ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casuistic

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casuistic-, *casuistic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casuisticsการบันทึกศึกษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casuistic    (j) kˌæzjuˈɪstɪk (k a2 z y u i1 s t i k)
casuistical    (j) kˌæzjuˈɪstɪkl (k a2 z y u i1 s t i k l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casuistic \Cas`u*is"tic\, Casuistical \Cas`u*is"tic*al\, a.
   Of or pertaining to casuists or casuistry; as, casuistic
   thinking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casuistic
   adj 1: of or relating to or practicing casuistry; "overly subtle
       casuistic reasoning" [syn: {casuistic}, {casuistical}]
   2: of or relating to the use of ethical principles to resolve
     moral problems [syn: {casuistic}, {casuistical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top