ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chemistry

K EH1 M IH0 S T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chemistry-, *chemistry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemistry(n) คุณสมบัติทางเคมี
chemistry(n) วิชาเคมี, Syn. chemical science
chemistry(n) วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, Syn. alchemy, interpersonal chemistry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chemistry(เคม'มิสทรี) n. วิชาเคมี
biochemistry(ไบโอเคม'มิสทรี) n. ชีวเคมี, See also: biochemical adj. เกี่ยวกับชีวเคมี biochemist n. นักชีวเคมี
inorganic chemistryอนินทรียเคมี
organic chemistryn. อินทรียเคมี
petrochemistry(พีโทรเคม'มิสทรี) n. วิชาเคมีที่เกี่ยวกับหิน, วิชาเคมีที่เกี่ยวกับน้ำมันปิโตร-เลียม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม

English-Thai: Nontri Dictionary
chemistry(n) วิชาเคมี
biochemistry(n) ชีวเคมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chemistry, clinicalเคมีคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, foodเคมีอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, pharmaceutical; pharmacochemistryเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, physiological; physiochemistryสรีรเคมี [ มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemistryเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistryเคมี [TU Subject Heading]
Chemistryเคมี [การแพทย์]
chemistryเคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการปลี่ยนแปลงของสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chemistry, Analyticเคมีวิเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistry, Analyticเคมีวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Chemistry, Analyticเคมีวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Chemistry, Analyticalเคมีวิเคราะห์ [การแพทย์]
Chemistry, Clinicalเคมีคลินิก [TU Subject Heading]
Chemistry, Clinicalเคมีคลินิค, เคมีคลินิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a friend in my chemistry class, he works part-time at the morgue.ฉันมีเพื่อนที่ชั้นเรียนเคมี เขาทำงานชั่วคราวที่ห้องชันสูตร. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But the truth is that the two of you together... on screen, I mean, have a certain chemistry that the public adores.แต่พอคุณสองคนอยู่ด้วยกันในจอ มันสมพงษ์กันราวกิ่งทองใบหยก ที่คนดูชอบ Woman on Top (2000)
Run along and play with your chemistry set!Why don't you run allong and play with your chemistry set? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Chemistry 101.วิชาเคมี 101. Fantastic Four (2005)
This morning the chemistry department reported several bottles of highly flammable chemicals missing.เช้าวันนี้ สาขาเคมี/Nได้แจ้งว่า มีวัตถุเคมีไวไฟ/Nหายไปเป็นจำนวนมาก Compulsion (2005)
Chemical accelerant could mean chemistry student.ต้นเพลิงจากสารเคมี/Nอาจมาจากนักศึกษาวิชาเคมี Compulsion (2005)
Could also mean chemistry professor.อาจหมายถึงอาจารย์สอนเคมีด้วยก็ได้ Compulsion (2005)
A chemistry student.นักศีกษาวิชาเคมี Compulsion (2005)
You study chemistry or something?นายเรียนเคมีมาด้วยเหรอ ? Cute Poison (2005)
Its chemistry is not unlike the *** meteorites of the 70s.สภาพทางเคมีมันเหมือนกับที่ได้ จากอุกาบาต ในสมัยยุค 70 เลย *** Spider-Man 3 (2007)
This is your brain chemistry talking.นี่คือที่เคมีในสมองคุณสั่ง Numb (2007)
My drama department was invaded by outsiders, singers coming from the chemistry lab and locker room.ชมรมละครของฉันโดนคนนอกบุก ตัวเอกมาจากห้องแล็บกับห้องล็อคเกอร์ น่าตกใจไหมหละ High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chemistryAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
chemistryChemistry gave us plastics.
chemistryChemistry has made notable progress in recent years.
chemistryDo you study chemistry?
chemistryHe devoted himself to the study of chemistry.
chemistryHe hardly studies chemistry.
chemistryHe is poor at chemistry.
chemistryHe knows little of mathematics, still of chemistry.
chemistryHis dream is to study chemistry in the US.
chemistryHis lecture on chemistry was nothing but torture.
chemistryI found him a genius at chemistry.
chemistryI have a liking for chemistry as well as for physics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคมี(n) chemistry, Example: นักเรียนสายวิทย์จะต้องเรียนเคมี ฟิสิกส์ และชีวะซึ่งเป็นวิชาที่ยากมาก, Count Unit: วิชา, Thai Definition: ชื่อวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่ง ว่าด้วยองค์ประกอบของสารถึงเรื่องราวและสมบัติของสารต่างๆ ว่าประกอบกันขึ้นเป็นสารนั้นๆ ได้อย่างไร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวเคมี[chīwakhēmī] (n) EN: biochemistry  FR: biochimie [ f ]
อินทรีย์เคมี[insī khēmī] (n, exp) EN: organic chemistry  FR: chimie organique [ f ]
เคมี[khēmī] (n) EN: chemistry  FR: chimie [ f ]
เคมีอนินทรีย์[khēmī aninsī] (n, exp) EN: inorganic chemistry  FR: chimie inorganique
เคมีบริสุทธิ์[khēmī børisut] (n, exp) EN: pure chemistry  FR: chimie pure [ f ]
เคมีการคำนวณ[khēmī kān khamnūan] (n, exp) EN: computational chemistry
เคมีประยุกต์[khēmī prayuk] (n, exp) EN: applied chemistry  FR: chimie appliquée [ f ]
เคมีศาสตร์[khēmīsāt] (n) EN: chemistry  FR: chimie [ f ]
นิวเคลียร์เคมี[niukhlīa khēmī] (n, exp) EN: nuclear chemistry  FR: chimie nucléaire [ f ]
วัตถุเคมี[watthu khēmī] (n, exp) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry  FR: substance chimique [ f ] ; produit chimique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEMISTRY K EH1 M IH0 S T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chemistry (n) kˈɛmɪstriː (k e1 m i s t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化学[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chemistry; chemical #3,092 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemie { f } | anorganische Chemiechemistry | inorganic chemistry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n, adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P) #1,615 [Add to Longdo]
理学[りがく, rigaku] (n) (1) physical science (e.g. chemistry, biology, etc.); (2) physics; (3) lixue (Song-era Chinese philosophy); (4) (arch) (See 哲学) philosophy; (P) #6,310 [Add to Longdo]
生化学[せいかがく, seikagaku] (n) biochemistry; (P) #15,306 [Add to Longdo]
基質[きしつ, kishitsu] (n) (1) substrate (i.e. in biochemistry); (2) matrix (i.e. in biology); stroma #17,961 [Add to Longdo]
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.) #18,648 [Add to Longdo]
カラム[karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
ケミストリ;ケミストリー[kemisutori ; kemisutori-] (n) chemistry [Add to Longdo]
コロイド化学[コロイドかがく, koroido kagaku] (n) colloid chemistry [Add to Longdo]
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry [Add to Longdo]
フェムト秒化学[フェムトびょうかがく, femuto byoukagaku] (n) femtosecond chemistry; femtochemistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), a. [OE. naturel, F. naturel, fr.
   L. naturalis, fr. natura. See {Nature}.]
   1. Fixed or determined by nature; pertaining to the
    constitution of a thing; belonging to native character;
    according to nature; essential; characteristic; innate;
    not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as,
    the natural growth of animals or plants; the natural
    motion of a gravitating body; natural strength or
    disposition; the natural heat of the body; natural color.
    [1913 Webster]
 
       With strong natural sense, and rare force of will.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to the order, laws, or actual facts, of nature;
    consonant to the methods of nature; according to the
    stated course of things, or in accordance with the laws
    which govern events, feelings, etc.; not exceptional or
    violent; legitimate; normal; regular; as, the natural
    consequence of crime; a natural death; anger is a natural
    response to insult.
    [1913 Webster]
 
       What can be more natural than the circumstances in
       the behavior of those women who had lost their
       husbands on this fatal day?      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having to do with existing system to things; dealing with,
    or derived from, the creation, or the world of matter and
    mind, as known by man; within the scope of human reason or
    experience; not supernatural; as, a natural law; natural
    science; history, theology.
    [1913 Webster]
 
       I call that natural religion which men might know .
       . . by the mere principles of reason, improved by
       consideration and experience, without the help of
       revelation.              --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformed to truth or reality; as:
    (a) Springing from true sentiment; not artificial or
      exaggerated; -- said of action, delivery, etc.; as, a
      natural gesture, tone, etc.
    (b) Resembling the object imitated; true to nature;
      according to the life; -- said of anything copied or
      imitated; as, a portrait is natural.
      [1913 Webster]
 
   5. Having the character or sentiments properly belonging to
    one's position; not unnatural in feelings.
    [1913 Webster]
 
       To leave his wife, to leave his babes, . . .
       He wants the natural touch.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Connected by the ties of consanguinity. especially,
    Related by birth rather than by adoption; as, one's
    natural mother. "Natural friends." --J. H. Newman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Hence: Begotten without the sanction of law; born out of
    wedlock; illegitimate; bastard; as, a natural child.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to the lower or animal nature, as
    contrasted with the higher or moral powers, or that which
    is spiritual; being in a state of nature; unregenerate.
    [1913 Webster]
 
       The natural man receiveth not the things of the
       Spirit of God.            --1 Cor. ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) Belonging to, to be taken in, or referred to, some
    system, in which the base is 1; -- said of certain
    functions or numbers; as, natural numbers, those
    commencing at 1; natural sines, cosines, etc., those taken
    in arcs whose radii are 1.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Produced by natural organs, as those of the human
       throat, in distinction from instrumental music.
     (b) Of or pertaining to a key which has neither a flat
       nor a sharp for its signature, as the key of C major.
     (c) Applied to an air or modulation of harmony which
       moves by easy and smooth transitions, digressing but
       little from the original key.
     (d) Neither flat nor sharp; -- of a tone.
     (e) Changed to the pitch which is neither flat nor sharp,
       by appending the sign [natural]; as, A natural.
       --Moore (Encyc. of Music).
       [1913 Webster +PJC]
 
   11. Existing in nature or created by the forces of nature, in
     contrast to production by man; not made, manufactured, or
     processed by humans; as, a natural ruby; a natural
     bridge; natural fibers; a deposit of natural calcium
     sulfate. Opposed to {artificial}, {man-made},
     {manufactured}, {processed} and {synthetic}. [WordNet
     sense 2]
     [PJC]
 
   12. Hence: Not processed or refined; in the same statre as
     that existing in nature; as, natural wood; natural foods.
     [PJC]
 
   {Natural day}, the space of twenty-four hours. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Natural fats}, {Natural gas}, etc. See under {Fat}, {Gas}.
    etc.
 
   {Natural Harmony} (Mus.), the harmony of the triad or common
    chord.
 
   {Natural history}, in its broadest sense, a history or
    description of nature as a whole, including the sciences
    of {botany}, {Zoology}, {geology}, {mineralogy},
    {paleontology}, {chemistry}, and {physics}. In recent
    usage the term is often restricted to the sciences of
    botany and Zoology collectively, and sometimes to the
    science of zoology alone.
 
   {Natural law}, that instinctive sense of justice and of right
    and wrong, which is native in mankind, as distinguished
    from specifically revealed divine law, and formulated
    human law.
 
   {Natural modulation} (Mus.), transition from one key to its
    relative keys.
 
   {Natural order}. (Nat. Hist.) See under {order}.
 
   {Natural person}. (Law) See under {person}, n.
 
   {Natural philosophy}, originally, the study of nature in
    general; the natural sciences; in modern usage, that
    branch of physical science, commonly called {physics},
    which treats of the phenomena and laws of matter and
    considers those effects only which are unaccompanied by
    any change of a chemical nature; -- contrasted with
    {mental philosophy} and {moral philosophy}.
 
   {Natural scale} (Mus.), a scale which is written without
    flats or sharps.
 
   Note: Model would be a preferable term, as less likely to
      mislead, the so-called artificial scales (scales
      represented by the use of flats and sharps) being
      equally natural with the so-called natural scale.
 
   {Natural science}, the study of objects and phenomena
    existing in nature, especially biology, chemistry, physics
    and their interdisciplinary related sciences; {natural
    history}, in its broadest sense; -- used especially in
    contradistinction to {social science}, {mathematics},
    {philosophy}, {mental science} or {moral science}.
 
   {Natural selection} (Biol.), the operation of natural laws
    analogous, in their operation and results, to designed
    selection in breeding plants and animals, and resulting in
    the survival of the fittest; the elimination over time of
    species unable to compete in specific environments with
    other species more adapted to survival; -- the essential
    mechanism of evolution. The principle of natural selection
    is neutral with respect to the mechanism by which
    inheritable changes occur in organisms (most commonly
    thought to be due to mutation of genes and reorganization
    of genomes), but proposes that those forms which have
    become so modified as to be better adapted to the existing
    environment have tended to survive and leave similarly
    adapted descendants, while those less perfectly adapted
    have tended to die out through lack of fitness for the
    environment, thus resulting in the survival of the
    fittest. See {Darwinism}.
 
   {Natural system} (Bot. & Zool.), a classification based upon
    real affinities, as shown in the structure of all parts of
    the organisms, and by their embryology.
 
       It should be borne in mind that the natural system
       of botany is natural only in the constitution of its
       genera, tribes, orders, etc., and in its grand
       divisions.              --Gray.
    
 
   {Natural theology}, or {Natural religion}, that part of
    theological science which treats of those evidences of the
    existence and attributes of the Supreme Being which are
    exhibited in nature; -- distinguished from {revealed
    religion}. See Quotation under {Natural}, a., 3.
 
   {Natural vowel}, the vowel sound heard in urn, furl, sir,
    her, etc.; -- so called as being uttered in the easiest
    open position of the mouth organs. See {Neutral vowel},
    under {Neutral} and Guide to Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Native}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chemistry \Chem"is*try\ (k[e^]m"[i^]s*tr[y^]; 277), n. [From
   {Chemist}. See {Alchemy}.]
   1. That branch of science which treats of the composition of
    substances, and of the changes which they undergo in
    consequence of alterations in the constitution of the
    molecules, which depend upon variations of the number,
    kind, or mode of arrangement, of the constituent atoms.
    These atoms are not assumed to be indivisible, but merely
    the finest grade of subdivision hitherto attained.
    Chemistry deals with the changes in the composition and
    constitution of molecules. See {Atom}, {Molecule}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Historically, chemistry is an outgrowth of alchemy (or
      alchemistry), with which it was anciently identified.
      [1913 Webster]
 
   2. An application of chemical theory and method to the
    consideration of some particular subject; as, the
    chemistry of iron; the chemistry of indigo.
    [1913 Webster]
 
   3. A treatise on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word and its derivatives were formerly written
      with y, and sometimes with i, instead of e, in the
      first syllable, chymistry, chymist, chymical, etc., or
      chimistry, chimist, chimical, etc.; and the
      pronunciation was conformed to the orthography.
      [1913 Webster]
 
   {Inorganic chemistry}, that which treats of inorganic or
    mineral substances.
 
   {Organic chemistry}, that which treats of the substances
    which form the structure of organized beings and their
    products, whether animal or vegetable; -- called also
    {chemistry of the carbon compounds}. There is no
    fundamental difference between organic and inorganic
    chemistry.
 
   {Physiological chemistry}, the chemistry of the organs and
    tissues of the body, and of the various physiological
    processes incident to life.
 
   {Practical chemistry}, or {Applied chemistry}, that which
    treats of the modes of manufacturing the products of
    chemistry that are useful in the arts, of their
    applications to economical purposes, and of the conditions
    essential to their best use.
 
   {Pure chemistry}, the consideration of the facts and theories
    of chemistry in their purely scientific relations, without
    necessary reference to their practical applications or
    mere utility.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chemistry
   n 1: the science of matter; the branch of the natural sciences
      dealing with the composition of substances and their
      properties and reactions [syn: {chemistry}, {chemical
      science}]
   2: the chemical composition and properties of a substance or
     object; "the chemistry of soil"
   3: the way two individuals relate to each other; "their
     chemistry was wrong from the beginning -- they hated each
     other"; "a mysterious alchemy brought them together" [syn:
     {chemistry}, {interpersonal chemistry}, {alchemy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top