ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blithe

B L AY1 DH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blithe-, *blithe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blithe(adj) แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
blithering(n) คนโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง, สนุกสนาน, บันเทิงใจ, สะเพร่า, ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, ปราศจากสติ

English-Thai: Nontri Dictionary
blithe(adj) สนุกสนาน, ร่าเริง, สะเพร่า, ไม่ระวัง
blithesome(adj) สนุกสนาน, ร่าเริง, สำราญใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLITHE B L AY1 DH
BLITHELY B L AY1 TH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blithe (j) blˈaɪð (b l ai1 dh)
blithely (a) blˈaɪðliː (b l ai1 dh l ii)
blithering (j) blˈɪðərɪŋ (b l i1 dh @ r i ng)
blithesome (j) blˈaɪðsəm (b l ai1 dh s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
露知らず[つゆしらず, tsuyushirazu] (exp) utterly ignorant; not knowing; having no idea; (being a) blithering idiot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blithe \Blithe\ (bl[imac][th]), a. [AS. bl[imac][eth]e blithe,
   kind; akin to Goth. blei[thorn]s kind, Icel. bl[imac][eth]r
   mild, gentle, Dan. & Sw. blid gentle, D. blijd blithe, OHG.
   bl[imac]di kind, blithe.]
   Gay; merry; sprightly; joyous; glad; cheerful; as, a blithe
   spirit.
   [1913 Webster]
 
      The blithe sounds of festal music.    --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      A daughter fair,
      So buxom, blithe, and debonair.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blithe
   adj 1: lacking or showing a lack of due concern; "spoke with
       blithe ignorance of the true situation"
   2: carefree and happy and lighthearted; "was loved for her
     blithe spirit"; "a merry blithesome nature"; "her
     lighthearted nature"; "trilling songs with a lightsome heart"
     [syn: {blithe}, {blithesome}, {lighthearted}, {lightsome},
     {light-hearted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top