ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charisma

K ER0 IH1 Z M AH0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charisma-, *charisma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charisma[N] คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน, See also: พรสวรรค์, Syn. personal appeal
charisma[N] เสน่ห์, Syn. charm, personal magnetism
charismatic[ADJ] ที่มีเสน่ห์ดึงดูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata

English-Thai: Nontri Dictionary
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charismatic authorityอำนาจบุญบารมี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I guess charisma and eyeliner go a long way.I guess charisma and eyeliner go a long way. The Butterfly Effect (2004)
Miss Charisma Whiteman!มิส คริสมา ไวท์แมน Little Miss Sunshine (2006)
There would be a day where Gu Jun Pyo's charisma hits home.นี่เป็นวันที่คาริสมาของกู จุนพโยได้แสดงออกมา Episode #1.2 (2009)
It took a man of his charisma and passion to achieve that.คนมาใหม่ต้องเป็นคนที่มี คุณลักษณะผู้นำอย่างสูงส่ง และต้องมีความปรารถนา บรรลุข้อตกลงนี้ด้วย Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Don't dominate them, but be held in respect! True charisma is the fear based on respect.อย่าครอบงำพวกเค้า แต่ทำให้เค้านับถือด้วยความสามารถที่แท้จริงของเธอเอง Episode #1.14 (2010)
Effortless charisma that only someone far less secure than I am would find threatening.มีเสน่ห์โดยไม่ต้องปรุงแต่ง ซึ่งมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่มั่นใจยิ่งกว่าฉัน เห็นว่ามันเป็นการคุกคาม Gone Maybe Gone (2012)
Oi, you two, the charisma twins.นายสองคน ฝาแฝดสุดหล่อ Salesmen Are Like Vampires (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charismaAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุญบารมี[N] charisma, Example: การสร้างความดีแบบพระภิกษุองคุลีมาน นับว่าเป็นการสั่งสมบุญบารมีเพื่อชาติภพต่อไป, Thai definition: คุณงามความดีซึ่งได้บำเพ็ญมาทำให้ยิ่งใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARISMA K ER0 IH1 Z M AH0
CHARISMATIC K EH0 R IH0 Z M AE1 T IH0 K
CHARISMATICS K EH2 R IH0 Z M AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charisma (n) kˈərˈɪzmə (k @1 r i1 z m @)
charismas (n) kˈərˈɪzməz (k @1 r i1 z m @ z)
charismatic (j) kˌærɪzmˈætɪk (k a2 r i z m a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charisma {n}; Ausstrahlung {f} | Charismen {pl}charisma | charismas [Add to Longdo]
charismatischcharismatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリスマ[, karisuma] (n,adj-f) (1) charisma (ger [Add to Longdo]
カリスマチック[, karisumachikku] (n) charismatic [Add to Longdo]
カリスマ性[カリスマせい, karisuma sei] (n) charisma [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charisma
   n 1: a personal attractiveness or interestingness that enables
      you to influence others [syn: {charisma}, {personal
      appeal}, {personal magnetism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top