ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denominate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denominate-, *denominate*
Possible hiragana form: でのみなて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denominate(vt) ตั้งชื่อให้, See also: ให้ชื่อ, Syn. designate, title, dub

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denominate(ดินอม'มิเนท) vt. ตั้งชื่อ, ให้นาม, กำหนด

English-Thai: Nontri Dictionary
denominate(vt) ขนานนาม, ตั้งชื่อ, กำหนด, ได้ชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denominate numberจำนวนมีหน่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denominate Numberดีโนมิเนทนัมเบอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
denominate(vi) กำหนดในรูปหน่วยค่าเงิน เช่น บาทต่อลิตร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In easy to handle denominational nuggets.ในง่ายต่อการจัดการนักเก็ตนิกาย ไม่มีเครื่องหมาย Help! (1965)
How would you Iike to join the Denominators?มาเข้ากลุ่มดีนอมิเนเตอร์มั้ย Never Been Kissed (1999)
They only allow non-denominational literature in the lobby.เค้าอนุญาติเฉพาะพวกที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่จะเข้าไปได้เท่านั้น Latter Days (2003)
By the word religion I've seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the will of God.ในความเชื่อต่างๆที่ข้าเห็น ความบ้าของพวกคลั่งศาสนา... Kingdom of Heaven (2005)
From different denominations?จากที่ต่าง ๆน่ะเหรอ Faith Like Potatoes (2006)
$4.5 million in unmarked bills, preferably small denominations.4.5ล้านไม่มีตำหนิที่เงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเงินน้อยๆอย่างนี้ Chuck Versus the Break-Up (2008)
...eight sixty-fourths. Who can tell me what the common denominator is?..แปด หกสิบสี่ ใครบอกได้ว่า ห.ร.น คืออะไร? Doubt (2008)
What's the common denominator here?หลายอาชีพที่เขาแปลงโฉมเป็นนี่มันช่างธรรมดามากเลย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Preachers of many religious denominations have taken their message of the end to the strwets all over the U.S.นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ สิ้นสุดของโลก ไปพูดต่อทุกแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ 2012 (2009)
So the hotel's The only common denominator.ไม่ใช่คนที่อยู่ในรายชื่อแขกที่เข้าพัก Conflicted (2009)
We haven't been able to find any other common denominators.แล้วเราก็ยังไม่พบจุดร่วมอย่างอื่นด้วย Roadkill (2009)
Then you print whatever denomination you want.แล้วนายก็พิมพ์เท่าที่นายต้องการ Hostile Takeover (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งชื่อ[tang cheū] (v, exp) EN: name ; call ; assume a name ; choose a name ; denominate  FR: nommer ; appeler
ตัวส่วน[tūasuan = tūasūan] (n) EN: denominator  FR: dénominateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
denominate
denominated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denominate
denominated
denominates

WordNet (3.0)
designate(v) assign a name or title to, Syn. denominate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Denominate

v. t. [ imp. & p. p. Denominated p. pr. & vb. n. Denominating ] [ L. denominatus, p. p. of denominare to name; de- + nominare to call by name. See Nominate. ] To give a name to; to characterize by an epithet; to entitle; to name; to designate. [ 1913 Webster ]

Passions commonly denominating selfish. Hume. [ 1913 Webster ]

Denominate

a. [ L. denominatus, p. p. ] Having a specific name or denomination; specified in the concrete as opposed to abstract; thus, 7 feet is a denominate quantity, while 7 is mere abstract quantity or number. See Compound number, under Compound. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サムライ債[サムライさい, samurai sai] (n) samurai loan; yen-denominated loan [Add to Longdo]
ユーロ建て[ユーロだて, yu-ro date] (n) denominated in euros [Add to Longdo]
ルーブル建て[ルーブルだて, ru-buru date] (exp) denominated in Russian roubles [Add to Longdo]
円貨建;円貨建て[えんかだて, enkadate] (adj-f) yen-denominated (e.g. bond) [Add to Longdo]
円建て[えんだて, endate] (n) denominated in yen; yen-denominated; yen base; (P) [Add to Longdo]
円建て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond [Add to Longdo]
自国通貨建て[じこくつうかだて, jikokutsuukadate] (n) home currency rate; denominated in local currency [Add to Longdo]
人民元建て[じんみんげんだて, jinmingendate] (exp) denominated in Chinese Yuan; denominated in renminbi [Add to Longdo]
米貨建て[べいかだて, beikadate] (exp) denominated in American currency [Add to Longdo]
名数[めいすう, meisuu] (n) (1) number of people; (2) denominate number; (3) (See 三筆, 四天王) the number at the start of phrases referring to well known 'somethings', equiv. to 'seven' in "the seven wonders of the world" [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top