ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constru

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constru-, *constru*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe(vi) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe(vt) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construct(vt) ผูกเรื่อง, See also: ผูกประโยค, สร้างประโยค
construct(vt) สร้าง, See also: ก่อ, Syn. build, make
constructor(n) ผู้สร้าง
construe as(phrv) ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
construct of(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย, Syn. construct out of
construction(n) การก่อสร้าง, See also: การปลูกสร้าง, Syn. building
construction(n) การคิดค้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construct(คันสทรัคทฺ') { constructed, constructing, constructs } vt. สร้าง, ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง, ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor, constructer n. constructible adj., Syn. build, Ant. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, การผูกประโยคหรือคำ, คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation, Ant. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล, ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการก่อสร้าง, เกี่ยวกับการตีความ, เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') { construed, construing, construes } v., n. (การ) อธิบาย, ชี้แจง, ตีความอนุมาน, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด, แปลผิด
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่, ก่อสร้างใหม่, ประกอบใหม่, ประกอบเรื่องจากข้อมูล, ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel

English-Thai: Nontri Dictionary
construct(vt) สร้าง, ตั้ง, ทำ, ก่อ, ก่อสร้าง, ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง, การก่อ, การตั้ง, การทำ, สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง, เกี่ยวกับการทำ, เกี่ยวกับการก่อสร้าง
construe(n) การตีความ, การวิเคราะห์ประโยค, การอนุมาน, การอธิบาย
construe(vt) แปลความ, บรรยาย, อธิบาย, ขยายความ, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, วินิจฉัยผิด
reconstruct(vt) ประกอบใหม่, สร้างใหม่, ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่, การสร้างใหม่, การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction๑. การสร้าง๒. บทสร้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive contractสัญญาที่เกิดขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive deliveryการส่งมอบโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive dilemmaทวิบถสร้างเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์, Example: ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการประกอบ [TU Subject Heading]
Constructionงานก่อสร้าง, Example: การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionการก่อสร้าง [การแพทย์]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
construction drawingconstruction drawing, แบบก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
construal(n) การตีความ, การแปลความหมาย
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
constructivisimconstruction of social reality

WordNet (3.0)
construal(n) an interpretation of the meaning of something; the act of construing
construct(v) make by combining materials and parts, Syn. build, make
construct(v) draw with suitable instruments and under specified conditions
construct(v) create by linking linguistic units
construct(v) create by organizing and linking ideas, arguments, or concepts
construction(n) the act of constructing something, Syn. building
construction(n) a group of words that form a constituent of a sentence and are considered as a single unit, Syn. expression, grammatical construction, Ant. misconstruction
construction(n) the creation of a construct; the process of combining ideas into a congruous object of thought, Syn. mental synthesis
construction(n) drawing a figure satisfying certain conditions as part of solving a problem or proving a theorem
construction(n) an interpretation of a text or action, Syn. twist

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Construct

v. t. [ imp. & p. p. Constructed; p. pr. & vb. n. Constructing. ] [ L. constructus, p. p. of construere to bring together, to construct; con- + struere to pile up, set in order. See Structure, and cf. Construe. ] 1. To put together the constituent parts of (something) in their proper place and order; to build; to form; to make; as, to construct an edifice. [ 1913 Webster ]

2. To devise; to invent; to set in order; to arrange; as, to construct a theory of ethics.

Syn. -- To build; erect; form; compile; make; fabricate; originate; invent. [ 1913 Webster ]

Construct

a. Formed by, or relating to, construction, interpretation, or inference. [ 1913 Webster ]


Construct form or
Construct state
(Heb. Gram.), that of a noun used before another which has the genitive relation to it.
[ 1913 Webster ]

Constructer

n. One who, or that which, constructs or frames. [ 1913 Webster ]

Construction

n. [ L. constructio: cf. F. construction. ] 1. The process or art of constructing; the act of building; erection; the act of devising and forming; fabrication; composition. [ 1913 Webster ]

2. The form or manner of building or putting together the parts of anything; structure; arrangement. [ 1913 Webster ]

An astrolabe of peculiar construction. Whewell. [ 1913 Webster ]

3. (Gram.) The arrangement and connection of words in a sentence; syntactical arrangement. [ 1913 Webster ]

Some particles . . . in certain constructions have the sense of a whole sentence contained in them. Locke. [ 1913 Webster ]

4. The method of construing, interpreting, or explaining a declaration or fact; an attributed sense or meaning; understanding; explanation; interpretation; sense. [ 1913 Webster ]

Any person . . . might, by the sort of construction that would be put on this act, become liable to the penalties of treason. Hallam. [ 1913 Webster ]

Strictly, the term [ construction ] signifies determining the meaning and proper effect of language by a consideration of the subject matter and attendant circumstances in connection with the words employed. Abbott. [ 1913 Webster ]

Interpretation properly precedes construction, but it does not go beyond the written text. Parsons. [ 1913 Webster ]


Construction of an equation (Math.), the drawing of such lines and figures as will represent geometrically the quantities in the equation, and their relations to each other. --
Construction train (Railroad), a train for transporting men and materials for construction or repairs.
[ 1913 Webster ]

Constructional

a. Pertaining to, or deduced from, construction or interpretation. [ 1913 Webster ]

Constructionist

n. One who puts a certain construction upon some writing or instrument, as the Constitutions of the United States; as, a strict constructionist; a broad constructionist. [ 1913 Webster ]

Constructive

a. [ Cf. F. constructif. ] 1. Having ability to construct or form; employed in construction; as, to exhibit constructive power. [ 1913 Webster ]

The constructive fingers of Watts. Emerson. [ 1913 Webster ]

2. Derived from, or depending on, construction, inference, or interpretation; not directly expressed, but inferred. [ 1913 Webster ]

3. helpful; promoting improvement; intended to help; as, constructive criticism; constructive suggestions. Contrasted with destructive. [ PJC ]


Constructive crimes (Law), acts having effects analogous to those of some statutory or common law crimes; as, constructive treason. Constructive crimes are no longer recognized by the courts. --
Constructive notice, notice imputed by construction of law. --
Constructive trust, a trust which may be assumed to exist, though no actual mention of it be made.
[ 1913 Webster ]

Constructively

adv. In a constructive manner; by construction or inference. [ 1913 Webster ]

A neutral must have notice of a blockade, either actually by a formal information, or constructively by notice to his government. Kent. [ 1913 Webster ]

constructive-metabolic

adj. prenom. causing buildup of body tissues or tissue components. [ Narrower terms: anabolic (vs. catabolic) ]
Syn. -- energy-storing(prenominal). [ WordNet 1.5 ]

Constructiveness

n. 1. Tendency or ability to form or construct. [ 1913 Webster ]

2. (Phren.) The faculty which enables one to construct, as in mechanical, artistic, or literary matters. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about what's happened tonight could be construed as good?What about what's happened tonight could be construed as good? I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm not sure what we did could be construed as a crime, even if it were proven we were responsible.ผมก็ไม่แน่ใจนัก ในสิ่งที่เราได้ทำไป ถือว่าเป็นอาชญกรรมหรือไม่ จนกว่าจะมีการพิสูจน์แล้ว ว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ A561984 (2009)
Could be construed as an offensive weapon.มันอาจจะถูกใช้ เป็นอาวุธร้ายแรงก็ได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Some of the things you say, well, they may be construed as inflammatory.บางอย่างที่คุณพูด มันอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นความโกรธได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
construA building under construction.
construA constructive suggestion.
construAfter reading his books I feel I can construct a house.
construAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
construA lot of construction is going on these days.
construA new road is under construction.
construA new school building is under construction.
construAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
construA railroad was constructed in this town.
construEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
construHave constructive ideas.
construI have pretty much forgotten the emphatic constructions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุก่อสร้าง(n) construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai Definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง(n) construction site
สร้าง(v) build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สิ่งก่อสร้าง(n) construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
เข้ารูป(v) form, See also: construct, take shape, Example: คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่, Thai Definition: ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ค่าก่อสร้าง(n) construction cost, Example: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
โครง(n) structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count Unit: โครง, Thai Definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงสร้าง(n) structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count Unit: โครงสร้าง, Thai Definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
งานก่อสร้าง(n) construction, See also: building, Syn. การก่อสร้าง, Example: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[bai anuyāt køsāng] (n, exp) FR: permis de construire [ m ] ; permis de construction [ m ] ; permis de bâtir [ m ]
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [ f ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
การก่อสร้าง[kān køsāng] (n) EN: construction ; construction work  FR: construction [ f ]
การก่อสร้างบ้าน[kān køsāng bān] (n, exp) FR: home construction
การสร้าง[kān sāng] (n) FR: construction [ f ] ; édification [ f ]
การสร้างรัง[kān sāng rang] (n, exp) FR: construction d'un nid [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
construe
construct
construct
construed
constructs
constructs
constructed
constructed
constructor
constructing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construe
construct
construed
construes
constructs
construing
constructed
constructor
constructing
construction

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施工[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ,  ] construction #1,943 [Add to Longdo]
建造[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ,  ] construct; build #3,940 [Add to Longdo]
工地[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ,  ] construction site #4,737 [Add to Longdo]
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] construction cost #11,677 [Add to Longdo]
建设性[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] constructive; constructiveness #14,601 [Add to Longdo]
建构正义理论[jiàn gòu zhèng yì lǐ lùn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ ㄓㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ,       /      ] constructivist theory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
建築[けんちく, kenchiku] (n, vs) construction; architecture (of buildings); (P) #667 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] (n, vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) #715 [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) #753 [Add to Longdo]
建設[けんせつ, kensetsu] (n, vs) construction; establishment; (P) #782 [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] (n) structure; construction; (P) #851 [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
言語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
言語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]
構造構文[こうぞうこうぶん, kouzoukoubun] construct [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
実行構文[じっこうこうぶん, jikkoukoubun] executable construct [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top