ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despairs

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despairs-, *despairs*, despair
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
despairs
despair
despaired
despairing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despairs
despair
despaired
despairing
despairingly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair(n) สิ้นหวัง, See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง, Syn. hopelessness, prostation, pessimism, Ant. hopefulness, cheerfulness
despair(vi) สิ้นหวัง, See also: หมดหวัง, Syn. concede, quit, surrender, Ant. resist, oppose
despair of(phrv) หมดหวังในเรื่อง
despair of(phrv) รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง
despairing(adj) ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง, Syn. hopeless, pessimistic, Ant. hopeful, optimistic
despairingly(adv) อย่างหมดหวัง, See also: ด้วยความหมดหวัง
sink into despair(idm) ซึมเศร้า, See also: เศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง, ความหมดหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง, สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง, สิ้นหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
despair(n) การสิ้นหวัง, การหมดศรัทธา, ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง, หมดหวัง, สิ้นคิด, หมดศรัทธา, หมดอาลัยตายอยาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง, สิ้นหวัง, ความรู้สึกสิ้นหวัง, กลัวความตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despairDespair drove him to attempt suicide.
despairDespair was written on the mother's face.
despairDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
despairDon't give up your work in despair.
despairHe came home in despair.
despairHe despaired of establishing his office in Calcutta.
despairHe fluctuated between hope and despair.
despairHe gave up the attempt in despair.
despairHe is his teachers' despair.
despairHe is my despair.
despairHe lapsed into despair after that accident.
despairHe rallied from despair.
despairHe was in despair over health problems.
despairHe was in despair when he spent the last of his money.
despairHe was the agent of her despair.
despairHis failure in the examination drove him to despair.
despairHis life is despaired of.
despairI was often seized by despair.
despairJack resigned from his job in despair.
despairKozue has never given way to despair in her life.
despairLife is despair, that's what I think.
despairNever surrender yourself to despair.
despairShe began to despair of success.
despairShe gave up in despair.
despairShe was in an abyss of despair.
despairShe was in despair when her husband died.
despairThe leader gave up the plan in despair.
despairThe student gave himself up to despair.
despairThey despaired of their son.
despairThey experienced emotional pain and despair.
despairYou left me in despair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดกะจิตกะใจ(v) lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
ความสิ้นหวัง(n) hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1, 000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541
แพ้ภัยตัว(v) dig one's own grave, See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive, Syn. แพ้ภัยตัวเอง, Example: ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้, Thai Definition: เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง
สิ้นคิด(v) despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai Definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
สิ้นคิด(adj) desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai Definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ทอดอาลัย(v) despair, See also: be hopeless, Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง, Example: เขาทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไป, Thai Definition: ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งๆ ที่ยังมีใจผูกพันหรือมีความเสียดายอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
despair
despairs
despaired
despairing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despair
despairs
despaired
despairing
despairingly

WordNet (3.0)
despair(n) a state in which all hope is lost or absent, Syn. desperation
despair(n) the feeling that everything is wrong and nothing will turn out well, Ant. hope
despair(v) abandon hope; give up hope; lose heart, Ant. hope
despairingly(adv) with desperation, Syn. despondently

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Despair

v. i. [ imp. & p. p. Despaired p. pr. & vb. n. Despairing. ] [ OE. despeiren, dispeiren, OF. desperer, fr. L. desperare; de- + sperare to hope; akin to spes hope, and perh. to spatium space, E. space, speed; cf. OF. espeir hope, F. espoir. Cf. Prosper, Desperate. ] To be hopeless; to have no hope; to give up all hope or expectation; -- often with of. [ 1913 Webster ]

We despaired even of life. 2 Cor. i. 8. [ 1913 Webster ]

Never despair of God's blessings here. Wake.

Syn. -- See Despond. [ 1913 Webster ]

Despair

v. t. 1. To give up as beyond hope or expectation; to despair of. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

I would not despair the greatest design that could be attempted. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To cause to despair. [ Obs. ] Sir W. Williams. [ 1913 Webster ]

Despair

n. [ Cf. OF. despoir, fr. desperer. ] 1. Loss of hope; utter hopelessness; complete despondency. [ 1913 Webster ]

We in dark dreams are tossing to and fro,
Pine with regret, or sicken with despair. Keble. [ 1913 Webster ]

Before he [ Bunyan ] was ten, his sports were interrupted by fits of remorse and despair. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. That which is despaired of. “The mere despair of surgery he cures.” Shak.

Syn. -- Desperation; despondency; hopelessness. [ 1913 Webster ]

Despairer

n. One who despairs. [ 1913 Webster ]

Despairful

a. Hopeless. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Despairing

a. Feeling or expressing despair; hopeless. -- De*spair"ing*ly, adv. -- De*spair"ing*ness, n. [ 1913 Webster ]

Unyielding

See accommodating.
See aching.
See ailing.
See aiming.
See alarming.
See altering.
See appreciating.
See approving.
See aspiring.
See assisting.
See attempting.
See attending.
See bearing.
See befitting.
See beginning.
See believing.
See bleaching.
See bleeding.
See blemishing.
See blenching.
See blossoming.
See blushing.
See boding.
See branching.
See breathing.
See burning.
See calculating.
See ceasing.
See changing.
See charming.
See communicating.
See complaining.
See complying.
See conceiving.
See conducing.
See confessing.
See conniving.
See consenting.
See considering.
See conspiring.
See consulting.
See consuming.
See contending.
See contriving.
See conversing.
See convincing.
See dawning.
See decaying.
See delaying.
See depending.
See derogating.
See deserving.
See desiring.
See despairing.
See detesting.
See deviating.
See differencing.
See discerning.
See discording.
See discriminating.
See disobliging.
See dispensing.
See dissembling.
See dissolving.
See distinguishing.
See distracting.
See disturbing.
See doubting.
See dreading.
See drooping.
See ebbing.
See echoing.
See edifying.
See ending.
See enduring.
See engaging.
See enjoying.
See entering.
See enterprising.
See entertaining.
See envying.
See existing.
See fadging.
See fading.
See fainting.
See faltering.
See fearing.
See feigning.
See fighting.
See fitting.
See flagging.
See flattering.
See flinching.
See folding.
See forbearing.
See foreboding.
See foreseeing.
See forgiving.
See giving.
See grudging.
See harming.
See heeding.
See hesitating.
See hoping.
See hurting.
See importing.
See imposing.
See improving.
See interesting.
See intermitting.
See intoxicating.
See inviting.
See jarring.
See laboring.
See lingering.
See listening.
See loving.
See meddling.
See meriting.
See mistrusting.
See moving.
See murmuring.
See obliging.
See observing.
See offending.
See opening.
See pardoning.
See paying.
See perceiving.
See performing.
See perishing.
See pitying.
See pleasing.
See possessing.
See preaching.
See prepossessing.
See presuming.
See pretending.
See prevailing.
See prevaricating.
See profiting.
See promising.
See proving.
See quailing.
See questioning.
See reasoning.
See recalling.
See reclining.
See recurring.
See referring.
See reflecting.
See refunding.
See refusing.
See rejoicing.
See relaxing.
See relishing.
See remembering.
See repenting.
See repining.
See reproving.
See repulsing.
See resisting.
See resolving.
See resting.
See returning.
See rewarding.
See sanctifying.
See satisfying.
See searching.
See seeing.
See setting.
See shrinking.
See sinking.
See sleeping.
See slipping.
See slumbering.
See speaking.
See stinting.
See stirring.
See stooping.
See submitting.
See sufficing.
See suiting.
See surging.
See suspecting.
See sweating.
See swerving.
See sympathizing.
See tasting.
See thriving.
See tiring.
See toiling.
See trading.
See trembling.
See trespassing.
See trifling.
See vacillating.
See varying.
See walking.
See wandering.
See waning.
See wasting.
See wavering.
See weeping.
See winking.
See winning.
See withdrawing.
See withering.
See wondering.
See working.
See writing.
See yielding.
----- and the like. [ 1913 Webster ]

The above classes of words are unlimited in extent, and such compounds may be formed by any writer or speaker at will from almost all the adjectives or participles in the language, excepting those which have a recognized and usual negative correspondent with the prefix -in. No attempt will be made, therefore, to define them all in this Dictionary; many will be omitted from its Vocabulary which are negations of the simple word, and are readily explained by prefixing a not to the latter. Derivatives of these words in -ly and -ness will also, for the most part, be omitted for the same or similar reasons. [ 1913 Webster ]

There will be inserted as separate articles with definitions, the following: -- [ 1913 Webster ]

1. Those which have acquired an opposed or contrary, instead of a merely negative, meaning; as, unfriendly, ungraceful, unpalatable, unquiet, and the like; or else an intensive sense more than a prefixed not would express; as, unending, unparalleled, undisciplined, undoubted, unsafe, and the like. [ 1913 Webster ]

2. Those which have the value of independent words, inasmuch as the simple words are either not used at all, or are rarely, or at least much less frequently, used; as, unavoidable, unconscionable, undeniable, unspeakable, unprecedented, unruly, and the like; or inasmuch as they are used in a different sense from the usual meaning of the primitive, or especially in one of the significations of the latter; as, unaccountable, unalloyed, unbelieving, unpretending, unreserved, and the like; or inasmuch as they are so frequently and familiarly used that they are hardly felt to be of negative origin; as, uncertain, uneven, and the like. [ 1913 Webster ]

3. Those which are anomalous, provincial, or, for some other reason, not desirable to be used, and are so indicated; as, unpure for impure, unsatisfaction for dissatisfaction, unexpressible for inexpressible, and the like. [ 1913 Webster ]

II. Un- is prefixed to nouns to express the absence of, or the contrary of, that which the noun signifies; as, unbelief, unfaith, unhealth, unrest, untruth, and the like. [ 1913 Webster ]

☞ Compounds of this last class are given in full in their proper order in the Vocabulary. [ 1913 Webster ]

Variants: Unwriting, Unworking, Unwondering, Unwithering, Unwithdrawing, Unwinning, Unwinking, Unweeping, Unwavering, Unwasting, Unwaning, Unwandering, Unwalking, Unvarying, Unvacillating, Untrifling, Untrespassing, Untrembling, Untrading, Untoiling, Untiring, Unthriving, Untasting, Unsympathizing, Unswerving, Unsweating, Unsuspecting, Unsurging, Unsuiting, Unsufficing, Unsubmitting, Unstooping, Unstirring, Unstinting, Unspeaking, Unslumbering, Unslipping, Unsleeping, Unsinking, Unshrinking, Unsetting, Unseeing, Unsearching, Unsatisfying, Unsanctifying, Unrewarding, Unreturning, Unresting, Unresolving, Unresisting, Unrepulsing, Unreproving, Unrepining, Unrepenting, Unremembering, Unrelishing, Unrelaxing, Unrejoicing, Unrefusing, Unrefunding, Unreflecting, Unreferring, Unrecurring, Unreclining, Unrecalling, Unreasoning, Unquestioning, Unquailing, Unproving, Unpromising, Unprofiting, Unprevaricating, Unprevailing, Unpretending, Unpresuming, Unprepossessing, Unpreaching, Unpossessing, Unpleasing, Unpitying, Unperishing, Unperforming, Unperceiving, Unpaying, Unpardoning, Unopening, Unoffending, Unobserving, Unobliging, Unmurmuring, Unmoving, Unmistrusting, Unmeriting, Unmeddling, Unloving, Unlistening, Unlingering, Unlaboring, Unjarring, Uninviting, Unintoxicating, Unintermitting, Uninteresting, Unimproving, Unimposing, Unimporting, Unhurting, Unhoping, Unhesitating, Unheeding, Unharming, Ungrudging, Ungiving, Unforgiving, Unforeseeing, Unforeboding, Unforbearing, Unfolding, Unflinching, Unflattering, Unflagging, Unfitting, Unfighting, Unfeigning, Unfearing, Unfaltering, Unfainting, Unfading, Unfadging, Unexisting, Unenvying, Unentertaining, Unenterprising, Unentering, Unenjoying, Unengaging, Unenduring, Unending, Unedifying, Unechoing, Unebbing, Undrooping, Undreading, Undoubting, Undisturbing, Undistracting, Undistinguishing, Undissolving, Undissembling, Undispensing, Undisobliging, Undiscriminating, Undiscording, Undiscerning, Undifferencing, Undeviating, Undetesting, Undespairing, Undesiring, Undeserving, Underogating, Undepending, Undelaying, Undecaying, Undawning, Unconvincing, Unconversing, Uncontriving, Uncontending, Unconsuming, Unconsulting, Unconspiring, Unconsidering, Unconsenting, Unconniving, Unconfessing, Unconducing, Unconceiving, Uncomplying, Uncomplaining, Uncommunicating, Uncharming, Unchanging, Unceasing, Uncalculating, Unburning, Unbreathing, Unbranching, Unboding, Unblushing, Unblossoming, Unblenching, Unblemishing, Unbleeding, Unbleaching, Unbelieving, Unbeginning, Unbefitting, Unbearing, Unattending, Unattempting, Unassisting, Unaspiring, Unapproving, Unappreciating, Unaltering, Unalarming, Unaiming, Unailing, Unaching, Unaccommodating

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失望[shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ,  ] be disappointed; to lose hope; to despair #3,117 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] to despair #29,521 [Add to Longdo]
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ,   /  ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre) #32,387 [Add to Longdo]
自暴自弃[zì bào zì qì, ㄗˋ ㄅㄠˋ ㄗˋ ㄑㄧˋ,     /    ] to abandon oneself to despair; to give up and stop bothering #34,618 [Add to Longdo]
唉声叹气[āi shēng tàn qì, ㄞ ㄕㄥ ㄊㄢˋ ㄑㄧˋ,     /    ] heave deep sighs; sigh in despair #48,115 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] regretful; upset; despair; depressed #62,316 [Add to Longdo]
灰心丧气[huī xīn sàng qì, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ,     /    ] downhearted; downcast; in despair #65,047 [Add to Longdo]
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ㄨˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ,       /      ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die. #80,029 [Add to Longdo]
破罐破摔[pò guàn pò shuāi, ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢˋ ㄆㄛˋ ㄕㄨㄞ,    ] lit. to smash a cracked pot (成语 saw); crazy despair in the face of a blemish, defect, error or setback #90,405 [Add to Longdo]
仰屋[yǎng wū, ㄧㄤˇ ㄨ,  ] to lie looking at the ceiling (in despair) [Add to Longdo]
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄨ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ,     /    ] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits [Add to Longdo]
欲绝[yù jué, ㄩˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] despair; wild grief [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kummer { m }; Gram { m }; tiefe Trauer; Schmerz { m } | verzweiflungsvoller Kummer | von Schmerz zerrissengrief | grief and despair | riven by grief [Add to Longdo]
Verzweiflung { f } (an); Trostlosigkeit { f } | völlige Verzweiflungdespair (of) | black despair [Add to Longdo]
verzweifeln (an) | verzweifelnd | verzweifelt | verzweifelt | verzweifelteto despair (of) | despairing | despaired | despairs | despaired [Add to Longdo]
verzweifelt { adv }despairingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n, vs, adj-no) despair; hopelessness; (P) #8,036 [Add to Longdo]
失望[しつぼう, shitsubou] (n, vs) disappointment; despair; (P) #17,631 [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp, v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n, vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r, vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r, vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n, vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp, v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
自暴[じぼう, jibou] (n) despair; desperation; abandonment [Add to Longdo]
自暴自棄[じぼうじき, jiboujiki] (adj-na, n, adj-no) desperation; despair; self-abandonment [Add to Longdo]
失意[しつい, shitsui] (n, adj-no) disappointment; despair; adversity; (P) [Add to Longdo]
焼け腹;自棄腹;焼腹[やけばら, yakebara] (n, vs) desperation; despair [Add to Longdo]
焼っ腹;自棄っ腹;やけっ腹[やけっぱら, yakeppara] (n, vs) desperation; despair [Add to Longdo]
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit [Add to Longdo]
親に迄見放される[おやにまでみはなされる, oyanimademihanasareru] (exp, v1) to be the despair of one's parents [Add to Longdo]
儚む;果敢なむ;果敢無む[はかなむ, hakanamu] (v5m) to despair of; to see the vanity of [Add to Longdo]
惘惘;惘々[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (adv-to) flat; listless (through despair) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top