ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demean

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demean-, *demean*
Possible hiragana form: でめあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demean(vt) ลดคุณค่า, See also: ลดความนับถือ, Syn. cheapen, debase, humiliate, Ant. elevate, raise
demeanor(n) พฤติกรรม, See also: อากัปกิริยา, การวางตัว, Syn. behavior, deportment manner
demeanour(n) กรรม, See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา, Syn. behavior, deportment manner
demean oneself(phrv) ทำให้ด้อยค่าลง (ทางสังคมหรือทางจิตใจ), Syn. descend to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ, ทำให้เลวลง, กระทำตัว, ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ, ท่าทาง, การวางตัว, สีหน้า, หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ, ท่าทาง, การวางตัว, สีหน้า, หน้าตา
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

English-Thai: Nontri Dictionary
demean(vt) ลดเกียรติ, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ, การวางตัว, ท่าทาง, การกระทำ, การปฏิบัติตัว
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว, ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว, ความผิดทางอาญา, ผู้กระทำผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I have to demean myself with Ralph just to get closure with you.เลยต้องมีอะไรกับราล์ฟยังงี้ เพื่อตัดสัมพันธ์กับคุณ Heat (1995)
A man or woman that enters into union with Almighty God in the sanctity of marriage, should not demean theyselves by bending to another's will.ผู้ชายหรือผู้หญิง\สิ่งนั้นเข้าไปเข้าไปในสหภาพกับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า ในความเคารพสักการะจากฝูงชนของการแต่งงาน ไม่ควร demean theyselves\โดยการงอเพื่อ อื่นๆจะ. Black Snake Moan (2006)
And Santana's trying to demean us to get inside of our heads so that we remain losers.และซานทาน่าพยายามจิกกัดเรา เพื่อฝังในหัวเราว่า พวกเรายังเป็นพวกขี้แพ้ Mash Off (2011)
Either they led secret lives or someone wanted to symbolically demean or embarrass them.พวกเขามีความลับในชีวิต หรือไม่ก็มีบางคนต้องการ ทำให้พวกเขาเสื่อมเสียหรือให้ได้อาย Restoration (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMEAN
DEMEANS
DEMEANED
DEMEANOR
DEMEANING
DEMEANORS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demean
demeans
demeaned
demeaning
demeanour

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp, v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
挙措進退[きょそしんたい, kyososhintai] (n) behavior; bearing; demeanor [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements [Add to Longdo]
措止[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour [Add to Longdo]
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demean \De*mean"\, v. t. [imp. & p. p. {Demeaned}; p. pr. & vb.
   n. {Demeaning}.] [OF. demener to conduct, guide, manage, F.
   se d['e]mener to struggle; pref. d['e]- (L. de) + mener to
   lead, drive, carry on, conduct, fr. L. minare to drive
   animals by threatening cries, fr. minari to threaten. See
   {Menace}.]
   1. To manage; to conduct; to treat.
    [1913 Webster]
 
       [Our] clergy have with violence demeaned the matter.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To conduct; to behave; to comport; -- followed by the
    reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       They have demeaned themselves
       Like men born to renown by life or death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They answered . . . that they should demean
       themselves according to their instructions.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. To debase; to lower; to degrade; -- followed by the
    reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       Her son would demean himself by a marriage with an
       artist's daughter.          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: This sense is probably due to a false etymology which
      regarded the word as connected with the adjective mean.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demean \De*mean"\, n. [OF. demene. See {Demean}, v. t.]
   1. Management; treatment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Vile demean and usage bad.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior; conduct; bearing; demeanor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With grave demean and solemn vanity. --West.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demean \De*mean"\, n. [See {Demesne}.]
   1. Demesne. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Resources; means. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You know
       How narrow our demeans are.      --Massinger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demean
   v 1: reduce in worth or character, usually verbally; "She tends
      to put down younger women colleagues"; "His critics took
      him down after the lecture" [syn: {take down}, {degrade},
      {disgrace}, {demean}, {put down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top