ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despaired

D IH0 S P EH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despaired-, *despaired*, despair, despaire
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)
For days, we've despaired about the fate of the people who are trapped in the North.หลายวันที่เราสิ้นหวังกับชะตากรรมของผู้คน ...ที่ติดอยู่ทางตอนเหนือ The Day After Tomorrow (2004)
Holy apostle, Saint Jude, faithful servant and friend of Jesus, the patron of hopeless cases and things almost despaired of, pray for me, who am so miserable.Holy apostle, Saint Jude, \faithful servant and friend of Jesus, \the patron of hopeless cases and things almost despaired of, I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Make use, I implore thee, of the particular privilege that is accorded to thee, to bring visible and speedy help where help was almost despaired of.Make use, I implore thee, \of the particular privilege that is accorded to thee, \to bring visible and speedy help where help was almost\despaired of. I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
The man who comes, they call "The Butcher." He's the despaired one.คนที่เข้ามาที่พวกเขาเรียกว่า "เนื้อ". เขาหมดหวังหนึ่ง American Sniper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despairedHe despaired of establishing his office in Calcutta.
despairedHis life is despaired of.
despairedThey despaired of their son.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESPAIRED D IH0 S P EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despaired (v) dˈɪspˈɛəʳd (d i1 s p e@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. i. [imp. & p. p. {Despaired}; p. pr. &
   vb. n. {Despairing}.] [OE. despeiren, dispeiren, OF.
   desperer, fr. L. desperare; de- + sperare to hope; akin to
   spes hope, and perh. to spatium space, E. space, speed; cf.
   OF. espeir hope, F. espoir. Cf. {Prosper}, {Desperate}.]
   To be hopeless; to have no hope; to give up all hope or
   expectation; -- often with of.
   [1913 Webster]
 
      We despaired even of life.        --2 Cor. i. 8.
   [1913 Webster]
 
      Never despair of God's blessings here.  --Wake.
 
   Syn: See {Despond}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top