ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomfit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomfit-, *discomfit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomfit(vt) ตีพ่าย, Syn. defeat, rout
discomfit(vt) ทำให้กระอักกระอ่วน, See also: อึกอัก, Syn. embarrass, disconcert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt., n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม, ความลำบากใจ, ความกระอักกระอวน, ความสับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfit(vt) ชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, รบกวน, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ, ความอึดอัดใจ, อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
เสียเชิง[sīachoēng] (v) EN: be outsmarted ; be discomfited

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomfit
discomfits
discomfited
discomfiting
discomfiture

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ,   /  ] discomfited; to get into a mess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n, vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfit \Dis*com"fit\, v. t. [imp. & p. p. {Discomfited}; p.
   pr. & vb. n. {Discomfiting}.] [OF. desconfit, p. p. of
   desconfire, F. d['e]confire; fr. L. dis- + conficere to make
   ready, prepare, bring about. See {Comfit}, {Fact}.]
   1. To scatter in fight; to put to rout; to defeat.
    [1913 Webster]
 
       And his proud foes discomfit in victorious field.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To break up and frustrate the plans of; to balk? to throw
    into perplexity and dejection; to disconcert.
    [1913 Webster]
 
       Well, go with me and be not so discomfited. --Shak.
 
   Syn: To defeat; overthrow; overpower; vanquish; conquer;
     baffle; frustrate; confound; discourage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfit \Dis*com"fit\, a.
   Discomfited; overthrown. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfit \Dis*com"fit\, n.
   Rout; overthrow; discomfiture.
   [1913 Webster]
 
      Such a discomfit as shall quite despoil him. --Milton.
   [1913 Webster] discomfited

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discomfit
   v 1: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
      {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top