ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embarrassed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embarrassed-, *embarrassed*, embarrass, embarrasse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embarrassed(adj) ซึ่งลำบากใจ, See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน, Syn. ashamed, humiliated

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
Miss is a heroine of our time, don't feel embarrassed or shy.แม่นางเป็นวีรสตรีแห่งยุค อย่าได้เขินอายไปเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
But if I wasn't trying to keep the conversation going, then we would just be sitting here in an embarrassed silence.แต่ถ้าฉันไม่ได้พยายามหาเรื่องคุยไปเรื่อยๆ สุดท้ายเราก็ได้แต่นั่งเงียบกันเท่านั้น Clue (1985)
You've embarrassed me in front of billions of people.คุณมันบ้า ทำฉันขายหน้าทั้งโลก พอที! The Bodyguard (1992)
It's bad enough how you embarrassed your own country.มันแย่พอแล้ว ที่คุณทำความเสื่อมเสียกับประเทศคุณ Cool Runnings (1993)
I embarrassed myself, my family, my teammates, my country and my coach.ผมสร้างความอับอายให้กับตัวเอง และครอบครัวของผม เพื่อนร่วมทีม ประเทศ และโค้ช Cool Runnings (1993)
Now I know my own strength, and I shall never again be embarrassed by his coming.ตอนนี้ฉันรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแล้ว และฉันไม่ควรจะเขินอายอีกถ้าเขามา Episode #1.6 (1995)
The best part about it is, the fuckin' state trooper... was so embarrassed he didn't do anything.ที่มันยิ่งกว่านั้นนะ ก็ตำรวจนั่นน่ะซิ หน้าแตก ทำอะไรไม่เป็นเลย ต้องขับรถเชฟลุงผมปุเรงๆ Good Will Hunting (1997)
- That condescending, embarrassed look.แล้วไม่อยากเห็นนายถ่อมตัวมามองชั้น Good Will Hunting (1997)
I'm sorry I embarrassed you at dinner.ผมขอโทษที่ทำคุณขายหน้าวันนั้น Rushmore (1998)
Imagine if I'd be embarrassed myself?สมมุติว่าฉันต้องอับอายขายหน้าล่ะ? Show Me Love (1998)
Look, you embarrassed the girl.นี่ นายทำไปให้เค้าขายหน้า 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassedAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
embarrassedAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.
embarrassedBob felt embarrassed when he was treated in front of some girls.
embarrassedEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
embarrassedHe is financially embarrassed.
embarrassedHe was clearly embarrassed.
embarrassedHe was embarrassed.
embarrassedHis words embarrassed me.
embarrassedI feel embarrassed when I meet somebody for the first time.
embarrassedI'm extremely embarrassed that it has taken so long to reply.
embarrassedI'm so embarrassed I could dig a hole and crawl into it.
embarrassedI was embarrassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเจื่อน(adj) embarrassed, See also: shy, ashamed, Ant. หน้าตาย, Example: เขาทำหน้าเจื่อนบอกความไม่สบายใจ, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
คับอกคับใจ(v) embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
อักอ่วน(adj) awkward, See also: embarrassed, Syn. กระอักกระอ่วน, พิพักพิพ่วน
เจี๋ยมเจี้ยม(adj) embarrassed, See also: shy, Example: หน้าตาเจี๋ยมเจี้ยมของเขาเวลาที่ถูกแม่แซวน่าสงสารมาก
เจื่อน(adj) embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
เจื่อน[jeūoen] (v) EN: be embarrassed ; shy off
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[khoēn] (adj) EN: shy ; embarrassed  FR: timide ; embarassé
ขวย[khūay] (v) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
หน้าเจื่อน[nā jeūoen] (adj) EN: embarrassed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
embarrassed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrassed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难为情[nán wéi qíng, ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄥˊ,    /   ] embarrassed #35,365 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] embarrassed; ill at ease #49,954 [Add to Longdo]
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ,  ] embarrassed; bothered; in an awkward position #90,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困る[こまる, komaru] (v5r, vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) #14,137 [Add to Longdo]
恥ずかしい(P);羞ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj-i) (See 気恥ずかしい, 小っ恥ずかしい) shy; ashamed; embarrassed; (P) #16,779 [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp, adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame [Add to Longdo]
顔負け[かおまけ, kaomake] (n, vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P) [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r, vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1, vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embarrass \Em*bar"rass\ ([e^]m*b[a^]r"ras), v. t. [imp. & p. p.
   {Embarrassed} ([e^]m*b[a^]r"rast); p. pr. & vb. n.
   {Embarrassing}.] [F. embarrasser (cf. Sp. embarazar, Pg.
   embara[,c]ar, Pr. barras bar); pref. em- (L. in) + LL. barra
   bar. See {Bar}.]
   1. To hinder from freedom of thought, speech, or action by
    something which impedes or confuses mental action; to make
    (a person) unpleasantly self-conscious; to perplex; to
    discompose; to disconcert; as, laughter may embarrass an
    orator. [WordNet sense 1]
 
   Syn: abash, discompose, disconcert, discomfit, chagrin. [1913
     Webster +PJC]
 
   2. To hinder from liberty of movement; to impede; to
    obstruct; as, business is embarrassed; public affairs are
    embarrassed. [WordNet sense 2]
 
   Syn: obstruct, blockade, block, hinder, stymie. [1913
     Webster]
 
   3. (Com.) To involve in difficulties concerning money
    matters; to incumber with debt; to beset with urgent
    claims or demands; -- said of a person or his affairs; as,
    a man or his business is embarrassed when he can not meet
    his pecuniary engagements.
 
   Syn: To hinder; perplex; entangle; confuse; puzzle;
     disconcert; abash; distress. -- To {Embarrass},
     {Puzzle}, {Perplex}. We are puzzled when our faculties
     are confused by something we do not understand. We are
     perplexed when our feelings, as well as judgment, are so
     affected that we know not how to decide or act. We are
     embarrassed when there is some bar or hindrance upon us
     which impedes our powers of thought, speech, or motion.
     A schoolboy is puzzled by a difficult sum; a reasoner is
     perplexed by the subtleties of his opponent; a youth is
     sometimes so embarrassed before strangers as to lose his
     presence of mind.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 embarrassed \embarrassed\ adj.
   1. feeling uneasily or unpleasantly self-conscious due to
    some event or circumstance; as, she was embarrassed by her
    child's tantrums.
 
   Syn: abashed, self-conscious.
     [WordNet 1.5]
 
   2. feeling inferior or unworthy and hence unpleasantly
    self-conscious; as, too embarrassed to say hello to his
    drunken father on the street.
 
   Syn: chagrined, mortified.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrassed
   adj 1: feeling or caused to feel uneasy and self-conscious;
       "felt abashed at the extravagant praise"; "chagrined at
       the poor sales of his book"; "was embarrassed by her
       child's tantrums" [syn: {abashed}, {chagrined},
       {embarrassed}]
   2: made to feel uncomfortable because of shame or wounded pride;
     "too embarrassed to say hello to his drunken father on the
     street"; "humiliated that his wife had to go out to work";
     "felt mortified by the comparison with her sister" [syn:
     {embarrassed}, {humiliated}, {mortified}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top