AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etymology (n) ˌɛtɪmˈɒləʤiː (e2 t i m o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词源[cí yuán, ㄘˊ ㄩㄢˊ, / ] etymology; root of a word, #79,540 [Add to Longdo]
语源[yǔ yuán, ㄩˇ ㄩㄢˊ, / ] etymology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エチモロジー[echimoroji-] (n) etymology [Add to Longdo]
エティモロジー[eteimoroji-] (n) etymology [Add to Longdo]
語源(P);語原(iK)[ごげん, gogen] (n) word root; word derivation; etymology; (P) [Add to Longdo]
語源学[ごげんがく, gogengaku] (n) etymology [Add to Longdo]
語源説[ごげんせつ, gogensetsu] (n) etymological theory; etymology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Etymology \Et`y*mol"o*gy\ (-j[y^]), n.; pl. {Etymologies}
   (-j[i^]z). [L.etymologia, Gr. 'etymologi`a; 'e`tymon etymon +
   lo`gos discourse, description: cf. F. ['e]tymologie. See
   {Etymon}, and {-logy}.]
   1. That branch of philological science which treats of the
    history of words, tracing out their origin, primitive
    significance, and changes of form and meaning.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of grammar which relates to the changes in the
    form of the words in a language; inflection.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etymology
   n 1: a history of a word
   2: the study of the sources and development of words

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top