ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casuistical

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casuistical-, *casuistical*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casuistical    (j) kˌæzjuˈɪstɪkl (k a2 z y u i1 s t i k l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casuistic \Cas`u*is"tic\, Casuistical \Cas`u*is"tic*al\, a.
   Of or pertaining to casuists or casuistry; as, casuistic
   thinking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casuistical
   adj 1: of or relating to or practicing casuistry; "overly subtle
       casuistic reasoning" [syn: {casuistic}, {casuistical}]
   2: of or relating to the use of ethical principles to resolve
     moral problems [syn: {casuistic}, {casuistical}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

casuistical

 


  

 
casuistical
 • (แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ [Hope]
 • (j) /kˌæzju'ɪstɪkl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top