ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decapitation

D IH0 K AE2 P IH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decapitation-, *decapitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decapitation(n) การตัดศีรษะ, See also: กระบวนการตัดคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decapitationการประหารชีวิตโดยตัดหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitation; decollation; detruncationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง, การตัดคอเด็ก, การตัดคอ, การตัดคอทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, um, decapitations aren't my idea of a good time, I guess.ฉันแค่คิดว่า.. การตัดหัวมันไม่สนุก, ก็แค่นั้น Bloodlust (2006)
Decapitation might work, so we got a guillotine on order, just in case.การตัดคอจะฆ่ามันได้ ดังนั้นเราเลยมีกิโยติน เผื่อเอาไว้นะ Never Let Me Go (2009)
You know, contrary to popular belief, decapitation is not that easy.คุณก็รู้ ความขัดแย้งกับความเชื่อ ที่ได้รับความสนใจ การตัดหัวไม่ใช่จะง่ายอย่างนั้น Rite of Passage (2010)
You don't often hear popular and decapitation in the same sentence.อืม คุณคงได้ยินไม่บ่อยเกี่ยวกับ ความนิยมและการตัดหัว ในบางความหมาย Rite of Passage (2010)
It's probably why the decapitations started, as a countermeasure.มันอาจเป็นเหตุผลว่า การตัดหัวได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นมาตรการตอบโต้ Rite of Passage (2010)
Well, I guess decapitation works.ฉันว่า วิธีตัดหัวได้ผลว่ะ Unforgiven (2011)
Because, Sam, Kevin's in the wind, okay, you're sulking around like a eunuch in a whorehouse, and I can't help but ask myself, when is decapitation not my thing?เพราะ, แซม... เควินเงียบหายไปกับสายลม, โอเค้ นายโกรธเหมือนขันทีในซ่องเลย Southern Comfort (2012)
Sadly, no, because as of two hours ago, the decapitation menu in Bronson Springs has expanded to include both cold and hot selections.น่าเศร้าที่ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน เมนูการตัดหัวในบรอนสันสปริงส์ ดูจะเป็นที่นิยมขึ้น ไม่ว่าจะให้เสิร์ฟแบบเย็นหรือร้อน Pay It Forward (2013)
He even mirrors the decapitation of the insect by forcing them to eat pieces of a human head, only it's not a male human head, it's a female human head.เขายังเลียนแบบเรื่องที่ตั๊กแตน กัดศีรษะออก ด้วยการบังคับให้พวกเธอกินชิ้นส่วนศีรษะมนุษย์ เพียงแต่นี่ไม่ใช่ศีรษะผู้ชาย มันเป็นศีรษะผู้หญิง The Inspiration (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decapitationWell, it's time for your decapitation. Don't you have any last words to say?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECAPITATION D IH0 K AE2 P IH0 T EY1 SH AH0 N
DECAPITATIONS D IH0 K AE2 P IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decapitation (n) dˈɪkˌæpɪtˈɛɪʃən (d i1 k a2 p i t ei1 sh @ n)
decapitations (n) dˈɪkˌæpɪtˈɛɪʃənz (d i1 k a2 p i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
[ざん, zan] (n) (obsc) beheading; decapitation #8,841 [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
斬罪[ざんざい, zanzai] (n) (execution by) decapitation [Add to Longdo]
斬首[ざんしゅ, zanshu] (n, vs) decapitated head; decapitation [Add to Longdo]
斬首刑[ざんしゅけい, zanshukei] (n) decapitation [Add to Longdo]
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation [Add to Longdo]
打ち首[うちくび, uchikubi] (n) decapitation; beheading [Add to Longdo]
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period [Add to Longdo]
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decapitation \De*cap`i*ta"tion\, n. [LL. decapitatio: cf. F.
   d['e]capitation.]
   The act of beheading; beheading.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decapitation
   n 1: execution by cutting off the victim's head [syn:
      {decapitation}, {beheading}]
   2: killing by cutting off the head [syn: {decapitation},
     {beheading}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top