ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buoy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buoy-, *buoy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buoy(n) ทุ่น, See also: ชูชีพ, Syn. float
buoy(vt) ลอยตัว
buoy up(phrv) ช่วยให้ลอยขึ้น, See also: ทำให้ลอย, ช่วงพยุง, พยุง
buoy up(phrv) สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ
buoyant(adj) ลอยตัว
buoyancy(n) ทุ่นลอยน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buoy(บอย) { buoyed, buoying, buoys } n. ทุ่น, ทุ่นลอยน้ำ, ห่วงชูชีพ vt. ทำให้ลอยน้ำ, ทำให้ไม่จม, สนับสนุน, ค้ำจุน, ให้กำลังใจ vi. ลอย
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ, การทำให้ลอย, ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
buoyancy(บอย'เอินซฺ, -ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ, กำลังลอยตัว, ความร่าเริงใจ, การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
buoyant(บอย'เอินทฺ) adj. ซึ่งลอยน้ำขึ้น, สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ, ร่าเริง, ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา), Syn. jaunty
bell buoyn. ทุ่นลอยที่ติดระฆัง
life buoyn. ห่วงชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
buoy(n) ทุ่น, ห่วงชูชีพ
buoyancy(n) การลอย, การพยุงราคา, ความร่าเริง
buoyant(adj) ลอยน้ำ, ร่าเริง, เบิกบาน
LIFE life buoy(n) ห่วงชูชีพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Buoysทุ่น [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
buoy(n) bright-colored; a float attached by rope to the seabed to mark channels in a harbor or underwater hazards
buoy(v) float on the surface of water
buoy(v) keep afloat, Syn. buoy up
buoy(v) mark with a buoy
buoyancy(n) cheerfulness that bubbles to the surface, Syn. perkiness
buoyancy(n) the tendency to float in water or other liquid
buoyant(adj) tending to float on a liquid or rise in air or gas, Syn. floaty
buoyant(adj) characterized by liveliness and lightheartedness, Syn. chirpy, perky
buoyantly(adv) in a cheerfully buoyant manner, Syn. chirpily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Buoy

v. t. [ imp. & p. p. Buoyed p. pr. & vb. n. Buoying. ] 1. To keep from sinking in a fluid, as in water or air; to keep afloat; -- with up. [ 1913 Webster ]

2. To support or sustain; to preserve from sinking into ruin or despondency. [ 1913 Webster ]

Those old prejudices, which buoy up the ponderous mass of his nobility, wealth, and title. Burke. [ 1913 Webster ]

3. To fix buoys to; to mark by a buoy or by buoys; as, to buoy an anchor; to buoy or buoy off a channel. [ 1913 Webster ]

Not one rock near the surface was discovered which was not buoyed by this floating weed. Darwin. [ 1913 Webster ]

Buoy

n. [ D. boei buoy, fetter, fr. OF. boie, buie, chain, fetter, F. bouée a buoy, from L. boia. “Boiae genus vinculorum tam ferreae quam ligneae.” Festus. So called because chained to its place. ] (Naut.) A float; esp. a floating object moored to the bottom, to mark a channel or to point out the position of something beneath the water, as an anchor, shoal, rock, etc. [ 1913 Webster ]


Anchor buoy, a buoy attached to, or marking the position of, an anchor. --
Bell buoy, a large buoy on which a bell is mounted, to be rung by the motion of the waves. --
Breeches buoy. See under Breeches. --
Cable buoy, an empty cask employed to buoy up the cable in rocky anchorage. --
Can buoy, a hollow buoy made of sheet or boiler iron, usually conical or pear-shaped. --
Life buoy, a float intended to support persons who have fallen into the water, until a boat can be dispatched to save them. --
Nut buoy or
Nun buoy
, a buoy large in the middle, and tapering nearly to a point at each end. --
To stream the buoy, to let the anchor buoy fall by the ship's side into the water, before letting go the anchor. --
Whistling buoy, a buoy fitted with a whistle that is blown by the action of the waves.
[ 1913 Webster ]

Buoy

v. i. To float; to rise like a buoy. “Rising merit will buoy up at last.” Pope. [ 1913 Webster ]

Buoyage

n. Buoys, taken collectively; a series of buoys, as for the guidance of vessels into or out of port; the providing of buoys. [ 1913 Webster ]

Buoyance

n. Buoyancy. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Buoyancy

n.; pl. Buoyancies 1. The property of floating on the surface of a liquid, or in a fluid, as in the atmosphere; specific lightness, which is inversely as the weight compared with that of an equal volume of water. [ 1913 Webster ]

2. (Physics) The upward pressure exerted upon a floating body by a fluid, which is equal to the weight of the body; hence, also, the weight of a floating body, as measured by the volume of fluid displaced. [ 1913 Webster ]

Such are buoyancies or displacements of the different classes of her majesty's ships. Eng. Cyc. [ 1913 Webster ]

3. Cheerfulness; vivacity; liveliness; sprightliness; -- the opposite of heaviness; as, buoyancy of spirits. [ 1913 Webster ]

Buoyant

a. [ From Buoy, v. t. & i. ] 1. Having the quality of rising or floating in a fluid; tending to rise or float; as, iron is buoyant in mercury. “Buoyant on the flood.” Pope. [ 1913 Webster ]

2. Bearing up, as a fluid; sustaining another body by being specifically heavier. [ 1913 Webster ]

The water under me was buoyant. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Light-hearted; vivacious; cheerful; as, a buoyant disposition; buoyant spirits. -- Buoy"ant*ly, adv. [1913 Webster]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All buoy-cams, please.ขอกล้องจับภาพคลื่นทุกตัว The Truman Show (1998)
Dennis? NOMAD buoy 4311 is showing a temperature drop of 13 degrees.เดนนิส ทุ่นโนแมด 4311 บอกว่าอุณหภูมิลดลง 13 องศา The Day After Tomorrow (2004)
There's a buoy registering a 13-degree drop in ocean temperature.ทุ่นตัวหนึ่งบอกว่า อุณหภูมิน้ำทะเลลดลง 13 องศา The Day After Tomorrow (2004)
Oh, yeah, that's right. That buoy malfunctioned the other day.อ๋อ ใช่ครับ วันก่อนมันเสีย The Day After Tomorrow (2004)
This buoy isn't in Georges Bank. It's just off Greenland.ไม่ใช่ชายฝั่งจอร์เจียมันอยู่กรีนแลนด์ The Day After Tomorrow (2004)
-What are the odds of two buoys failing?-ทุ่นสองตัวเสียพร้อมกันได้เหรอ The Day After Tomorrow (2004)
One of our NOMAD buoys registered a 13-degree drop in surface temperature.ทุ่มโนแมดตัวหนึ่งบันทึกอุณหภูมิ ลดลง 13 องศา... ...เมื่อวันก่อนผมส่งอีเมล์ให้คุณแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Dr. buoyed sherman.ดร. Buoyed Sherman Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
His name is dr. buoyed Sherman.เขาชื่อ ดร.บอย เชอร์แมน Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
- Mary Buoy?- แมรี่ บูอวย ? Pilot (2008)
And on a different, but not unrelated topic, based on your current efforts to buoy my spirits, do you truly believe that you were ever fit to be a cheerleader?ขอพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกันหน่อย แต่อิงจากความพยายามของคุณ ที่จะปลอบใจผม คุณเชื่อจริง ๆ เหรอ ว่าตัวเองเหมาะเป็นเชียร์ ลีดเดอร์ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
They found her, hugging a buoy.พวกเขาพบเธอแล้ว เกาะทุ่นอยู่ JJ (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buoySalt water is more buoyant than fresh water.
buoyThe yacht sailed around a buoy.
buoyThe yacht sailed round a buoy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่นลอย(n) buoy, See also: float, Syn. ทุ่น, Example: เครื่องบินทะเลคือเครื่องบินที่ขึ้นลงในทะเลมีทุ่นลอยหรือลำเรือรองรับน้ำหนักแทนล้อ, Thai Definition: สิ่งที่ลอยน้ำสำหรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือเพื่อพยุงสิ่งอื่นให้ลอยน้ำ
ทุ่น(n) pontoon, See also: buoy, float, bob, bobber, Example: เรือชนเข้ากับทุ่นที่กลางแม่น้ำ, Count Unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชูชีพ[chūchīp] (n, exp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver  FR: bouée de sauvetage [ f ] ; ceinture de sauvetage [ f ]
ทุ่น[thun] (n) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork  FR: bouée [ f ] ; flotteur [ m ] ; ponton [ m ]
ทุ่นชูชีพ[thun chūchīp] (n, exp) EN: life buoy  FR: bouée de sauvetage [ f ]
ทุ่นจอดเรือ[thun jøt reūa] (n, exp) EN: buoy  FR: bouée d'amarrage [ f ]
ทุ่นลอย[thun løi] (n, exp) EN: buoy ; float ; pontoon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
buoy
buoys
buoyed
buoyant
buoying
buoyancy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buoy
buoys
buoyed
buoyant
buoying
buoyancy
buoyantly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮力[fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ,  ] buoyancy #46,644 [Add to Longdo]
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ,   /  ] buoy; channel marker; signal light #47,205 [Add to Longdo]
浮标[fú biāo, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ,   /  ] buoy #59,802 [Add to Longdo]
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ,   /  ] buoyant; high-spirited; vigorous #187,961 [Add to Longdo]
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ,   /  ] buoy; navigation marker #505,430 [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] buoyant; floating #650,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boje { f } | Bojen { pl } | mit Bojen markieren | eine Boje verankernbuoy | buoys | to buoy | to put down a buoy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) #11,896 [Add to Longdo]
ジャケットタイプ[jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat [Add to Longdo]
ソノブイ[sonobui] (n) sonobuoy [Add to Longdo]
バックフロートタイプ[bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei [Add to Longdo]
ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー;ピークパフォーマンスボイヤンシー[pi-ku . pafo-mansu . boiyanshi-; pi-kupafo-mansuboiyanshi-] (n) peak performance buoyancy [Add to Longdo]
ブイ[bui] (n) buoy; (P) [Add to Longdo]
ブイロボット[buirobotto] (n) buoy robot [Add to Longdo]
ボイヤンシーコントロール・デバイス;ボイヤンシーコントロールデバイス[boiyanshi-kontoro-ru . debaisu ; boiyanshi-kontoro-rudebaisu] (n) buoyancy control device; BCD [Add to Longdo]
ラジオブイ[rajiobui] (n) radio buoy [Add to Longdo]
ルンルン[runrun] (adj-f) euphoric; happy; buoyant; bouncy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top