ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dollar

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dollar-, *dollar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dollar(n) ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา), See also: สกุลเงินดอลลาร์, Syn. coin, legal tenden, currency
dollarfish(n) ปลาจะละเม็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dollar(ดอล'ละ) n. ดอลลาร์

English-Thai: Nontri Dictionary
dollar(n) เงินดอลลาร์, เหรียญ, ธนบัตร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you donate five dollars to the cause? Maybe it'll make you feel better.ทำไมคุณไม่บริจาคเงินห้าดอลลาร์สาเหตุหรือไม่ บางทีมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น 12 Angry Men (1957)
My friend, for your three dollars a day, you have to listen to everything.เพื่อนของฉันสามเหรียญของคุณวันคุณต้องฟังทุกอย่าง 12 Angry Men (1957)
I spent hundreds of thousands of dollars on her, to make her a big star.ผมใช้เวลาหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ในของเธอจะทำให้เธอเป็นดาราใหญ่ The Godfather (1972)
That it's not all dollars and cents.ว่ามันไม่ดอลลาร์และเซนต์ The Godfather (1972)
I need a million dollars in cash.ฉันจำเป็นล้านดอลลาร์ในเงินสด The Godfather (1972)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
" If you put up 3-4,000 dollar investment, we can make 50,000 distributing. "" If you put up 3-4,000 dollar investment, we can make 50,000 distributing." The Godfather (1972)
You'll have to pay 50 of your American dollars a week, เธอจ่ายแค่ 50 เหรียญ อเมริกัน ดอลล่าห์ ต่อสัปดาห์ Suspiria (1977)
She's special. She also gave me a dollar for a tip.เธอเป็น พิเศษ เธอ ยังให้ฉัน ดอลลาร์ สำหรับเคล็ดลับ I Spit on Your Grave (1978)
Twenty-three dollars and seven cents.ยี่สิบ-สามดอลลาร์และเจ็ดเซ็นทส The Blues Brothers (1980)
I don't think you guys are gonna gross dollar one.ผมไม่คิดว่าพวกคุณจะได้เงิน The Blues Brothers (1980)
Okay. And that's a dollar change.โอแคย และนั้นเป็นเงินทอน$1 The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dollar10000 dollars was paid to him.
dollar5 dollars and 65 cents an hour.
dollar5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
dollarAbout one hundred and fifty dollars altogether.
dollarAbout one hundred dollars.
dollarAdmission to the museum is thirty dollars.
dollarA dollar does not go very far these days.
dollarA dollar is equal to a hundred cents.
dollarAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
dollarAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
dollarA thousand dollars is a large sum.
dollarA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอลลาร์(clas) dollar, Example: การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 500, 000 ดอลลาร์, Thai Definition: ชื่อหน่วยเงินตราที่ใช้เรียกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลาร์[dønlā] (n) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)  FR: dollar [ m ] ; dollar américain [ m ]
ดอลลาร์ฮ่องกง[dønlā Hǿng Kong] (n, exp) EN: Hong Kong dollar ; HK$  FR: dollar de Hong Kong [ m ]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[dønlā Østrelīa] (n, exp) EN: Australian dollar  FR: dollar australien [ m ]
ดอลลาร์สหรัฐ[dønlā Saharat] (n, exp) EN: American dollar  FR: dollar américain [ m ]
ค่าเงินดอลลาร์[khā ngoen dønlā] (n, exp) EN: dollar rate  FR: cours du dollar [ m ]
ค่าเงินยูโร[khā ngoen yūrō] (n, exp) EN: cours du dollar [ m ]  FR: cours de l'euro [ m ]
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[laēk ngoen dønlā pen ngoen bāt] (v, exp) EN: change dollars for Thai baht  FR: changer des dollars en bahts
เงินดอลลาร์[ngoen dønlā] (n, exp) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)  FR: dollar [ m ] ; dollar américain [ m ]
นกตะขาบดง[nok takhāp dong] (n, exp) EN: Dollarbird  FR: Rolle oriental [ m ]
เหรียญ[rīen] (n) EN: dollar ; piaster  FR: dollar [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dollar
dollar
dollard
dollars
dollars
dollar's
dollar's
dollar's
dollars'
dollarhide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dollar
dollars

German-Thai: Longdo Dictionary
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dollar { m } | Dollars { pl }dollar | dollars [Add to Longdo]
Dollar { m }buck [ slang ] [Add to Longdo]
Dollar-Zeichen { n }dollar sign ($) [Add to Longdo]
Dollarvogel { m } [ ornith. ]Eastern Broad-billed Roller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドル[doru] (n) (1) (was 弗) dollar; (2) doll; (P) #1,670 [Add to Longdo]
米ドル[べいドル, bei doru] (n) (abbr) US dollar #5,569 [Add to Longdo]
換算[かんさん(P);かんざん, kansan (P); kanzan] (n, vs) conversion (e.g. yen to dollars); change; exchange; translation (numerical); (P) #9,132 [Add to Longdo]
バックス[bakkusu] (n) (1) backs; (2) VAX; (3) dollars (from bucks); (P) #10,998 [Add to Longdo]
アジアダラー[ajiadara-] (n) Asia dollar [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
オイルダラー[oirudara-] (n) oil dollar [Add to Longdo]
シェークダラー[shie-kudara-] (n) sheik dollar [Add to Longdo]
シンガポールドル[shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar [Add to Longdo]
ダラー[dara-] (n) { comp } dollar (symbol) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($) [Add to Longdo]
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dollar \dol"lar\, n. [D. daalder, LG. dahler, G. thaler, an
   abbreviation of Joachimsthaler, i. e., a piece of money first
   coined, about the year 1518, in the valley (G. thal) of St.
   Joachim, in Bohemia. See {Dale}.]
   1.
    (a) A silver coin of the United States containing 371.25
      grains of silver and 41.25 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 412.5 grains.
    (b) A gold coin of the United States containing 23.22
      grains of gold and 2.58 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 25.8 grains, nine-tenths
      fine. It is no longer coined.
      [1913 Webster]
 
   Note: Previous to 1837 the silver dollar had a larger amount
      of alloy, but only the same amount of silver as now,
      the total weight being 416 grains. The gold dollar as a
      distinct coin was first made in 1849. The eagles, half
      eagles, and quarter eagles coined before 1834 contained
      24.75 grains of gold and 2.25 grains of alloy for each
      dollar.
      [1913 Webster]
 
   2. A coin of the same general weight and value as the United
    States silver dollar, though differing slightly in
    different countries, formerly current in Mexico, Canada,
    parts of South America, also in Spain, and several other
    European countries.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. The value of a dollar; the unit of currency, differing in
    value in different countries, commonly employed in the
    United States and a number of other countries, including
    Australia, Canada, Hong Kong, parts of the Carribbean,
    Liberia, and several others.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Chop dollar}. See under 9th {Chop}.
 
   {Dollar fish} (Zool.), a fish of the United States coast
    ({Stromateus triacanthus}), having a flat, roundish form
    and a bright silvery luster; -- called also {butterfish},
    and {Lafayette}. See {Butterfish}.
 
   {Trade dollar}, a silver coin formerly made at the United
    States mint, intended for export, and not legal tender at
    home. It contained 378 grains of silver and 42 grains of
    alloy.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dollar
   n 1: the basic monetary unit in many countries; equal to 100
      cents
   2: a piece of paper money worth one dollar [syn: {dollar},
     {dollar bill}, {one dollar bill}, {buck}, {clam}]
   3: a United States coin worth one dollar; "the dollar coin has
     never been popular in the United States"
   4: a symbol of commercialism or greed; "he worships the almighty
     dollar"; "the dollar sign means little to him" [syn:
     {dollar}, {dollar mark}, {dollar sign}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 dollar /dɔlaʀ/ 
  dollar

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Dollar /dɔlr/ 
  buck; dollar

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dollar /dɔlɑr/
  dollar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top