ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circuit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circuit-, *circuit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circuit(n) การโคจรรอบ, Syn. course, journey around
circuit(n) ขอบเขต
circuit(n) พื้นที่ที่จำกัดเขตไว้
circuity(n) การอ้อม, See also: การไม่ตรง, Syn. indirection
circuitry(n) วงจรไฟฟ้า
circuitous(adj) อ้อม, Syn. indirect, roundabout
circuit breaker(n) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circuit(เซอ'คิท) { circuited, circuiting, circuits } n. วงจร, วงจรไฟฟ้า, การเคลื่อนรอบ, ผู้เดินทางรอบ, เส้นทางครบรอบ, กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน, สมาคม, สมาคมกีฬา vt., vi. เดินรอบ, เคลื่อนที่รอบ, โคจรรอบ, See also: circuita
circuit breakern. อุปกรณ์ตัดวงจร
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม, วกเวียน, วกวน, โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
circuitry(เซอ'คิทรี) n. วงจรไฟฟ้า, วงจรในอุปกรณ์อิเล็กตรอน, วิทยาศาสตร์วงจรไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็คตรอน
circuity(เซอคิว'อิที) n. ความอ้อมค้อม, ภาวะวกเวียน
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
short circuitn. (ไฟฟ้า) วงจรลัด

English-Thai: Nontri Dictionary
circuit(n) วงจร, แผงไฟ, การเดินทางรอบ
circuitous(adj) เป็นวง, รอบ, เวียน, วกวน, อ้อมค้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circuitวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuitเขตอำนาจศาล (ในสหรัฐอเมริกา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuitวงจร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuit courtศาลที่มีอำนาจพิจารณาในเขตหลายท้องที่, ศาลเคลื่อนที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circuitวงจรไฟฟ้า [การแพทย์]
circuitวงจร, แนวเดินที่เส้นเชื่อมทั้งหมดแตกต่างกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดยอดเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว, Example: เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Circuit Breakersเครื่องตัดวงจร, วงจรตัดไฟ [การแพทย์]
Circuit Breakers, Magneticเครื่องตัดไฟใช้แม่เหล็ก [การแพทย์]
Circuit Conductorsวงจรตัวนำ [การแพทย์]
Circuit Diagramsแผนผังวงจร [การแพทย์]
Circuit, Closedวงจรปิด [การแพทย์]
Circuit, Comparativeวงจรเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Circuit, Inputวงจรนำเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
A nonconducting blade so there won't be any short circuits when you trigger it.ใบมีด nonconducting ดังนั้นจะ ไม่มี ลัดวงจรใด ๆ เมื่อคุณเรียกมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly.ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว. 2010: The Year We Make Contact (1984)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)
and you will. I don't care how painful it is, you've got to hold them together. you are the circuit bridge.ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน นายต้องเป็นสะพานไฟให้มันนะ Spies Like Us (1985)
There are 58 blocks with circuits that the computer won't display.มี 58 บล็อคกับวงจรซึ่ง คอมพิวเตอร์จะไม่แสดงผล Akira (1988)
All you have to do is come here the next circuit I make, สิ่งที่นายต้องทำค่อมา ที่นี่รอบหน้าตามที่นัดนะ The Education of Little Tree (1997)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
That circuit breaker you were talking about.ระบบวงจรไฟฟ้า คุณรู้เกี่ยวกับมัน Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circuitLet's jump the protection circuit.
circuitRepairing a broken radio I realise over again that I don't have an understanding of the operating principles of circuitry.
circuitThe protection circuit is built into the system.
circuitWith that system a protection circuit has been built in.
circuitWith this system a protection circuit has been built in.
circuitYou must switch off the power before checking the circuit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงจร(n) circuit, See also: electrical circuit, Example: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้, Count Unit: วงจร, Thai Definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วงจรไฟฟ้า(n) circuit, Example: วงจรลัดเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร, Thai Definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
อ้อมค้อม(adv) circuitously, Syn. วกวน, ลดเลี้ยว, Example: ขณะที่นักการเมืองทั่วไปชอบพูดอ้อมค้อม แต่เขากลับใช้ภาษาที่ง่าย ตรงไปตรงมา และมีอารมณ์ขัน, Thai Definition: ไม่ตรงไปตรงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิป[chip] (n) EN: chip  FR: microprocesseur [ m ] ; circuit intégré [ m ]
ช่องทางการจำหน่าย[chǿngthāng kān jamnāi] (n, exp) EN: channel de distribution  FR: canal de distribution [ m ] ; circuit de commercialisation [ m ]
ช็อต[chǿt] (n) EN: short circuit  FR: décharge [ m ] ; court-circuit [ m ]
ช็อต[chǿt] (n) EN: short circuit
ฟิวส์[fiu = fiūs] (n) EN: fuse  FR: fusible [ m ] ; coupe-circuit [ m ]
ฟิวส์อัตโนมัติ[fiu attanōmat] (n, exp) EN: circuit breaker
คุ้ง[khung] (adj) EN: circuitous ; tortuous  FR: courbe ; tortueux
อ้อม[øm] (v) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double  FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อมค้อม[ømkhøm] (v) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush
อ้อมค้อม[ømkhøm] (adv) EN: circuitously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
circuit
circuits
circuit's
circuited
circuitry
circuitous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circuit
circuits
circuitous

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂曲[yū qū, ㄩ ㄑㄩ,  ] circuitous; tortuous; roundabout #72,165 [Add to Longdo]
电箱[diàn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ,   /  ] circuit box [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezirksgericht { n }circuit court [Add to Longdo]
Bus-Leiterplatte { f }circuit card [Add to Longdo]
Kreislauf { m } [ electr. ] | Kreisläufe { pl }circuit | circuits [Add to Longdo]
Kriterium { n } (Radsport)circuit race [Add to Longdo]
Leistungsschalter { m }circuit breaker; power circuit-breaker [Add to Longdo]
Netzrückwirkung { f } | Netzrückwirkungen { pl }circuit feedback | circuit feedback [Add to Longdo]
Schaltkreis { m } | integrierter Schaltkreis; integrierte Schaltung { f }circuit | integrated circuit (IC); chip [Add to Longdo]
Schaltplan { m }; Schaltbild { n }; Schaltschema { n }; Stromlaufplan { m }circuit diagram; wiring diagram [Add to Longdo]
Schaltungsentwicklung { f }circuit design [Add to Longdo]
Schaltzeit { f }; Verbindungsdauer { f }circuit time [Add to Longdo]
Stromkreisunterbrecher { m }circuit breaker [Add to Longdo]
Trennschalter { m }circuit breaker; isolating switch; disconnect switch [Add to Longdo]
Rundkurs { m }circuit (track); radial run-out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf, ctr) (3) counter for laps or circuits #1,899 [Add to Longdo]
サーキット[sa-kitto] (n) circuit; (P) #3,973 [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (suf, ctr) (See 一巡) counter for tours, cycles, rounds, circuits, etc. #4,110 [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] (n, vs) (1) throwing into; inserting; depositing; (2) investment; putting in (personnel, etc.); (3) release of a product; (4) making (an electrical circuit); (P) #4,222 [Add to Longdo]
回路[かいろ, kairo] (n) circuit (electric); (P) #5,864 [Add to Longdo]
ショート[sho-to] (n, vs) (1) short (e.g. a circuit); (2) short stop (baseball); (P) #5,870 [Add to Longdo]
回線[かいせん, kaisen] (n) circuit; line; (P) #8,367 [Add to Longdo]
基板[きばん, kiban] (n) { comp } substrate; (computer) circuit board #13,389 [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) { comp } analog line (circuit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit) [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
データ回線[データかいせん, de-ta kaisen] data-circuit [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
トリガ回路[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circuit \Cir"cuit\, n. [F. circuit, fr. L. circuitus, fr.
   circuire or circumire to go around; circum around + ire to
   go.]
   1. The act of moving or revolving around, or as in a circle
    or orbit; a revolution; as, the periodical circuit of the
    earth round the sun. --Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. The circumference of, or distance round, any space; the
    measure of a line round an area.
    [1913 Webster]
 
       The circuit or compass of Ireland is 1,800 miles.
                          --J. Stow.
    [1913 Webster]
 
   3. That which encircles anything, as a ring or crown.
    [1913 Webster]
 
       The golden circuit on my head.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The space inclosed within a circle, or within limits.
    [1913 Webster]
 
       A circuit wide inclosed with goodliest trees.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A regular or appointed journeying from place to place in
    the exercise of one's calling, as of a judge, or a
    preacher.
    [1913 Webster]
 
   6.
    (a) (Law) A certain division of a state or country,
      established by law for a judge or judges to visit, for
      the administration of justice. --Bouvier.
    (b) (Methodist Church) A district in which an itinerant
      preacher labors.
      [1913 Webster]
 
   7. Circumlocution. [Obs.] "Thou hast used no circuit of
    words." --Huloet.
    [1913 Webster]
 
   {Circuit court} (Law), a court which sits successively in
    different places in its circuit (see {Circuit}, 6). In the
    United States, the federal circuit courts are commonly
    presided over by a judge of the supreme court, or a
    special circuit judge, together with the judge of the
    district court. They have jurisdiction within statutory
    limits, both in law and equity, in matters of federal
    cognizance. Some of the individual States also have
    circuit courts, which have general statutory jurisdiction
    of the same class, in matters of State cognizance.
 
   {Circuit of action} or {Circuity of action} (Law), a longer
    course of proceedings than is necessary to attain the
    object in view.
 
   {To make a circuit}, to go around; to go a roundabout way.
 
   {Voltaic circle} or {Galvanic circle} or {Voltaic circuit} or
   {Galvanic circuit}, a continous electrical communication
    between the two poles of a battery; an arrangement of
    voltaic elements or couples with proper conductors, by
    which a continuous current of electricity is established.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circuit \Cir"cuit\, v. i.
   To move in a circle; to go round; to circulate. [Obs.] --J.
   Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circuit \Cir"cuit\, v. t.
   To travel around. [Obs.] "Having circuited the air." --T.
   Warton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circuit
   n 1: an electrical device that provides a path for electrical
      current to flow [syn: {circuit}, {electrical circuit},
      {electric circuit}]
   2: a journey or route all the way around a particular place or
     area; "they took an extended tour of Europe"; "we took a
     quick circuit of the park"; "a ten-day coach circuit of the
     island" [syn: {tour}, {circuit}]
   3: an established itinerary of venues or events that a
     particular group of people travel to; "she's a familiar name
     on the club circuit"; "on the lecture circuit"; "the judge
     makes a circuit of the courts in his district"; "the
     international tennis circuit"
   4: the boundary line encompassing an area or object; "he had
     walked the full circumference of his land"; "a danger to all
     races over the whole circumference of the globe" [syn:
     {circumference}, {circuit}]
   5: (law) a judicial division of a state or the United States
     (so-called because originally judges traveled and held court
     in different locations); one of the twelve groups of states
     in the United States that is covered by a particular circuit
     court of appeals
   6: a racetrack for automobile races [syn: {racing circuit},
     {circuit}]
   7: movement once around a course; "he drove an extra lap just
     for insurance" [syn: {lap}, {circle}, {circuit}]
   v 1: make a circuit; "They were circuiting about the state"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 circuit /sirkwi/
  circuit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top