ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchanted

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchanted-, *enchanted*, enchant, enchante
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted(adj) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด Return to Oz (1985)
- She vanished. Mombi enchanted her.- เธอถูกขังโดยมนต์ของแม่มดมอมบี้ Return to Oz (1985)
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.กษัตริย์โนมตกลงว่าจะให้มอมบี้มีหัวของหญิงสาว 30 หัว ถ้าเธอเก็บเรื่องของ ออสมาเป็นความลับ เขาก็เลย ขังเธอไว้ในกระจก Return to Oz (1985)
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ" Mannequin: On the Move (1991)
The enchanted peasant girl has been in an accident!สาวน้อยกลอยใจนั่น กำลังแย่แล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Don't you ever touch the enchanted peasant girl.อย่ามาแตะต้องเธออีกนะ Mannequin: On the Move (1991)
She's the enchanted peasant girl.เธอคือ "สาวน้อยกลอยใจ" นะ Mannequin: On the Move (1991)
Have you seen the enchanted peasant girl?เธอเห็น "สาวน้อยกลอยใจ" บ้างมั้ย Mannequin: On the Move (1991)
What have you done with the enchanted peasant girl?นี่นายมาทำอะไรกับ "สาวน้อยกลอยใจ" เนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
Who? The enchanted peasant girl, you idiot.ใครเหรอ ก็สาวน้อยกลอยใจไง เจ้าพวกโง่ Mannequin: On the Move (1991)
I want to see the enchanted peasant girl now.ฉันอยากจะดู สาวน้อย ของฉันแล้ว Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enchantedHe is enchanted by the girl's beauty.
enchantedI was enchanted by the performance of the group.
enchantedI was enchanted with the music.
enchantedThe movie director was enchanted by Kate at first sight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงใหลได้ปลื้ม[longlai dāi pleūm] (v, exp) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on  FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enchanted
enchanted

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchanted

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ,  ] enchanted; fascinated; charmed #37,754 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1, vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.) [Add to Longdo]
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enchant \En*chant"\, v. t. [imp. & p. p. {Enchanted}; p. pr. &
   vb. n. {Enchanting}.] [F. enchanter, L. incantare to chant or
   utter a magic formula over or against one, to bewitch; in in,
   against + cantare to sing. See {Chant}, and cf.
   {Incantation}.]
   1. To charm by sorcery; to act on by enchantment; to get
    control of by magical words and rites.
    [1913 Webster]
 
       And now about the caldron sing,
       Like elves and fairies in a ring,
       Enchanting all that you put in.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He is enchanted, cannot speak.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To delight in a high degree; to charm; to enrapture; as,
    music enchants the ear.
    [1913 Webster]
 
       Arcadia was the charmed circle where all his spirits
       forever should be enchanted.     --Sir P.
                          Sidney.
 
   Syn: To charm; bewitch; fascinate. Cf. {Charm}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enchanted \En*chant"ed\, a.
   Under the power of enchantment; possessed or exercised by
   enchanters; as, an enchanted castle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchanted
   adj 1: influenced as by charms or incantations [ant:
       {disenchanted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top