ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discolor

D IH0 S K AH1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discolor-, *discolor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discolor(vt) ทำให้เปลี่ยนสี, See also: ทำให้สีซีด, ทำให้สีตก, Syn. decolorize, tarnish
discolor(vi) เปลี่ยนสี, See also: สีซีด, สีตก, Syn. stain, smear, fade
discolored(adj) ซึ่งเปลี่ยนสี, See also: ซึ่งทำให้สีตก
discoloration(n) สีตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด, ทำให้สีตก. vi. สีซีด, สีตก, เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
discoloration(n) การทำเปื้อน, การเปลี่ยนสี, การทำให้สีตก, การทำให้สีด่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discolorousมีสีต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]
Discolorationตาเปลี่ยนสี [การแพทย์]
Discoloration, Blueสีคล้ำกว่าปกติ [การแพทย์]
Discoloration, Bluishปากมดลูกมีสีคล้ำ, สีม่วงคล้ำ, สีคล้ำขึ้น [การแพทย์]
Discoloration, Gray-Blueผิวหนังบริเวณที่ถูกกับแสงแดดมีสีเทา-น้ำเงิน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำๆ ด่างๆ(adj) discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเปลือกไม้[nok pleūak māi] (n) EN: Brown-throated Treecreeper  FR: Grimpereau discolore [ m ] ; Grimpereau à gorge brune [ m ] ; Grimpereau varié [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCOLOR D IH0 S K AH1 L ER0
DISCOLORS D IH0 S K AH1 L ER0 Z
DISCOLORED D IH0 S K AH1 L ER0 D
DISCOLORATION D IH0 S K AH2 L ER0 EY1 SH AH0 N
DISCOLORATIONS D IH0 S K AH2 L ER0 EY1 SH AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
赤茶ける[あかちゃける, akachakeru] (v1, vi) to turn reddish-brown; to turn rufous; to become discolored; to become discoloured [Add to Longdo]
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured [Add to Longdo]
剥げる[はげる, hageru] (v1, vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1, vi) to fade; to discolour; to discolor [Add to Longdo]
変色[へんしょく, henshoku] (n, vs, adj-no) change of color; change of colour; fading; discoloration; discolouration [Add to Longdo]
褪せる[あせる, aseru] (v1, vi) to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
褪める[さめる, sameru] (v1, vi) to fade; to lose colour (color); to discolour (discolor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discolor \Dis*col"or\, v. t. [imp. & p. p. {Discolored}; p. pr.
   & vb. n. {Discoloring}.] [OE. descolouren, OF. descolorer, F.
   d['e]colorer, fr. L. dis- + cololare, coloratum, to color,
   color color. See {Color}.] [Written also {discolour}.]
   1. To alter the natural hue or color of; to change to a
    different color; to stain; to tinge; as, a drop of wine
    will discolor water; silver is discolored by sea water.
    [1913 Webster]
 
   2. To alter the true complexion or appearance of; to put a
    false hue upon.
    [1913 Webster]
 
       To discolor all your ideas.      --Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discolor
   v 1: lose color or turn colorless; "The painting discolored"
      [ant: {color}, {color in}, {colorise}, {colorize},
      {colour}, {colour in}, {colourise}, {colourize}]
   2: cause to lose or change color; "The detergent discolored my
     shirts"
   3: change color, often in an undesired manner; "The shirts
     discolored" [syn: {discolor}, {discolour}, {colour}, {color}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top