ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clearance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearance-, *clearance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, Syn. removal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearance(n) การทำให้หมดไป, See also: การเอาออกไป, Syn. removal, withdrawal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด, การกวาดล้าง, ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง, การขายรุสต๊อก, การผ่านการตรวจของศุลกากร, การอนุมัติ, บัตรอนุญาต, การแลกเปลี่ยนเอกสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
clearance(n) การทำให้กระจ่าง, การปัดกวาด, การกวาดล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceการชำระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่าน (สินค้าหรือบุคคล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่านทางศุลกากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะห่าง๒. คำอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceระยะห่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance volumeช่องห่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance, creatinineการชำระครีแอทินิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearance, politicalการได้รับความเห็นชอบจากผู้นำทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearance, slumการขจัดชุมชนแออัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Clearanceเคลียรันซ, การขจัด, การขับถ่าย, การขจัด, การชำระ [การแพทย์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Clearance Rateอัตราการชำระ [การแพทย์]
Clearance, Non-Renalการที่ยาถูกกำจัดออกไปนอกไต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clearance formality(n) พิธีการออกของจากศุลกากร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ask the Colonel for clearance to fire!ถามท่านผู้พันสำหรับ การจัดการกับไฟนั่น Akira (1988)
Cancel Angelo's clearance at VSI.ระงับรหัสผ่านของแอนเจโลซะ The Lawnmower Man (1992)
I've got to get clearance first. It's out of my hands.ผมต้องได้รับอนุญาตครั้งแรก มันออกมาจากมือของฉัน In the Name of the Father (1993)
- Requesting clearance to land.- หวัดดี เพื่อนยาก - เคลียร์พื้นที่ลงจอดหน่อย James and the Giant Peach (1996)
He just received his yankee white clearance and was major Kerry's backup. The major has the flu.แต่เอาเลย เชิญเลย เสียเวลาตรวจโน่น ตรวจนี่ซ้ำเหมือนหมอดัคกี้อะไร ของคุณ Yankee White (2003)
Three metres clearance portside.ด้านซ้ายห่าง 3 เมตร The Chronicles of Riddick (2004)
His Treadstone files are bloated with code keys and case files that he had no clearance for.ไฟล์ข้อมูลเทรดสโตนของเขาเต็มไปด้วย ไฟล์รหัสต่างๆ และไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไป The Bourne Supremacy (2004)
Perhaps it would be my be interest to abstain until receiving clearance from higher up.บางทีมันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ Be My งดจนกว่าจะได้รับ กวาดล้างจากการสูงขึ้น Cubeº: Cube Zero (2004)
We have clearance for takeoff.เราพร้อมจะออกบินแล้ว. Transporter 2 (2005)
And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin.มันระบาดไปทั่วทุกห้างสรรพสินค้า แล้วก็ตกยุค ถูกกองสุมในแผนกเสื้อราคาถูก ที่เธอคงจะคุ้ยขึ้นได้ มาตอนที่เขาเอามาโละขาย The Devil Wears Prada (2006)
I just got to get clearance before I can release the car.ผมต้องตรวจสอบก่อนที่จะให้รถได้ Scan (2006)
You can't access my file to know about Argentina unless you have a G6 clearance or higher.คุณเข้าดูข้อมูลอาร์เจนติน่าของฉันไม่ได้... นอกจากจะได้รับการอนุมัติ ระดับจี 6 ขึ้นไป Chuck Versus the Wookiee (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกร่อง[baiboēkrǿng] (n) EN: port clearance permit
การทำพิธีการทางศุลกากร[kān tham phithīkān thāng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs clearance
การตรวจตราภาษีศุลกากร[kān trūattrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs clearance
ขายของรุสต๊อก[khāikhøng ru satǿk] (n, exp) EN: clearance sale   FR: vente jusqu'à épuisement du stock [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clearance
clearances

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearance
clearances

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausverkauf { m }; Schlussverkauf { m } | Ausverkäufe { pl }; Schlussverkäufe { pl }clearance sale | clearance sales [Add to Longdo]
Durchgangsloch { n } | Durchgangslöcher { pl }clearance hole; through hole | clearance holes; through holes [Add to Longdo]
Freiwinkel { m }clearance angle [Add to Longdo]
Klärung { f } | Klärungen { pl }clearance | clearances [Add to Longdo]
Landeerlaubnis { f }clearance to land [Add to Longdo]
Luftstrecke { f }clearance in air; air path [Add to Longdo]
Spielpassung { f }clearance fit; loose fit [Add to Longdo]
Starterlaubnis { f }; Startfreigabe { f } | Starterlaubnisse { pl }clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Totalausverkauf { m }; Räumungsverkauf { m }clearance sale [Add to Longdo]
Verzollungspapiere { pl }clearance certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出港[しゅっこう, shukkou] (n, vs) (See 入港) departure; clearance (of a ship); (P) #11,574 [Add to Longdo]
クリアランス[kuriaransu] (n) clearance [Add to Longdo]
クリアランスセール[kuriaransuse-ru] (n) clearance sale [Add to Longdo]
クレアチニンクリアランス[kureachininkuriaransu] (n) creatinine clearance; (P) [Add to Longdo]
タペクリ[tapekuri] (n) (abbr) tappet clearance [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]
警察証明書[けいさつしょうめいしょ, keisatsushoumeisho] (n) police certification; police clearance [Add to Longdo]
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder) [Add to Longdo]
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale [Add to Longdo]
見切り品[みきりひん, mikirihin] (n) bargain or clearance goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearance \Clear"ance\ (kl[=e]r"ans), n.
   1. The act of clearing; as, to make a thorough clearance.
    [1913 Webster]
 
   2. A certificate that a ship or vessel has been cleared at
    the customhouse; permission to sail.
    [1913 Webster]
 
       Every ship was subject to seizure for want of
       stamped clearances.          --Durke
    [1913 Webster]
 
   3. Clear or net profit. --Trollope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The distance by which one object clears another,
    as the distance between the piston and cylinder head at
    the end of a stroke in a steam engine, or the least
    distance between the point of a cogwheel tooth and the
    bottom of a space between teeth of a wheel with which it
    engages.
    [1913 Webster]
 
   {Clearance space} (Steam engine), the space inclosed in one
    end of the cylinder, between the valve or valves and the
    piston, at the beginning of a stroke; waste room. It
    includes the space caused by the piston's clearance and
    the space in ports, passageways, etc. Its volume is often
    expressed as a certain proportion of the volume swept by
    the piston in a single stroke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearance
   n 1: the distance by which one thing clears another; the space
      between them
   2: vertical space available to allow easy passage under
     something [syn: {headroom}, {headway}, {clearance}]
   3: permission to proceed; "the plane was given clearance to
     land"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top