Search result for

embarrassed

(58 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embarrassed-, *embarrassed*, embarrass, embarrasse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embarrassed[ADJ] ซึ่งลำบากใจ, See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน, Syn. ashamed, humiliated

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It might be, uh, embarrassed and humiliated,มันอาจจะ อับอายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
Well, obviously, dan, he's embarrassed.คงเพราะว่าจริงๆแล้ว แดน เขาอาย Chuck in Real Life (2008)
I'm sorry I embarrassed youหนูขอโทษที่ทำให้แม่ขายหน้า Chuck in Real Life (2008)
Truthfully, i-i was embarrassed.จริงๆแล้วฉันอายนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Call me back and tell me you're embarrassed because my eyesight is better 500 miles away.แล้วก็โทรกลับมายืนยันผลด้วย.. \ เพราะตาผมอยู่ห่างไป 500 ไมล์ Birthmarks (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
Now I'm embarrassed!ข้าอายจังเลย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Why am I still embarrassed?ทำไมข้าจะต้องอายด้วยหล่ะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It's dark now, so you should be less embarrassed.เอ้ามืดแล้ว ทีนี้เจ้าก็อายน้อยลงแล้วล่ะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm still a bit embarrassed.ก็ข้าเขินนี่นา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I thought you're not embarrassed when you're wearing that.ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่เขิน ตอนที่เจ้าใส่มันนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm not embarrassed...!ข้าไม่ได้เขินซะหน่อย... ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassedAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
embarrassedAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.
embarrassedBob felt embarrassed when he was treated in front of some girls.
embarrassedEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
embarrassedHe is financially embarrassed.
embarrassedHe was clearly embarrassed.
embarrassedHe was embarrassed.
embarrassedHis words embarrassed me.
embarrassedI feel embarrassed when I meet somebody for the first time.
embarrassedI'm extremely embarrassed that it has taken so long to reply.
embarrassedI'm so embarrassed I could dig a hole and crawl into it.
embarrassedI was embarrassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเจื่อน[ADJ] embarrassed, See also: shy, ashamed, Ant. หน้าตาย, Example: เขาทำหน้าเจื่อนบอกความไม่สบายใจ, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
คับอกคับใจ[V] embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
อักอ่วน[ADJ] awkward, See also: embarrassed, Syn. กระอักกระอ่วน, พิพักพิพ่วน
เจี๋ยมเจี้ยม[ADJ] embarrassed, See also: shy, Example: หน้าตาเจี๋ยมเจี้ยมของเขาเวลาที่ถูกแม่แซวน่าสงสารมาก
เจื่อน[ADJ] embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off   
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed   FR: timide ; embarassé
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
หน้าเจื่อน[adj.] (nā jeūoen) EN: embarrassed   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARRASSED    EH0 M B EH1 R AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrassed    (v) (i1 m b a1 r @ s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame [Add to Longdo]
顔負け[かおまけ, kaomake] (n,vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P) [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P) [Add to Longdo]
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassed; bothered; in an awkward position [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] embarrassed; ill at ease [Add to Longdo]
难为情[nán wéi qíng, ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] embarrassed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embarrass \Em*bar"rass\ ([e^]m*b[a^]r"ras), v. t. [imp. & p. p.
   {Embarrassed} ([e^]m*b[a^]r"rast); p. pr. & vb. n.
   {Embarrassing}.] [F. embarrasser (cf. Sp. embarazar, Pg.
   embara[,c]ar, Pr. barras bar); pref. em- (L. in) + LL. barra
   bar. See {Bar}.]
   1. To hinder from freedom of thought, speech, or action by
    something which impedes or confuses mental action; to make
    (a person) unpleasantly self-conscious; to perplex; to
    discompose; to disconcert; as, laughter may embarrass an
    orator. [WordNet sense 1]
 
   Syn: abash, discompose, disconcert, discomfit, chagrin. [1913
     Webster +PJC]
 
   2. To hinder from liberty of movement; to impede; to
    obstruct; as, business is embarrassed; public affairs are
    embarrassed. [WordNet sense 2]
 
   Syn: obstruct, blockade, block, hinder, stymie. [1913
     Webster]
 
   3. (Com.) To involve in difficulties concerning money
    matters; to incumber with debt; to beset with urgent
    claims or demands; -- said of a person or his affairs; as,
    a man or his business is embarrassed when he can not meet
    his pecuniary engagements.
 
   Syn: To hinder; perplex; entangle; confuse; puzzle;
     disconcert; abash; distress. -- To {Embarrass},
     {Puzzle}, {Perplex}. We are puzzled when our faculties
     are confused by something we do not understand. We are
     perplexed when our feelings, as well as judgment, are so
     affected that we know not how to decide or act. We are
     embarrassed when there is some bar or hindrance upon us
     which impedes our powers of thought, speech, or motion.
     A schoolboy is puzzled by a difficult sum; a reasoner is
     perplexed by the subtleties of his opponent; a youth is
     sometimes so embarrassed before strangers as to lose his
     presence of mind.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 embarrassed \embarrassed\ adj.
   1. feeling uneasily or unpleasantly self-conscious due to
    some event or circumstance; as, she was embarrassed by her
    child's tantrums.
 
   Syn: abashed, self-conscious.
     [WordNet 1.5]
 
   2. feeling inferior or unworthy and hence unpleasantly
    self-conscious; as, too embarrassed to say hello to his
    drunken father on the street.
 
   Syn: chagrined, mortified.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrassed
   adj 1: feeling or caused to feel uneasy and self-conscious;
       "felt abashed at the extravagant praise"; "chagrined at
       the poor sales of his book"; "was embarrassed by her
       child's tantrums" [syn: {abashed}, {chagrined},
       {embarrassed}]
   2: made to feel uncomfortable because of shame or wounded pride;
     "too embarrassed to say hello to his drunken father on the
     street"; "humiliated that his wife had to go out to work";
     "felt mortified by the comparison with her sister" [syn:
     {embarrassed}, {humiliated}, {mortified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top