ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discolor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discolor-, *discolor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discolor(vt) ทำให้เปลี่ยนสี, See also: ทำให้สีซีด, ทำให้สีตก, Syn. decolorize, tarnish
discolor(vi) เปลี่ยนสี, See also: สีซีด, สีตก, Syn. stain, smear, fade
discolored(adj) ซึ่งเปลี่ยนสี, See also: ซึ่งทำให้สีตก
discoloration(n) สีตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด, ทำให้สีตก. vi. สีซีด, สีตก, เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
discoloration(n) การทำเปื้อน, การเปลี่ยนสี, การทำให้สีตก, การทำให้สีด่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discolorousมีสีต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]
Discolorationตาเปลี่ยนสี [การแพทย์]
Discoloration, Blueสีคล้ำกว่าปกติ [การแพทย์]
Discoloration, Bluishปากมดลูกมีสีคล้ำ, สีม่วงคล้ำ, สีคล้ำขึ้น [การแพทย์]
Discoloration, Gray-Blueผิวหนังบริเวณที่ถูกกับแสงแดดมีสีเทา-น้ำเงิน [การแพทย์]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Discolorv. t. [ imp. & p. p. Discolored p. pr. & vb. n. Discoloring. ] [ OE. descolouren, OF. descolorer, F. décolorer, fr. L. dis- + cololare, coloratum, to color, color color. See Color. ] [ Written also discolour. ] 1. To alter the natural hue or color of; to change to a different color; to stain; to tinge; as, a drop of wine will discolor water; silver is discolored by sea water. [ 1913 Webster ]

2. To alter the true complexion or appearance of; to put a false hue upon. [ 1913 Webster ]

To discolor all your ideas. Watts. [ 1913 Webster ]

Discoloratev. t. To discolor. [ R. ] Fuller. [ 1913 Webster ]

Discolorationn. [ Cf. F. decoloration. ] 1. The act of discoloring, or the state of being discolored; alteration of hue or appearance. Darwin. [ 1913 Webster ]

2. A discolored spot; a stain. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

discoloreda. 1. Altered in color; stained; spotted or streaked with foreign matter.
Syn. -- discoloured. [ 1913 Webster ]

2. Variegated; of divers colors. [ R. ] [ 1913 Webster ]

That ever wore discolored arms. Chapman. [ 1913 Webster ]

WordNet (3.0)
discolor(v) lose color or turn colorless, Ant. color
discolor(v) cause to lose or change color
discolor(v) change color, often in an undesired manner, Syn. colour, color, discolour
discoloration(n) the act of changing the natural color of something by making it duller or dingier or unnatural or faded, Syn. discolouration

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำๆ ด่างๆ(adj) discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเปลือกไม้[nok pleūak māi] (n) EN: Brown-throated Treecreeper  FR: Grimpereau discolore [ m ] ; Grimpereau à gorge brune [ m ] ; Grimpereau varié [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
discolor
discolors
discolored
discoloration
discolorations

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
赤茶ける[あかちゃける, akachakeru] (v1, vi) to turn reddish-brown; to turn rufous; to become discolored; to become discoloured [Add to Longdo]
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured [Add to Longdo]
剥げる[はげる, hageru] (v1, vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1, vi) to fade; to discolour; to discolor [Add to Longdo]
変色[へんしょく, henshoku] (n, vs, adj-no) change of color; change of colour; fading; discoloration; discolouration [Add to Longdo]
褪せる[あせる, aseru] (v1, vi) to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
褪める[さめる, sameru] (v1, vi) to fade; to lose colour (color); to discolour (discolor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discolor \Dis*col"or\, v. t. [imp. & p. p. {Discolored}; p. pr.
   & vb. n. {Discoloring}.] [OE. descolouren, OF. descolorer, F.
   d['e]colorer, fr. L. dis- + cololare, coloratum, to color,
   color color. See {Color}.] [Written also {discolour}.]
   1. To alter the natural hue or color of; to change to a
    different color; to stain; to tinge; as, a drop of wine
    will discolor water; silver is discolored by sea water.
    [1913 Webster]
 
   2. To alter the true complexion or appearance of; to put a
    false hue upon.
    [1913 Webster]
 
       To discolor all your ideas.      --Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discolor
   v 1: lose color or turn colorless; "The painting discolored"
      [ant: {color}, {color in}, {colorise}, {colorize},
      {colour}, {colour in}, {colourise}, {colourize}]
   2: cause to lose or change color; "The detergent discolored my
     shirts"
   3: change color, often in an undesired manner; "The shirts
     discolored" [syn: {discolor}, {discolour}, {colour}, {color}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top