หรือคุณหมายถึง comfortleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfortless

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortless-, *comfortless*, comfortles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortless[ADJ] ที่ไม่สะดวกสบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortless    (j) kˈʌmfətləs (k uh1 m f @ t l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortless \Com"fort*less\, a.
   Without comfort or comforts; in want or distress; cheerless.
   [1913 Webster]
 
      Comfortless through tyranny or might.  --Spenser.
 
   Syn: Forlorn; desolate; cheerless; inconsolable;
     disconsolate; wretched; miserable. --
     {Com"fort*less*ly}, adv. -- {Com"fort*less*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        When all is coldly, comfortlessly costly.
                          --Milton.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfortless
   adj 1: without comfort; "a comfortless room"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top