ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclectic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclectic-, *eclectic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclectic(adj) ซึ่งสรรหาจากแหล่งต่างๆ, See also: ซึ่งคัดสรรจากสิ่งที่ดีที่สุด, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เลือกหาจากแหล่งต่างๆ, Syn. selective
eclectic(adj) ทำจากสิ่งที่มาจากหลากหลายแหล่ง
eclectic(n) ผู้สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eclecticismคตินิยมสรรผสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do an eclectic celebration of the dance!ที่คุณทำผสมผสานของการเฉลิมฉลองเต้นรำ! The Birdcage (1996)
Well, it's an eclectic collection.เอ่อ นี่เป็นของสะสมที่ดีที่สุด Trouble (2010)
Eclectic circle you got going.วงเวทย์ที่คัดสรร ที่พวกคุณจะดำเนินต่อไป Fire/Ice (2012)
Yeah, it was a very eclectic mix of songs... from a number of times and genres.ใช่ เป็นเพลงที่สรรหามาอย่างดี หลากหลายแนวเพลง The Ghost in the Machine (2012)
It's quite an eclectic group.เหมือนจะเป็นกลุ่มที่ถูกเลือกมา The Blood Is the Life (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
eclectic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eclectic
eclecticism

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折衷主义[zhé zhōng zhǔ yì, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] eclecticism #104,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクレクティシズム[ekurekuteishizumu] (n) eclecticism [Add to Longdo]
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n, vs, adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P) [Add to Longdo]
折衷主義[せっちゅうしゅぎ, secchuushugi] (n, adj-no) eclecticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eclectic \Ec*lec"tic\, a. [Gr. ?, fr. ? to pick out, choose out:
   cf. F. ['e]clectique. See {Eclogue}, and cf. {Elect}.]
   1. Selecting; choosing (what is true or excellent in
    doctrines, opinions, etc.) from various sources or
    systems; as, an eclectic philosopher.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting, or made up, of what is chosen or selected; as,
    an eclectic method; an eclectic magazine.
    [1913 Webster]
 
   {Eclectic physician}, one of a class of practitioners of
    medicine, who select their modes of practice and medicines
    from all schools; formerly, sometimes the same as botanic
    physician. [U.S.]
 
   {Eclectic school}. (Paint.) See {Bolognese school}, under
    {Bolognese}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eclectic \Ec*lec"tic\, n.
   One who follows an eclectic method.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eclectic
   adj 1: selecting what seems best of various styles or ideas
   n 1: someone who selects according to the eclectic method [syn:
      {eclectic}, {eclecticist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top