ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canon

K AE1 N AH0 N   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canon-, *canon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canon[N] หลักการทั่วไป, Syn. rule, principle
canonic[ADJ] ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonical, accepted
canonic[ADJ] ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonical
canonise[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonize, saint, sanctify
canonize[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonise, saint, sanctify
canonical[ADJ] ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonic, accepted
canonical[ADJ] ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

English-Thai: Nontri Dictionary
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canonฉบับแท้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonกติกาสงฆ์, กฎของคณะสงฆ์, สังฆาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Canon of Proportionบัญญัติส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical formรูปแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical form of a matrixรูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ canonical matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical matrixเมทริกซ์แบบบัญญัติ [มีความหมายเหมือนกับ canonical form of a matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
[♪ Canon and Gigue in D Major:[* Canon and Gigue in D Major: When in Rome (2010)
And let the canons reset to a full charge.รีเซ็ทปืนใหญ่ แล้วชาร์จให้เต็มซะ Cat and Mouse (2010)
Loose canons like Martin, they represent that threat.คนที่ไร้หลักการอย่างมาร์ติน พวกเขาเป็นภัยคุกคาม 3.0 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักคำสอน[N] doctrine, See also: canon, established principle, Syn. คำสอน, คำสั่งสอน, Example: พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนที่ให้ความนิยม และให้เกียรติผู้ให้มากกว่าผู้รับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder   FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
กติกาสงฆ์[n. exp.] (katikā song) EN: canon   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel   FR: canon de fusil [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipidok) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets   FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pali) [m] ; tripitaka (sanskrit) [m] ; triple corbeille [f]
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANON K AE1 N AH0 N
CANONS K AE1 N AH0 N Z
CANONIC K AH0 N AA1 N AH0 K
CANON'S K AE1 N AH0 N Z
CANONIE K AE1 N AH0 N IY0
CANONICO K AA0 N OW0 N IY1 K OW0
CANONIZE K AE1 N AH0 N AY2 Z
CANONICAL K AH0 N AA1 N AH0 K AH0 L
CANONIZED K AE1 N AH0 N AY2 Z D
CANONIZATION K AE2 N AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canon (n) kˈænən (k a1 n @ n)
canons (n) kˈænənz (k a1 n @ n z)
canonize (v) kˈænənaɪz (k a1 n @ n ai z)
canonical (j) kˈənˈɒnɪkl (k @1 n o1 n i k l)
canonized (v) kˈænənaɪzd (k a1 n @ n ai z d)
canonizes (v) kˈænənaɪzɪz (k a1 n @ n ai z i z)
canonizing (v) kˈænənaɪzɪŋ (k a1 n @ n ai z i ng)
canonization (n) kˌænənaɪzˈɛɪʃən (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n)
canonizations (n) kˌænənaɪzˈɛɪʃənz (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] canon; dictionary, #7,448 [Add to Longdo]
佳能[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, ] Canon (Japanese company), #10,205 [Add to Longdo]
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, / ] canon; religious rules, #75,584 [Add to Longdo]
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, ] canonical text [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchenrecht {n}canon law [Add to Longdo]
Stiftsherr {m} | Stiftsherren {pl}canon | canons [Add to Longdo]
kanonisches Rechtcanon law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノン[, kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law [Add to Longdo]
キヤノン[, kiyanon] (n) Canon; (P) [Add to Longdo]
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon [Add to Longdo]
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n,adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) {Buddh} (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
教会法[きょうかいほう, kyoukaihou] (n) canon law [Add to Longdo]
教典[きょうてん, kyouten] (n) scriptures; canon; teaching guide [Add to Longdo]
正経[せいきょう, seikyou] (n) canon of Scripture [Add to Longdo]
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) {comp} canonical format [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canon \Ca*[~n]on"\ (k[aum]*ny[-o]n"; anglicized k[a^]n"y[u^]n),
   n. [Sp., a tube or hollow, fr. ca[~n]a reed, fr. L. canna.
   See {Cane}.]
   A deep gorge, ravine, or gulch, between high and steep banks,
   worn by water courses. [Mexico & Western U. S.] [Also spelled
   {canyon}.]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 canon \can"on\ (k[a^]n"[u^]n), n. [OE. canon, canoun, AS. canon
   rule (cf. F. canon, LL. canon, and, for sense 7, F. chanoine,
   LL. canonicus), fr. L. canon a measuring line, rule, model,
   fr. Gr. kanw`n rule, rod, fr. ka`nh, ka`nnh, reed. See
   {Cane}, and cf. {Canonical}.]
   1. A law or rule.
    [1913 Webster]
 
       Or that the Everlasting had not fixed
       His canon 'gainst self-slaughter.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A law, or rule of doctrine or discipline, enacted
    by a council and confirmed by the pope or the sovereign; a
    decision, regulation, code, or constitution made by
    ecclesiastical authority.
    [1913 Webster]
 
       Various canons which were made in councils held in
       the second centry.          --Hook.
    [1913 Webster]
 
   3. The collection of books received as genuine Holy
    Scriptures, called the {sacred canon}, or general rule of
    moral and religious duty, given by inspiration; the Bible;
    also, any one of the canonical Scriptures. See {Canonical
    books}, under {Canonical}, a.
    [1913 Webster]
 
   4. In monasteries, a book containing the rules of a religious
    order.
    [1913 Webster]
 
   5. A catalogue of saints acknowledged and canonized in the
    Roman Catholic Church.
    [1913 Webster]
 
   6. A member of a cathedral chapter; a person who possesses a
    prebend in a cathedral or collegiate church.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) A musical composition in which the voices begin one
    after another, at regular intervals, successively taking
    up the same subject. It either winds up with a coda
    (tailpiece), or, as each voice finishes, commences anew,
    thus forming a perpetual fugue or round. It is the
    strictest form of imitation. See {Imitation}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) The largest size of type having a specific name;
    -- so called from having been used for printing the canons
    of the church.
    [1913 Webster]
 
   9. The part of a bell by which it is suspended; -- called
    also {ear} and {shank}.
 
   Note: [See Illust. of {Bell}.] --Knight.
      [1913 Webster]
 
   10. (Billiards) See {Carom}.
     [1913 Webster]
 
   {Apostolical canons}. See under {Apostolical}.
 
   {Augustinian canons}, {Black canons}. See under
    {Augustinian}.
 
   {Canon capitular}, {Canon residentiary}, a resident member of
    a cathedral chapter (during a part or the whole of the
    year).
 
   {Canon law}. See under {Law}.
 
   {Canon of the Mass} (R. C. Ch.), that part of the mass,
    following the Sanctus, which never changes.
 
   {Honorary canon}, a canon[6] who neither lived in a
    monastery, nor kept the canonical hours.
 
   {Minor canon} (Ch. of Eng.), one who has been admitted to a
    chapter, but has not yet received a prebend.
 
   {Regular canon} (R. C. Ch.), one who lived in a conventual
    community and followed the rule of St. Austin; a Black
    canon.
 
   {Secular canon} (R. C. Ch.), one who did not live in a
    monastery, but kept the hours.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canon
   n 1: a rule or especially body of rules or principles generally
      established as valid and fundamental in a field or art or
      philosophy; "the neoclassical canon"; "canons of polite
      society"
   2: a priest who is a member of a cathedral chapter
   3: a ravine formed by a river in an area with little rainfall
     [syn: {canyon}, {canon}]
   4: a contrapuntal piece of music in which a melody in one part
     is imitated exactly in other parts
   5: a complete list of saints that have been recognized by the
     Roman Catholic Church
   6: a collection of books accepted as holy scripture especially
     the books of the Bible recognized by any Christian church as
     genuine and inspired

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 canon /kanɔ̃/ 
  cannon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 canon /kanɔn/
  1. canon
  2. cannon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top